SAL7390, Act: V°388.2-R°389.1 (633 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°388.2-R°389.1  
Act
Date: 1497-04-17

Transcription

2019-02-01 by Karel Embrechts
Acht(er)volgende den submissien gepass(er)t voe(r) scepen(en) van/
loeven(en) april(is) xi lestled(en) tussche(n) mijne(n) hee(r) en(de) meest(er)/
ja(n)ne de mo(n)tibus doctoir ind(er) heilig(er) godheit t(er) eenre/
en(de) meest(ere)n henr(icke) de minorivilla doctoir inden rechten/
t(er) ande(re) aengaende zeke(re)n geschille van wat(er)leye/
en(de) anders tusschen hue(re)r beyd(er) erve neven een inde/
nyeustrate gelegen en(de) des dairaen cleeft hebben/
der stadtmeest(ere)n en(de) segge(re)n ind(er) selv(er) submissien/
beg(re)pen hue(r) eendrechtige uutsprake gedaen en(de)/
gep(ro)nu(n)chieert ind(er) manie(re)n als h(ier) nae volght Ierst/
dat de gote die leeght opde zijde ten erve wert/
des voirs(creven) he(re)n en(de) meest(er)s jans mo(n)tibus beyde den/
voirs(creven) p(ar)tien te gelijcke toebehoirt dat mijn hee(r)/
meest(er) henrick de minorivilla die gebruycken sal/
soe dat behoirlijck sculdich es te geschien zijne/
ende dat meest(er) henrick de minori villa op sijn/
scaelgie een yse(re)n traelge drie vie(re)ndeele(n) voets/
/ viercants sal doen stellen vaste ende ijse(re)n g(er)den d(air)inne/
(½) love(n)sche(n) duym den dach van een ten ynde dat mijne(n) hee(r)/
meeste(re)n janne montibus ende den sijnen dair doe(r)/
gheen o(n)getest oft o(n)gerieff van o(n)reynicheid(en) op sijn erve/
geschien en soude Item dat mijn hee(r) mo(n)tibus sal/
afdoen alsulke(n) ongebruyck als meest(er) henr(ic) hebben/
mach vand(en) decke(n) der goten die dair leeght op/
zijn sijde ov(er) de gote dair doe(r) dwat(er) van meest(er)s henr(ix)/
sijden zijne(n) aff en(de) doir loep hebben moet soe verre de/
selve hee(r) en(de) meest(er) henr(ic) d(air)aff e(n)nich o(n)gebruyck heeft/
en(de) meesters henr(ix) ozydrup hem aldair bestrect Item/
aengaen(de) den muere die meest(er) henr(ic) heeft doen afbreken/
es hue(r) uutsprake ende cleernisse dat zij dien/
vinden op des voirs(creven) meest(er)s henr(ix) erve staende/
ende alsoe den selve(n) toebehoe(re)nde ende dat hij dien/
mach afbreken tot zijnd(er) belieften It(em) dat de selve/
meest(er) henrick op dat m(ijn) hee(r) montibus begheert/
ende men bevi(n)t dat hij te lanc es sijne(n) osydrup/
cortten sal en(de) intrecken soet behoirt cor(am) borch/
tymple aprilis xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt