SAL7390, Act: V°329.3-V°330.1 (550 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°329.3-V°330.1  
Act
Date: 1497-02-20

Transcription

2019-01-17 by Karel Embrechts
Item joes de hertoge zone wijlen joes in p(rese)ntia/
heeft uutgegeve(n) ende bekint uutgegeve(n) te hebben(e)/
/ voir hem ende zijnen erven ende nacomelingen/
janne gheermans briede(r) ende goedelen lambrechts/
zijnd(er) huysvrouwen ende hue(re)n nacomeli(n)gen die alsoe/
genomen hebben ende bekint genomen te hebben(e)/
voir hen en(de) hue(re)n nacomeli(n)gen tegen den voirs(creven) joese/
de ca(m)me geheeten de donderbusse metten cuypen/
ketelen vaten ende alle(n) ande(re)n instrumenten tott(er)/
brouwerien behoeren(de) soe verre die dair nu zijn/
ende den ande(re)n toebehoirten alsoe die gelege(n) es/
inde steenstrate tusschen de goede joes va(n) oerbeke/
in deen zijde ende de goede des groote(n) gasthuys/
van loeven(en) ende herjoes laureys priest(er)s in dander/
zijde streckende achterwerts tot opde dijk ald(aer)/
loepende Erffelijck te houden ende te/
besitten opt recht dair voe(r) uutgaende te/
weten(e) van vijfthien stuv(er)s erffelijck aende jouffr(ouwe)/
skersmakers te wittevrouwen seven stuv(er)s erffelijck/
aende capelle van sinte berbelen dertich stuv(er)s/
ende twee plecken erffelijck aenden grooten/
heilige(n) gheest te loeven(en) tweelf stuv(er)s erff(elijc)/
aen m(ijn) vrouwen van randshem ende zesse/
rijders erffelijck aende weduwe ende kinde(re)/
arndts wijlen van stakenborch ten behoirlijk(en)/
tijde(n) en(de) t(er)mijne(n) te betalen(e) ende voirtmeer/
op vijff rinsgulden(en) goet ende ginghe te/
twintich stuv(er)s tstuck tres pl(a)c(cas) pro stufe(r)o mo(n)ete/
temp(or)e solutionis current(is) erffeliker rinten/
alle jae(re) sint jansmesse baptisten te betalen(e) den/
voirs(creven) joese de hertoghe ende zijne(n) nacomeli(n)gen/
infutur(um) d(aer)aff dierste betali(n)ge innegaen sal sint/
/ jansmesse baptisten naistcomende et sub hiis sat(is)/
et war(ans) prout Ende hebben geloeft indivisim/
de voirs(creven) jan gheerma(n)s ende goedele lambrechts zijn/
huysvrouwe den voirs(creven) joese de hertoghe ende zijne(n)/
nacomeli(n)gen te lossen ende af te quijten de voirs(creven)/
vijff rinsgulden(en) erffelijck binnen thien jae(re)n naistc(omende)/
Te wetene elcx jairs eene(n) halven rinsgulden(en)/
erffelijck dairaff ende elken halven rinsgulden(en)/
erffelijck dairaff met neghen rinsgulden(en) te/
twintich stuv(er)s tstuck mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n shertog(en)/
nu t(er) tijt cours ende loep hebbende ende lestwerff/
gevalueert ende altijt met vollen pachte d(aer)aff/
dierste lossinghe ende afquiti(n)ge vande(n) yersten halven/
rinsgulden(en) erffelijck zijn moet sint jans(mis)s[e] naistc(omende)/
Hebben voirt de selve jan gheermans ende zijn/
huysvr(ouwe) geloeft ind(ivisim) den voirs(creven) joese en(de) zijnen/
nacomeli(n)gen dat zij de voirs(creven) ca(m)me en(de) de/
huysi(n)gen d(aer)aff bete(re)n zullen ende in rep(ar)atien/
dairaen leggen bi(n)nen vijff jae(re)n naistcomen(de) te/
weten(e) dierste jair eene(n) rinsgulden(en) erffelijck/
ende dande(r) vier jae(re)n dair nae elcx jairs/
eene(n) halve(n) rinsguld(en) erffelijck inde stat/
vanden onderpande tot goeder mans prijse/
hen des verstaende cor(am) hermeys/
tymple febr(uarii) xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt