SAL7390, Act: V°395.4-R°397.1 (643 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°395.4-R°397.1  
Act
, en de vorwerden
Date: 1497-04-25

Transcription

2019-02-01 by Karel Embrechts
It(em) meest(er) alart du hameel der stadt va(n) loeven(en)/
gesworen wercman metse(r) jan van zallaken en(de) rombout/
/ baex als beyde gesworen(en) vande(n) selven metsers a(m)bachte/
die ten versueke van costen de mandemake(re) gevisiteert/
hebben inde roese te loeven(en) toebehoeren(de) der werdi(n)nen/
desselfs costens al alsulken werck als de selve costen/
verdingt hadde aldair te maken en(de) te repare(re)n/
aen sande(re)n celle metse(r) dairaff de vorweerde(n) (con)ditien/
ende bespreken onder gesubsigneert bijd(en) selve(n) sande(re)n/
nae des(er) v(er)cleerniss(en) int langhe geregistreert staen ende/
de gebreken die dairinne moegen wesen hebbe(n) getuyght/
ende geclaert bij hue(re)n eeden in dien des h(ier)nae volght/
Inden yersten aengaende den poente vanden ghevele/
aende nedercame(r) ende aende coken(en) dair sal sander/
mote(n) maken aen tcleyn vynst(er)ken aende coken(en) in/
beyden zijden rabat ende den ov(er)dorpel lovelijck/
ond(er)vangen en(de) stoppen die schuere die dair steet/
wel ende werckelijck ende den ghevel aende cruys/
vynst(er) inde ned(er)came(r) te pet(er) rogs w(er)t sal hij/
dair moten uutdoen ii wat(er)scoeydorpels en(de) een/
litteyne en(de) ande(r) goet en(de) loffelic wed(er) dairinne/
mote(n) steken alsoe dat den huyse d(air)aff gheen hynder/
oft perijkel en come Voirt sal sander boven inde/
ii[de] came(r) oft came(r) bove(n) de nedercame(r) moten/
uutdoen twee wat(er)scoedorpels en(de) doen dairinne/
twee ande(r) goede en(de) loflijke It(em) opde(n) oppersten/
solde(r) ten pellicaen w(er)t sal hij stellen twee noten/
onder elke(n) balck een goede breede note die/
staen aende scouwe en(de) stoppen de schuere die dair/
steet ten pellicaen w(er)t It(em) ae(n)gaen(de) den poente/
d(air)nae aencleven(de) der heymelich(eit) die hij geloeft/
heeft af te leggen ende int loot te stellen d(air)aff/
hij niet gedaen en heeft soet vorweerde was/
dairaff sal hij sculdich zijn dat te voldoene/
soet vorweerde es It(em) aengaen(de) der rep(ar)atien/
/ voir aende doe(r) ende aende trappen ende aenden/
crocht d(air)aff costen hem oic becroent ende d(air)aff de voirs(creven)/
vorweerden tussche(n) p(ar)tien gemaect niet en rueren/
ende d(air)aff costen hem gedraight totten goede(n) mans/
dier bij wae(re)n d(air)aff salme(n) moege(n) aenhoe(re)n de goede/
ma(n)nen die d(air)af te spreken moegen weten om d(air)aff/
te doene mett(er) mi(n)nen oft mette(n) rechte des redelijc/
sal wesen It(em) es voirt hue(r) uutsprake ende/
vercleernisse want costen voirs(creven) hen hue(r) costen van/
des(er) visitatien ende om decla(ra)tie in desen te doene/
verleeght heeft ende de voirs(creven) sander gelijc voe(r)/
bevonden is int ongelijck ende niet voldaen te/
hebben navolgen(de) den vorweerden dairaf tussche(n) hen/
gemaect dat dairo(m)me navolgende den ouden/
onderhouden(en) ende rechte in des(er) deselve sand(er) sculd(ich)/
es den selven costen sijn geheel verleeghde costen in/
desen te betalen cor(am) buetsele baets april(is) xxv/
H(ier)na volgen de vorweerde(n) ende verdi(n)gingen/
van wercke d(air)aff voe(r) mentie gemaect es/
It(em) sander celle metse(r) heeft aengenomen tegen costen/
de mandemake(re) te maken te repare(re)n ende te scoeyen/
wel ende loffelijck allessins tot zijne(n) coste van/
stoffen die d(air)toe gaen sal als anders alsoe dat hij/
die sal houden staende wel ende vast ten mi(n)sten/
den t(er)mijn van twintich jae(re)n tgene des h(ier)na volght/
aengaende den huyse geheeten de roese ende des/
dairaen cleeft hier nabescreven Ierst inde voute/
den geheelen ghevel acht(er) ten pellicaen w(er)t ende/
opde zijde te pet(er)s rogs w(er)t mette(n) fondeersele van/
dien It(em) den ghevel aende nedercame(r) ende aende/
coken(en) sal hij uutbreke(n) inde middelt ende voirt elde(r)/
dairt van noode es ende de witte steene(n) aende/
vynste(re)n onstucke(n) zijnde uutlaten ende dair ande(r)/
inne make(n) en(de) leve(re)n oic d(aer) hulte(n) dorpels legge(n) dair/
/ sal hij steyne(n) leggen ende leve(re)n ende wes staende/
mach blive(n) in redelich(eit) sal moege(n) blive(n) staende ende/
de schueren aen tselve werck stoppen cusbairl(ijc) alsoemen/
best mach It(em) inde cleyn voute te pet(er) rogs wert/
sal hij eene(n) nyeuwe(n) pilee(r) maken ende sluyte(n) tot/
onder den boghe ende dair bij noch eene(n) ande(re)n te/
repare(re)n ende bove(n) alnoch een heymelich(eit) afteleggen/
int loot te stellen ende te versiene ende den nyeuwe(n)/
pilee(r) beneden drie voete hooge ut(er) eerden van witte(n)/
oft goede(n) grauwe(n) steene(n) ende tot alle(r) dyen moet/
sander leve(re)n de stoffe van steene(n) calke en(de) des dairaen/
cleeft ende dairtoe dient bove(n) die d(air)toe aldair/
bevond(en) wordt mair coste(n) sal hem zijn behoefte doen/
van schore(n) dairtoe behoeven(de) Ende sander sal dit/
werck begi(n)nen op van hede(n) julii penult(ima) over/
xiiii daghen ende voirts vervolgen tot dat al voldae(n)/
zij ende coste(n) sal om stoffe te besorgen ende die/
come(n) zijnde sande(re)n gereet gheve(n) zesse rinsgulden(en)/
ende dit al aldus volmaect ende gerepareert/
zijnde sal costen sande(re)n volmaken mette(r) voirs(creven)/
zesse rinsgulden(en) tsame(n) de so(m)me van xxv rinsg(ulden)/
te weten(e) noch xix rinsg(ulden) Aldus ondergescreve(n)/
ic sander celle gelove costen de ma(n)demake(re) te voldoen(e)/
de gelufte hier voe(r) bescreve(n) In ki(n)nissen d(er) wairh(eit)/
hebbic sander mijn hantteeken h(ier)ond(er) geset
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt