SAL7390, Act: V°375.2-V°376.1 (609 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°375.2-V°376.1  
Act
Date: 1497-04-06

Transcription

2019-01-29 by Karel Embrechts
Vand(er) q(ue)stien gecomen en(de) geresen tusschen henr(icke) van com/
pe(n)rode inden name en(de) als man en(de) mo(m)boir van ka(tlij)[nen]/
knoeps sijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) eenre en(de) ja(n)ne van thienen/
ierst voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) en(de) d(aer)nae bijd(er) stadt uut/
dien dat deselve scepen(en) de sake en(de) p(ar)tien gestelt hadd(en)/
bijd(en) rade vand(er) stadt Ald(aer) de vors(creven) henr(ic) verhalen(de)/
bij zijne(n) voorspreke zijn materie heeft doen segghen/
hoe dat hij t(er) causen van seke(re)n erfrinten van lxiii/
st(uvers) erff(elijc) in vorleden(en) tijden hadde doe(n) uutdaigen/
een seke(r) woni(n)ge metten toebehorten gelegen inde/
scrij(n)strate uut gebreke vand(er) betalingen vand(er)/
vors(creven) erfrinten hem des gedragen(de) totten uutdagen/
d(aer)aff zijnde vand(er) daet [vacat] Seggen(de)/
/ vorts hoe dat jan van thiene(n) t(er) selv(er) tijt aen hem comen was be/
ge(re)nde dat hij henr(icke) de selve woeni(n)ge woude uutdaigen hoe/
wel die den selven janne van thiene(n) toebehoiren(de) was en(de)/
uutgedaight sijnde en(de) den jonge(re)n co(m)mer v(er)smolten hij was/
de ghene die deselve woeni(n)ge wed(er)om innemen soude/
en(de) r(e)pare(re)n van nieuw(er) ty(m)meri(n)g(en) alsoe dat genoech soude/
mogen wesen Item dat hij acht(er)volgen(de) dien als voe(r) de vors(creven)/
woeni(n)ge uutgedaigt heeft en(de) de vors(creven) jan van thiene(n) d(aer)toe/
voe(re)n zeke(r) seke(r) afbreki(n)g(en) vand(er) ty(m)meringen vand(er) selv(er)/
woeni(n)gen gedae(n) en(de) te he(m)w(er)ts genome(n) hadde dwelck nae/
seke(r) ordina(n)c(ien) vand(er) stad daer hijs hem toe gedroech niet wes(en)/
en mochte (et)c(etera) Hoepen(de) soe v(er)re jan van thienen bekinde tge/
ne des vors(creven) is bij hem alsoe gesciet te zijne dat hij sculd(ich)/
soude zijn dit huys en(de) woenstat taenveerden en(de) te be/
ti(m)me(re)n alsoe dat hem genoech soude mogen wesen naede/
voirwoirden en(de) geluften die tusschen hen beyden d(aer)aff/
gebuert wae(re)n ende oft hij des ontkinde des hij hoopte/
neen soe woude hij hem dat gheven tot zijnd(er) eedt/
oft selve houden dat de vors(creven) co(n)ve(n)tien en(de) geluften alsoe gebuert/
wae(re)n D(aer)tegen de vors(creven) jan van thienen ontki(n)nende tvor/
nemen des vors(creven) he(n)ricx heeft geseet dat hij ae(n)nam den ge/
deylden eedt en(de) was bereet d(aer)aff sijn ontschout te doene va(n)/
tgene des sijn vors(creven) p(ar)tie dien ae(n)gaen(de) hem opleggen(de) was/
seggen(de) t(er) justificatien van dien dat hij de vors(creven) erve naden/
uutdagen(en) noyt ae(n)veeert noch gehantplicht en hadde noch/
oick den oude(re)n chijs betaelt dan den chijs des vors(creven) he(n)ricx/
mair deselve henr(ic) hadde dien chijs betaelt hadde oick de/
selve henr(ic) den vors(creven) gront gebruyct soe hij seyt in die(n) dat/
hij dair seke(r) onreynicheyt van seke(re)n heymelichheid(en) hadde/
laten liggen met meer ande(re)n reden(en) in dien dienen(de) con/
clude(re)nde alsoe t(er) co(n)trarie(n) Es geappoi(n)teert en(de) uutge/
sproken den vors(creven) p(ar)tien int lange in hue(re)n vornemen(en) en(de)/
effecte als voe(r) gehort sijnde vor recht dat in also v(er)re/
de vors(creven) jan den vors(creven) gedeylden eedt bij he(m) ae(n)genome(n)/
/ dede ind(er) maten sijn wed(er)p(ar)tie hem dien gedeylt ende opge/
leet hadde alsoe dat genoech soude mog(en) sijn en(de) sijn ontschout/
in die(n) dat hij d(er) ae(n)spraken en(de) conclusien van sijnd(er) wed(er)p(ar)/
tien ongehouden soude wesen Behalve(n) dat deselve jan/
van thienen vand(er) afgebroken(en) t(ym)meri(n)gen en(de) des hij/
and(er)ssins van thiechelen en(de) steenen vand(en) vors(creven) gronde d(aer)/
questie aff es gehadt heeft en(de) te he(m)werts genome(n) soude/
mogen hebben sal moten oprichten en(de) restitue(re)n de(n) selve(n)/
henr(icke) ten prijse en(de) estimatie(n) van ti(m)merlieden en(de) ande(r)/
die d(aer)aff mogen weten te spreken he(m) des v(er)staende ap(ri)l(is)/
septi(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt