SAL7390, Act: V°436.2-V°439.1 (708 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°436.2-V°439.1  
en de deylingen
Act
Date: 1497-05-27

Transcription

2019-03-23 by Karel Embrechts
Eene deili(n)ghe ende scheydinghe geschiet ende/
gemaect zijnde tusschen janne lambrechts zone/
wijlen jans dien hij hadde van lijsbetten wijlen/
vand(er) eycken zijnd(er) huysvrouwen inden name van/
hem selven ende van wegen josijnen zijnd(er) zuster/
diens actie in desen hij gecregen heeft en(de) hem/
toehoe(re)nde es soe hij seyde ende de welke hij/
in desen vervangende op hem genome(n) heeft in/
deen sijde ende janne gheermans en(de) goedelen/
lambrechts zijnd(er) huysvrouwen zuster des voirs(creven)/
jans ende josijnen inden name van hen selven/
ende oick van wegen goedelen vand(er) eycken/
docht(er) wijlen jans diens actie in desen deselve/
jan gheerma(n)s ende zijn huysvrouwe oic gecocht/
ende vercregen hebben zoe zij seyden ende/
dewelke zij in desen vervangende op hen oick/
genomen hebben t(er) ande(r) zijden Op ende/
van den goeden den voirs(creven) janne josijne(n) ende/
goedelen lambrechts ende oic der voirs(creven) goedelen/
vand(er) eycken gelaten ende gemaect bijde(n) testame(n)te/
jouffr(ouwe) katlijnen wijlen vand(er) eycken weduwe/
meest(er)s jans wijlen van duysborch zuster als/
zij leefde der voirs(creven) wijlen lijsbetten ende jans/
vand(er) eycken ende moeye der zelv(er) jans josijnen/
ende goedele(n) lambrechts ende oic der voirs(creven)/
goedelen vand(er) eycken Te deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven)/
janne lambrechts voir hem ende der voirs(creven) josijne(n)/
lambrechts zijnd(er) zuster in sijn deili(n)ghe de goede/
nabescr(even) gelegen inde p(ro)chie van leefdaghe Ierst/
dwoenhuys metten stallen int hoff tot aen tdofhuys/
metter schue(re)n buten den hove ende mett(er) hellicht vande(n)/
boeg(ar)de voir thoff ende oic metter hellicht vanden/
bloke acht(er) thoff te wetene die hellicht vand(en) bloke/
ende boeg(ar)de die gelegen zijn t(er) zijden te loeven(en) w(er)t/
It(em) noch drie dachmalen lants gelege(n) acht(er) drabos/
It(em) vijf vie(re)ndeele(n) lants gelege(n) opt wieghe veldeken/
It(em) noch een dachmael lants gelegen opt selve velt/
It(em) de hellicht van vier boende(re)n lants gelege(n) opt/
kerchofvelt te wetene die hellicht die gelegen/
es t(er) zijden t(er) vue(re)n weert Item de hellicht van/
zesse dachmale(n) lants gelegen opten ketel aende/
strate dairmen gaet t(er) vue(re)n weert te wetene/
die hellicht die gelegen es t(er) zijden t(er) vue(re)n wert/
Item een half boend(er) lants gelegen opde meyssche delle/
tusschen de goede ph(ilip)s pipenpoy ter eenre ende/
jans van leeuwe t(er) ande(r) zijden Item een dachmael/
lants gelegen op pypelberch regenoete willem/
pols ende den heylige(n) geest van loeven(en) It(em) de/
hellicht van twee boende(re)n lants gelegen opten ketel/
te wetene die hellicht die gelegen is t(er) zijden t(er)/
vue(re)n w(er)t Item een dachmael lants gelegen opde/
fox strate Item onderhalf dachmael lants gelegen/
op mabielien poel neve(n) s(in)[te] qui(n)tens lant va(n) loeven(en)/
It(em) een half boend(er) lants gelegen opden dassenpoel/
bij dlant jans van leeuwe Item een dachmael/
lants gelegen opt boschvelt geheeten tquaet dachmael/
neve(n) de goede willems pols t(er) zijden te loeven(en) w(er)t/
It(em) een half dachmael lants gelegen opde vloetgrecht/
/ regenoet zelleman Item een boend(er) lants gelegen aen/
bastijns bosch Item zesse dachmalen boschs geheeten/
bastijns bosch met opgaende(n) eycken d(aer)op staende geleg(en)/
aen tvoirs(creven) boend(er) lants Item een half boend(er) lants/
gelegen aende boschdelle Opde grontchijsen/
uten selven goeden gaende te behoirlijken tijden te/
betalen ende op dien last oic dat de selve jan/
ende sijn nacomeli(n)gen possesseurs ende besitters/
vander voirs(creven) zijnen aengedeylden goeden sculdich/
zulle(n) zijn jairlijx te dragen(e) ende te betalen(e)/
de co(m)me(re)n nabescr(even) soe uten selve(n) goede(n) voirs(creven)/
zoe oic uten nabescr(even) goeden den voirs(creven) janne/
gheerma(n)s ende zijnd(er) huysvr(ouwe) aengedeylt tsame(n)/
gaende ende der selv(er) jans gheerma(n)s ende/
zijnd(er) huysvr(ouwe) aengedeylde goede nabescr(even) d(aer)aff/
allessins costeloes en(de) scadeloes te houden en(de) tontheffen/
tot eeuwigen daghen Te wetene ierst de hellicht/
van drie goud(en) leeuwe erffel(ijc) aen derfgenamen/
marien wijlen letten vallende half te meye en(de)/
half te bamesse te wetene die hellicht die/
jairlijx valt te bamesse Item een mudde rogs/
erffel(ijc) aende p(re)dike(re)n Item een mudde/
rogs erffel(ijc) aenden heylige(n) geest van s(in)te(n) g(er)truyden/
te loeven(en) Item tweelf molevaten rogs erffel(ijc)/
aen h(er)man(n)ne yeven Item thien molevate(n) rogs/
erffel(ijc) aen woute(re)n vanden poele Item een half/
molevat rogs erffel(ijc) aende kercke van s(in)te veronen/
Item een mudde rogs erffel(ijc) vanden twee mudden/
rogs erfpachts aen ja(n)ne de [becke(re)] pelsmake(r) Item/
noch sullen den selven janne lambrechts erffelijck/
volgen de goede naebescreve(n) Te wetene ierst/
eenen wouwer alzoe dien gelegen is voir wille(m)s/
pols hoff ende noch een cleyn wouwerken int vierca(n)t/
gelegen voir thoff ten bruele Opden grontchijs/
/ dair uutgaende ende voirtmeer op dien last/
dat de selve jan lambrechts tot zijne(n) laste alleene/
nemen dragen ende betalen sal alsulke zesse rinsg(ulden)/
lijftochte(n) als de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne vand(er) eycken/
gemaect ende gelaten heeft herwoute(re)n van berthem/
p(ri)este(r) ende den voirs(creven) janne gheermans en(de) zijn/
huysvr(ouw) ende hue(r) goede naebescreve(n) vanden/
selven zesse rinsgulden(en) lijfpen(sien) allessins costeloes/
ende scadeloes houden ende ontheffen Item/
sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) janne/
gheerma(n)s ende goedele(n) lambrechts zijnd(er) huysvr(ouwe)/
in hue(r) deili(n)ghe de goede hier nabescr(even) gelegen/
inde prochie van leefdale voirs(creven) Te wetene/
ierst een nyeu woenhuys metter schue(re)n bi(n)nen/
den hove mette(n) wagenhuyse verkenstalle ende/
dofhuyse metter hellicht vande(n) voirs(creven) boeg(ar)de/
voir thoff ende mett(er) hellicht vanden bloke/
acht(er) thoff te wetene die hellicht vanden selven/
boeg(ar)de ende bloke gelegen t(er) zijde(n) t(er) vue(re)n/
wert Item een half boend(er) lants geleg(en) acht(er)/
thof regenoete mijn hee(r) van afflighe(m) Item/
een half dachmael lants gelegen opt wiege veldeke(n)/
Item seven vie(re)ndeele(n) lants gelegen acht(er) thoff/
It(em) de wed(er)hellicht vande(n) voirs(creven) vier boende(re)n/
lants gelegen opt kerchofvelt te wetene die/
hellicht van onder op werts t(er) zijde(n) te loeven(en)/
w(er)t Item de wed(er)hellicht vanden voirs(creven) zesse/
dachmale(n) lants gelegen opden ketel te weten(e)/
die hellicht die gelegen es t(er) zijden te loeven(en)/
weert Item onderhalf dachmael lants gelegen/
inde meyssche delle oft boschdelle regenoet mijn/
hee(r) van hafflighe(m) in beyd(en) zijden Item een/
/ half dachmael lants gelegen opt selve velt/
regenoet jan vande(n) bossche ende jan van leeuwe/
Item een dachmael lants gelegen opt wame(r)velt/
regenoete willem pols in beyden zijden It(em) de/
wed(er) hellicht vanden voirs(creven) twee boende(re)n lants/
gelegen opden ketel te weten(e) die hellicht die/
gelegen es t(er) zijden te loeven(en) wert It(em) een dach(mael)/
lants gelegen opde vloetgrecht Item onderhalf/
dachmael lants gelegen opde moelestrate oft/
moele(n)wech bij sinte qui(n)tens lant ende des heilichs/
cruys outair van leefdale Item een half boend(er)/
lants gelegen opden daspo dassenpoel bijde goede/
willems pols ende jacops pet(er)s Item een dach(mael)/
lants gelegen opt boschvelt dwelc jan vanden/
bossche houdende is Item noch zessendertich roeden/
lants gelegen dairbij Item een boender lants geheete(n)/
dlancboend(er) gelegen opt boschvelt Item een half/
boend(er) lants gelegen acht(er) kuyckens bijd(er) kercken/
van leefdale Item zesse dachmale(n) boschs oft/
d(air)omtrint gelegen boven bastijns bosch geheete(n) de/
hougrecht regenoete dwerberchvelt ende noch/
een dachmael boschs gelegen in ph(ilip)s pipe(n)poye(n)/
bossche Opde grontchijsen uten selven goeden/
gaende te behoirliken tijden te betalen ende op/
dien last oec dat de selve jan gheermans/
ende zijn huysvr(ouw) ende hue(r) nacomeli(n)ghen/
possesseurs ende besitters vanden voirs(creven) hueren/
aengedeilden goeden sculdich zullen zijn jairl(ijx)/
te dragen ende te betalen de co(m)me(re)n naebescr(even)/
gaende soe uten selven hue(re)n ae(n)gedeild(en) goeden/
voirs(creven) soe oic uten voirs(creven) goeden den voirs(creven) ja(n)ne/
lambrechts hiervoe(r) ae(n)gedeilt ende desselfs ja(n)s/
lambrechts aengedeilde goede voirs(creven) d(air)aff alless(ins)/
costeloes ende scadeloes te houden ende tontheffen(e)/
tot eeuwigen daghen Te weten(e) ierst de/
/ hellicht vanden voirs(creven) drie goud(en) leeuwe(n) erffel(ijc)/
aen derfgenamen marien wijlen letten vallende half/
te meye ende half te bamesse te wetene die hellicht/
die jairlijx valt te meye Item een mudde rogs/
erffel(ijc) aen ons(er) liev(er) vrouwe(n) van s(in)te pet(er)s te loeven(en)/
It(em) een mudde core(n)s erffel(ijc) aen her ja(n)ne baex p(ri)este(r)/
It(em) tweelf molevate(n) core(n)s erff(elijc) aen woute(re)n opden/
berch It(em) thien molevate(n) rogs erff(elijc) aen woute(re)n/
vanden poele Item een mudde rogs erffel(ijc) vanden/
twee mudde(n) rogs erffel(ijc) aen ja(n)ne de beckere/
pelsmake(r) It(em) es bevorwert tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tien dat de messie vand(en) voirs(creven) hove toebehoe(re)n/
zal den selven twee p(ar)tien voirs(creven) half ende/
half ende dat elke vande(n) selve(n) p(ar)tien van/
ende tot de zelve messien sal moeghen uut/
ende inne varen doir de porte vande(n) selve(n) hove/
zonder yema(n)ts genade eve(n)gelijck Item es/
voirt vorweerde ende besproken tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tien dat negheene vande(n) selven p(ar)tien sijn/
aengedeylde goede voirs(creven) en sal moeghe(n) erge(re)n/
bij afbreken(e) oft laten vergane vande(n) husinghen/
vande(n) selve(n) hove voirs(creven) oft anderssins ten zij/
dat zij die elswair dairtegen alzoe vele beteren/
het en wae(r) dat die bij ongevalle verbra(n)t oft/
te nyeute bracht wordden Item es oic vorweerde/
oftmen namails noch e(n)nige ande(r) goede bevonde/
in des(er) deili(n)gen niet begrepen ende o(n)gedeilt wesende/
dat die goede tusschen de selve p(ar)tien te gelijcke gedeylt/
zulle(n) wordden Item es voirt vorweerde ende/
ondersproken oftmen namaels e(n)nige co(m)e(re)n bevonde/
opde voirs(creven) goede slaende die hier voe(r) niet beg[r(e)]pen/
en zijn noch d(air)aff mentie gemaect en es het wae(r)/
dat die meer co(m)me(re)n opde selve goede verpandt stonden/
/ oft oick met e(n)nigen ande(re)n p(er)sonelen bekynnen oft/
beleyden dairuut spruytende d(air)op slaen mochten oft/
anderssins in wat manieren dat zij dat zij malcande(re)n/
die meer bevonden co(m)me(re)n te gelijcken laste zullen/
hulpen dragen ende betalen Item es oic vorweerde/
want des wynnen t(er)mijn vanden voirs(creven) geheele(n) goeden/
noch acht jae(re)n lanck due(re)nde is dat tstroe jairlijcx/
innecomende vande(n) voirs(creven) geheelen gedeylden/
landen van beyden p(ar)tien bijden wynne ut(er) messien/
wahom gevuert zal wordden opde selve lande/
nae quantiteyt vanden landen van elker p(ar)tien/
op des wynnen eedt oft conscientien Ende dese deili(n)ge/
aldus behoirlijck gemaect zijnde hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n vast ende gestentich te/
houden elc op des anders gedeelte nad(en) o(n)derscheyde/
voirs(creven) behoirlijck renu(n)tie(re)nde worpen(de) en(de) verthijende/
gelovende deen den ande(re)n d(air)aff altijt genoech te/
doene oft e(n)nigen van hen bij desen yet te nauwe/
geschiet wae(r) alzoe dat eene(n)yegelike(n) van hen/
en(de) zijne(n) nacomeli(n)gen vast ende zeker zal/
moegen wesen cor(am) hermeys borch xxvii maii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt