SAL7390, Act: V°370.2-R°371.1 (603 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°370.2-R°371.1  
Act
Date: 1497-04-05

Transcription

2019-01-28 by Karel Embrechts
Item desen brieff es den voirs(creven) gebruede(re)n bekint/
te dier meyni(n)gen dat de selve gebruede(re)n hen t(er)/
stont d(aer)mede sullen doen leyden tot alsulken seven/
dach(mael) lants oft d(aer)omtr(ent) alse de selve ka(telij)[ne] boete(n) liggen(de)/
heeft te cro(m)men he(re)nt in div(er)sen stucken en(de) hue(r)/
tegen hue(r) brued(er)s voirs(creven) aengedeilt zijn die te/
pachte nu jairlijcx gelden twee mudden ende/
iiii mol(evaten) corens noch totten x mol(evaten) cor(ens) erfpachts/
die hue(r) insgelijcx bleven ende in deylingen/
gevallen zijn op jans s(er)ave(n) gelege te couthe(m)/
onder veertrijke gelegen noch totten x mol(evaten)/
cor(ens) erfp(achts) die huer insgelijcx aengedeilt zijn op/
des voirs(creven) vrancx boete(n) kintsgedeelte te meld(er)t/
gelegen ende voirt tot allen den ande(re)n d(er) gehuys/
schen goeden op dat die niet toe en quamen/
ende dat zij metten selve(n) beleyde t(er) stont trecke(n)/
sullen en(de) voirtaen van jae(re) te jae(re) heffen de/
p(ro)fijten ende jairlijcsche rinten vand(en) selve(n) landen/
jairlijcx in voldoeni(n)gen van alsulken hootvo(n)nisse/
alse de gebruede(re)n onlancx voir hen te meld(er)t gehadt/
hebben tegen de selve gehuyssche(n) ende oic van al/
sulken costen van rechte alse de selve gehuyssche(n)/
bevond(en) sulle(n) wordden die yerst in gescrifte ov(er)/
gehadt gewed(er)leeght en(de) dan met rechte behoirl(ijc)/
getaxeert zijnde sculdich te wesen uut saken vand(en)/
selve(n) gedinge en(de) des dien e(n)nichssins aencleeft en(de)/
en sullen de selve gebruede(re)n dese erfgoede oft/
/ pachten niet moege(n) v(er)coepen e(m)mer bynnen den naiste(n)/
acht jae(re)n toe comen(de) Ende oft dien bynnen den t(er)mijne/
van acht jae(re)n naistc(omende) hue(r) voirs(creven) sculde(n) int geheele/
niet en wordde voldaen vanden voirs(creven) gehuysschen/
sond(er) afslach van e(n)nigen gehaven(en) pachten oft p(ro)fijten/
soe souden de voirs(creven) gebruede(re)n die acht jae(re)n leden/
zijnde met v(er)coepen(en) der voirs(creven) goede oft erfpacht/
alsd(an) hue(r) geheel scult en(de) gebreck moegen v(er)halen/
ende nemen Behalven dat de selve gehuysschen/
aende selve gebruede(re)n oft hue(r) erfg(enamen) hue(r) voirs(creven) goede/
ende erfpachten lossen sullen moegen en(de) die uut hue(re)n/
handen c(re)gen teenen oft te meer malen ende niet/
myn dan eene(n) sack corens oft soe vele erfs van/
dien als den selve(n) sack gedragen sal telk(en) male/
elken sack met xii pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck ac cu(m)/
s(e)c(un)d(u)m rata(m) t(em)p(or)is eiusd(em) dequitationis d(aer) voe(r) te geven/
It(em) es vorwerde soe v(er)re men bevonde dat de ge/
breke(n) vanden voirs(creven) vo(n)nisse en(de) des dien ae(n)cleve(n)/
mach metten getaxeerden costen soe hoege niet en/
gedroegen alse de voirs(creven) iiii sacken en(de) iiii mol(evaten)/
jairlijcx voirs(creven) elken sack te xii pet(er)s ge(re)kent/
dat dat den gehuysschen volgen soude en(de) droege(n)/
zij myn dat soude(n) de gebruede(re)n met hue(re)n beleide/
oft and(er)s moegen v(er)halen aende voirs(creven) gehuyssche(n)/
oft hue(r) and(er) goede ende h(ier)op sullen de gebruede(re)n/
hue()r hande lichten t(er) stont vand(en) haeff(elijcke) en(de) gereden/
goeden te velpe wesen(de) oic vanden theeren(en) beesten/
te meld(er)t wesen(de) ende oic [vand(en)] ande(r) erffel(ijcken) goede/
wair die gelegen zijn der voirs(creven) gehuyssche(n)/
en(de) hen die laten volgen t(er) stont sond(er) belet soe/
v(er)re de selve gebruede(re)n selve d(aer)inne niet/
gericht en zijn en(de) en sulle(n) de gehuyssche(n) tselve/
ande(r) hue(r) erve niet moegen v(er)copen v(er)setten noch/
belasten voe(r) dat dat al beslicht zij met rekeni(n)g(en) en(de)/
and(er)s voldaen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt