SAL7390, Act: V°325.2-V°326.1 (541 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°325.2-V°326.1  
Act
Date: 1497-02-28

Transcription

2019-01-28 by Karel Embrechts
Item hee(r) ende meest(er) claes vanden putte h(er) jan de/
ponte ende h(er) gheert de thymo prieste(re)n kanonicken/
der kercken van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) als gedeputeerde en(de)/
inden name en(de) van wegen der he(re)n deken en(de) cap(it)len/
der selv(er) kercken alsoe zij seyden in tegewoirdicheyt/
smeyers van loeven(en) van heerh(eiden) d(aer) over staen(de) ende/
vanden scepen(en) van loeven(en) en(de) eygen(en) genoeten nae/
bescreven gestaen hebben om den meesten orber en(de)/
p(ro)fijt der selv(er) cap(it)len in des(er) voirt te kee(re)n bij maniss(en)/
en(de) vo(n)niss(en) vanden selven meye(r) scepen(en) en(de) eygen(en)/
genoeten opgedragen met recht(er) v(er)thieniss(en) ende/
met russche ende rijse erffel(ijc) uutgegeven voir/
hen ende hue(re)n nacomeli(n)gen stasse van bolle/
sone stas van bolle sone henr(ix) wijlen van bolle/
alle alsulke erfgoede zij zijn chijs oft eygene/
hoedanich die zijn in woeni(n)gen huysen hoven/
boeg(ar)den wynnen(de) landen beemden eeusselen bosschen/
wate(re)n wouwe(re)n ende allen den toebehoirten soe/
wair die gelegen zijn inde p(ro)chie van cortbeke/
overloe en(de) bierbeke t(er) plaetssen geheeten teyken/
en(de) elswair d(aer)omtrint ald(aer) soe v(er)re die der/
voirs(creven) cap(it)len pant geweest hebben en(de) v(er)oblig(er)t/
wae(re)n ond(er) tijden voir alsulken xviii mudden corens/
tsairs erffelijck ende div(er)sen ande(re)n ouden chijsen/
h(ier)nae bescreven die de selve cap(it)len d(aer)op van oudts/
gehadt en(de) gehaven heeft en(de) de selve d(aer) zijn/
bliven liggen(de) voe(r) den selven erfpacht en(de) ouden/
chijs Expo(si)[t(is)] impo(si)[t(us)] d(i)c(t)us eustatius de bolle/
de bolle p(er) mo(nitionem) Erffelijck te houden ende te/
/ besitten op xvi mudden corens goets ende payabels/
cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)te mens(ur)e lovan(iensis) he(re)d(itarie)/
t(re)cense sing(ulis) a(n)nis ad andree ap(osto)li p(er)solven(dos) et ap(u)[d]/
lovaniu(m) ad domu(m) receptor(is) eiusd(em) cap(itu)li pro temp(or)e/
ex(iste)nt(is) aut alibi ubi d(omin)us de cap(itu)lo hoc melius in/
uno loco ibidem placue(r)it deliberan(dos) ac sub dimidio/
modio avene x(½) d(enariis) bone quatuor cap(onibus) uno pane/
d(i)c(t)o pe(n)ni(n)cbroet duob(us) dieb(us) fenal(iis) xv ovis xl s(olidis)/
pagamen(ti) It(em) ac sub vii solid(is) bone et uno cap(one) ad/
natale d(omi)ni p(er)solven(dis) eid(em) cap(itu)lo infut(urum) Behalven/
dat de voirs(creven) stas want hij de voirs(creven) goede/
sal moten behuys(en) ende bety(m)me(re)n t(er) plaetss(en) d(aer) thoff/
plach te staen(e) op sijne(n) cost ende alsoe grote costen/
d(aer) inne te dragen sal hebben gelijc hij dat bij des(er)/
geloeft heeft te doene ten lancsten bynnen den yersten/
zesse jae(re)n naistc(omende) in stad van ond(er)pande gestaen/
sal vand(en) voirs(creven) erfpachte ten yersten vi jae(re)n/
mett(er) betalingen van acht mudden corens en(de) den voirs(creven)/
chijse elcx jairs ten ande(re)n vi jae(re)n d(aer)nae elcx jairs/
metter betalingen van xii mudden corens en(de) den chijse/
voirs(creven) [vacat] ende van dan voirtane alleene alle/
jae(re) geven ende betalen vollen pacht en(de) chijss altijt/
ten voirs(creven) s(in)[t] andriesmesse ende besund(er)t te loeven(en)/
te leve(re)n als voe(r) Et sub hiis sat(isfacere) et war(andizare) d(i)c(t)i/
confe(re)ntes no(m)i(n)e ex p(ar)te d(i)c(t)i cap(itu)li [renu(n)c(iantes)] prout Met/
conditie(n) oftmen bevonde dat dair e(n)nige goede/
onder bevonden wordden die met voirde(re)n chijse belast/
wae(re)n dan metten pachte en(de) chijse(n) voirs(creven) and(er)s/
and(er)s alleene dan met alsulken chijse alse loenijs/
van udekem op e(n)nige van dien soude moege(n) hebben/
dat d(aer) voe(r) de he(re)n vanden cap(it)len inne staen souden/
moten ende den selven stasse en(de) sijnen nac(omelingen)/
dien afcortten oft afdoen Oic souden de selve he(re)n/
voirs(creven) erffel(ijc) moten dragen afdoen ende cortten deen/
hellicht van alsulken chijse alse met rechte bevond(en)/
/ wordden dat de selve loenijs op e(n)nige van dien/
hebben mach [oft] sal sculdich moegen sijn te hebben/
Item oft ond(er) de voirs(creven) goede oic wae(re)n e(n)nige leen/
goede d(aer) aff souden zij he(m) behoirl(ijc) gued(inge) en(de) vestich(eit)/
doen voe(r) den hee(r) ende ma(n)nen van leene d(aer)aff/
men die houden(de) is prout Hiis int(er)f(uerunt) walter(us)/
vanden tymple et joh(ann)es de buets(ele) t(am)q(uam) scab(ini) lovan(ienses)/
et allodii consortes It(em) he(n)ricus hank(art) secretari(us)/
op(idi) lov(aniensis) et gerardus de thymo si(mi)l(ite)r t(am)q(uam) allodii co(n)sortes/
quiquid(em) rogan(tes) quod faciu(n)t scabini loven(ienses) p(re)d(i)c(t)i/
febr(uarii) ultima
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt