SAL7390, Act: V°242.2-R°243.1 (416 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°242.2-R°243.1  
Act
Date: 1496-12-30

Transcription

2018-11-10 by Karel Embrechts
Allen dat meest(er) claes robb(er)t ende henrick/
me(n)nekens gebrued(er)s kynde(re)n meest(er) karels wijle(n)/
me(n)nekens meest(er)s in arten in p(rese)ntia hebbe(n) geco(n)st(itueert)/
(et)c(etera) vincente de(n) clerck bode der eerw(er)dig(er) univ(er)siteit/
van loeven(en) om van hue(re)nt wegen en(de) in hue(re)n/
name voe(r) den baillu van belle en(de) voe(r) den vullen/
banc van scepen(en) vand(en) ambachte van belle voirg(eruert)/
te comp(ar)e(re)n ende ald(aer) naed(er) selv(er) bancken recht te/
renu(n)cie(re)n ende te verthijden alsulken pontgroten/
vleemsch(e) mu(n)ten tsjairs lijfpen(sien) als de selve/
gebrued(er)s ende elc van hen hebben en(de) heffen(de)/
zijn tot hue(re)n live Aen ende op een seke(r) qua(n)/
titeyt van erve(n) groot xlviii ghemeeten lants luttel/
min oft meer onder in hofscheyd(en) meersch ende/
sayland alle jae(re) vallende half s(in)[t] jans(mis)s[e] en(de)/
half te kersmesse alse wijlen meest(er) kaerl me(n)/
nekens hue(re)n vader met jakemi(ne) baenst zijnen/
p(ro)cur(eur) bij v(ir)tute van eend(er) p(ro)cu(r)atien den selve(n)/
(con)stituen(ten) opt voirs(creven) goet bevesticht en(de) bewesen/
hadde voe(r) den selven baillu en(de) vulle(n) banc xii/
daige in wedemae(n)t int jair duust vierhond(er)t/
ende tseve(n)tich ende dat tot behoeff claes de/
coste(re) wout(er)s vand(er) hagen en(de) andries vand(er)/
steenstraten als erfgenamen desselfs wijle(n) meest(er)s/
karels Ende voirts meer de pr(in)cipale br(ieven) wesen(de)/
in hand(en) vand(en) vorg(eruerde) wet van belle tot behoeff/
vand(en) selve(n) (con)stituente(n) in zijn hand(en) over te neme(n)
//
ende die voirts den erfgenamen desselfs wijle(n) meest(er)s/
karels met alle(n) solempniteyte(n) van rechte over/
te geven ende den selve(n) erfgenamen van alle(n)/
tgene des e(n)nichss(ins) der selv(er) rinten aengaen mach/
het zij van acht(er)stelligen en(de) pri(n)cipale pe(n)ni(n)g(en) in/
dien inden name der selv(er) (con)stitua(n)ten behoirl(ijc) quitan(cie)/
te geven Ende voirtaene gene(r)al(ijc) en(de) spe(ci)al(ijc) d(aer)inne/
te doen(e) en(de) te vorde(re)n alle tgene dat de selve (con)stit(uenten)/
selve doen en(de) vorde(re)n soud(en) mogen wairt dat zij/
ald(aer) selve in p(er)soene tege(n)woirdich ende p(rese)nt wae(re)n/
promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) borch vynck dec(embris)/
penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt