SAL7391, Act: R°51.3-V°51.1 (86 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°51.3-V°51.1  
Act
, eerste 7 lijnen in latijn
Date: 1497-07-26

Transcription

2020-11-12 by Jos Jonckheer
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
joh(ann)em de kersmake(re) ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)d(itari)[a] henrici jans ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lov(anium)/
q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ib[(us)] curt(ibus) t(er)r(is)/
ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et/
suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) promiss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scab(inorum) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba/
It(em) henr(ic) jans woenen(de) te glabbeke heeft geloeft/
janne de kersmake(re) dat hij hem met vollen pachte/
afleggen sal alsulken vier rinsgulden(en) lijfpen(sien) als hij/
heeft ten live van magdaleene(n) vanden broecke/
zijne(n) wive met scepen(en) br(ieven) van loeven(e) opden selven/
henr(icke) ende meer ande(re) zijn medeplege(re)n na uuyt
//
wijsen(e) der brieven d(air)aff zijnde te weten(e) den eenen/
rinsgulden(en) lijfpen(sien) d(air)aff metten v(er)loepe tussche(n) dit/
ende s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende) ond(er)halven rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
d(air)aff metten v(er)loepe bynnen eene(n) jae(r) d(air) na ende/
den lesten ond(er)halven rinsgulden(en) lijfpen(sien) d(air)aff metten/
v(er)loepe bynnen eenen jae(r) d(air)nae v(er)volgen(de) quolibet/
ass(ecu)[tu(m)] bij alsoe oft de voirs(creven) magdalene soe la(n)ge/
leeft en(de) oft zij h(ier)enbynnen aflivich wordde soe soude/
dese gelufte in huer selven doot zijn ende v(er)smelte(n)/
behalven tgene des d(air)aff gelijc voe(r) afgeleecht/
wa(r)e ende v(er)schenen in hue(re)n leven(e) dat dat afgeleet/
soude bliven ende voldaen moeten wordden ende/
ter meerd(er) sekerheyt van desen ende om die tacht(er)/
volgen sullen de pri(n)cipale brieve(n) der selv(er) lijfpen(sien) blive(n)/
in handen desselfs jans alsoe dat henr(ic) en(de) zijn mede/
plegers met eene(n) voldoen gestaen sullen cor(am) lyefke(n)rode/
pynnock augusti xiiii a(n)no xc Et h(ab)uit que(re)las hiis/
int(er)f(uerunt) rosme(re) hubrechts julii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt