SAL7390, Act: V°368.1-R°369.1 (599 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°368.1-R°369.1  
Act
Date: 1497-04-04

Transcription

2019-01-28 by Karel Embrechts
Item gielis vander elst sone laureys van zemps/
in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genomen te/
hebben(e) tegen joh(ann)ese heyms als p(ro)cur(eur) des godsh(uys)/
van p(er)cke thoff desselfs godsh(uys) gelegen te stockele/
metten wynnen(de) landen beempden en(de) ande(re)n toebeh(oirten)/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van innegancx/
meys naestc(omende) eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynnen te weten(e) de drie yerste/
jae(re)n elcx jairs om ende voe(r) vive(n)tsestich/
mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no me(n)s(ur)[e] lovanien(sis)/
dand(er) vier jae(re)n d(aer)nae elcx jairs om en(de) voe(r)/
lxxii gelijcke mudde rogs dachtste jair/
vanden selve(n) t(er)mijne om ende voe(r) lxxvi/
mudden rogs ende ix[te] ende leste jair om/
en(de) voe(r) lxxxii gelijcke mudden jairlicx den/
t(er)mijn due(re)nde s(in)[te] andriesmesse apostels te/
betalen(e) ende te p(er)cke opden spijker oft te/
bruessele in sgodsh(uys) h(er)berge dairt m(ijn) hee(r) best/
gelieven sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Voirt heeft/
de selve giel(is) genomen gelijc voe(r) acht boende(re)n/
beempts gelegen tot evere in drie stucken met/
eene(n) beempdeke(n) gelegen acht(er) thoff te stockele/
voirs(creven) den voirs(creven) godsh(uyse) toebehoiren(de) elcx jairs/
den t(er)mijn due(re)nde om ende voe(r) dertich r(ins)gul(den)/
te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) pro stufe(r)o jairlijcx s(in)[te]/
m(er)tensmesse inden wynt(er) te betalen(e) quol(ibe)t assecutu(m)/
It(em) noch sal de wynne betalen alle jae(re) sonder/
afslach van des voirs(creven) steet den vorste(r) vanden/
bossche drie mudden rogs loeve(n)s ende in mijns/
he(re)n h(er)berge twee sacken bruessels It(em) sal de/
wynne alle jae(re) betalen sond(er) afslach den chijs/
even(en) (et)c(etera) et (si)[c] ulterius in o(mn)i modo prout h(abitu)r in/
acce(n)sa capta p(er) jacobu(m) cretsart li(br)[o] lxxxv m(ar)tii ix/
et pona[t(ur)] in fine m(aii) Ende alle dese vorweerden (et)c(etera)/
/ ista conditio Item es vorweerde dat in asoe/
verre de wynne voirs(creven) ten ynde vanden drie/
yerste jae(re)n ende soe voirts altijt van drie/
jae(re)n te drie jae(re)n meer sculdich bleeff boven/
alle de betalinge die hij gedaen soude hebben/
vand(er) voirs(creven) pechtingen van vijftich mudden/
rogs ende hondert pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc/
dat in dien gevalle m(ijn) hee(r) van p(er)cke sond(er)/
wed(er)seggen vanden voirs(creven) wy(n)ne oft zijne(n) borge(n)/
tvoirs(creven) hoff metten toebehoirten sal moeghen/
wed(er)om te hemw(er)ts nemen en(de) d(aer) mede zijn p(ro)fijt/
doen des(er) pechtingen niet tegenstaen(de) ende dat/
hij dien niet wed(er)staen(de) zijn actie altijt hebben/
sal mits desen zijn sculden ende gebreken van/
des(er) te v(er)halen opden selve(n) wynne en(de) zijne(n) borgen/
alsoe v(er)re de selve borgen hen d(aer) voe(r) v(er)bonden/
hebben Ende h(ier) voe(r) zijn borghen bleven des/
voirs(creven) wynnen opde manie(r) naebescreven [en(de) niet voirde(r)] de/
voirs(creven) laureys vander elst vader desselfs wy(n)nen/
alleene voir xxv mudde(n) rogs ende vijftich pet(er)s/
ind(er) weerden voirs(creven) eens Item b(er)telmeeus gheerts/
voe(r) thien gelijcke pet(er)s eens It(em) gheert vanden/
broecke voir thien gelijcke peet(er)s eens alle wonen(de)/
tzemps voirs(creven) It(em) jan van tute(n)berge de jonge/
woenen(de) te stertbeke voe(r) twintich gelijcke pet(er)s/
en(de) viii(½) mudden rogs eens It(em) jan van reeleghe(m)/
woenen(de) te gheeteghem ond(er) mechelen voe(r) iiii(½)/
mudde(n) rogs ende thien gelijcke pet(er)s eens ende/
laureys vand(er) elst brued(er) des voirs(creven) wy(n)nen wonen(de)/
te grymberghen voe(r) xii mudden rogs eens/
Ende h(ier)af heeft geloeft de voirs(creven) wynne alle de/
selve p(er)soene(n) voirs(creven) zijn borgen costeloes en(de)/
scadeloes tontheffen(e) cor(am) hermeys vynck/
aprilis quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt