SAL7390, Akte: V°301.1-V°302.1 (496 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°301.1-V°302.1  
Act
Datum: 1497-02-07

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Item willem de mons woenen(de) te geldenaken heeft/
genomen te houden eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n be/
ghi(n)nende nu te halfm(er)te naistc(omende) thuys ende hoff/
met allen den toebehoirten alsoe dat gelegen is/
inde stadt van geldenaken den hoff d(aer) tegen over/
ende alle de wynnen(de) landen alsoe v(er)re als die de/
voirs(creven) engelb(er)t tegen den voirs(creven) willem(me) onlancxleden/
gecocht ende ten erve genomen heeft sonder de beempde(n)/
eeusselen ende bosschen d(aer) aff de voirs(creven) willem/
egheen gebruyck oft p(ro)fijt hebben en sal zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde mair die sal de voirs(creven) engelb(er)t elders/
verhue(re)n ende hantplichten o(m)me zijn [beste] p(ro)fijt d(aer) aff te/
gecrijgen hem selve(n) die res(er)ve(re)nde ende voirts/
opde vorw(er)d(en) ende conditien hier nae volgende/
Inden yersten dat de voirs(creven) willem sal de landen/
sal wel ende loffelijck wynnen gelijc regenoeten/
en(de) d(aer) af sal hij bynne(n) sijne(n) t(er)mijne sculdich zijn de xx/
boende(re)n eens te mesten wel en(de) loffelijc alsoe wel de verste/
als de naiste en(de) die laten te zijnen afscheyden te weten(e)/
den wint(er) art wel en(de) loflijc besayet met wint(er)coren(en) op/
zijn vie(r) getijdige vore(n) en(de) de stoortte en(de) brake eens/
o(m)me gedaen Item dat de voirs(creven) wille(m) de wege wat(er)/
leyden en(de) ryyolen sal sculdich zijn te veegen ende/
tond(er)houden op zijne(n) cost Item dat de voirs(creven) wille(m)/
sal sculdich zijn te betalen(e) alle den co(m)mer van chijsen/
in gelde cap(uynen) t(ar)we en(de) rogge uute(n) voirs(creven) goeden/
gaen(de) ende oic desgelijcx uut alle de beempden eeusele(n)/
en(de) bosschen die hij nochtans n(iet) houden en sal ende/
die lasten chijse(n) en(de) co(m)me(re)n betale(n) soe in tijts datme(n)/
op de pande egheen scade en doe ende oft d(aer)op e(n)nige/
scade gebuerde dat de voirs(creven) wille(m) die sculdich/
sal zijn te dragen(e) metten pri(n)cipale(n) lasten sonder/
afslach vand(er) pechtinge(n) oft cost van(den) voirs(creven) engelb(er)de/
/ Item dat de voirs(creven) wille(m) de huysinge(n) sal moeten/
ond(er)houden tsijne(n) coste van decken vorsten ende plecken/
alo(m)me dairt behoeve(n) sal ende ten mi(n)sten opde selve/
huysinge(n) doen verdecken en(de) leve(re)n v[c] walme(re)n sonder/
cost oft last vand(en) voirs(creven) engelbr(echte) van e(n)nigen dachue(re)n/
oft coste van deckers pleckers walme(re)n leem oft and(er)ss(ins)/
te leve(re)n oft aen te halen It(em) dat de voirs(creven) willem sal/
sculdich zijn den voirs(creven) engelbr(echte) alle jae(re) te leve(re)n/
dlant wel bereyt om te saeyen twee halste(re)n lijsaets/
It(em) dat de voirs(creven) willem sal hebben alle verdroeghde/
boomen des sal hij voir elk(en) wed(er) setten twee leven(de)/
poten vanden selven sape en(de) die wel verdoirne(n) Item/
dat de voirs(creven) willem bynnen den drie leste jae(re)n n(iet)/
en sal moegen hoervruchte(n) noch ontarden Ite(m) dat hij oic/
nieman(de) en sal moegen uutgeve(n) noch v(er)hue(re)n de voirs(creven)/
goede dan bij consente vanden voirs(creven) engelbr(echte) Item oft/
dat den voirs(creven) engelbr(echte) beliefde te geldenaken gaen/
woenen dat hij in tvoirs(creven) huys en(de) hoff soude moten/
hebben ten mi(n)sten twee came(re)n en(de) eene(n) stalle tot zijne(n)/
verdoene met eene(n) oft twee core(n)solders oft he(m) beliefde/
Item op alle voirsproken(en) vorw(er)den sal de voirs(creven) wille(m)/
zijn huysvr(ouw) oft erfg(enamen) den voirs(creven) engelbr(echte) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
oft nacomeli(n)g(en) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn van zesse/
jae(re)n due(re)nde sculd(ich) zijn te betalen alle jae(re) ts(in)[t] andries(mis)s[e]/
twintich mudden rocx pag(abilis) mate van lov(en) en(de) te lov(en)/
in des voirs(creven) engebr(echts) huys te leve(re)n costeloes ende/
scadeloes mair dies sullen de cnapen en(de) p(er)d(en) den cost/
hebbe(n) ende oft den voirs(creven) engelbr(echte) belieft de/
hellicht van alle(n) den vromen en(de) vruchten te nemen/
en(de) taenveerden voir zijne(n) pacht es vorw(er)de dat/
hij dat sal moegen doen behalven dat hij dat/
sal moten seggen xv dage voe(r) oft nae s(in)[t] jansmisse/
Item in gevalle oft hij de hellicht wynni(n)ge koes/
/ oft name soe sal de voirs(creven) willem engelbr(echts) hellicht/
wi(n)ninge en(de) deel ald(aer) yerst van elke stucke lants/
sculdich zijn te vueren met zijnen wagen(en) ende p(er)den/
sond(er) cost oft last des voirs(creven) engelbr(echts) in des voirs(creven)/
engelbr(echts) schue(re)n te weten(e) in zijns selfs huys en(de) schue(re)n/
opte merct oft in een vand(er) schue(re)n des voirs(creven) hoofs/
wairt den voirs(creven) engelbr(echte) best believen sal mair/
de voirs(creven) willem soude wed(er) dmest hebben dat va(n)d(en)/
stroo comen soude om de landen dair mede te/
mesten It(em) dat de voirs(creven) engelbr(echt) sal zijn dofhuys/
moegen spijsen oft hem belieft en(de) tp(ro)fijt d(aer)af hebben/
de hellicht den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) h(er)meys baets febr(uarii) vii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt