SAL7391, Act: R°62.2-V°62.1 (110 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°62.2-V°62.1  
Act
Date: 1497-08-07

Transcription

2020-11-08 by Jos Jonckheer
Item cornelis roelofs heeft gesedt ond(er) scepen(en) van/
loeven(e) en(de) eygen genoeten h(ier) nae bescreven gout en(de) silv(er)/
te weten(e) eene(n) andr(ies) gulden(en) en(de) (½) vierstael tot behoef/
vand(en) chartroisen te loeven(e) oft ande(re) d(air)toe int(er)est hebben(de)/
om te comen totter naird(er)scap van seke(re)n eygen(en) goeden/
van [vacat] boende(re)n lants oft d(air)omtr(ent) gelegen [vacat]/
wijlen toebehoiren(de) henr(icke) roeloffs sijne(n) brued(er) die tande(re)n/
tijden omtr(ent) vier ja(r)en geleden bijd(er) wed(uw)[en] desselfs henr(icx)/
die nu getrouwt heeft jacoppe(n) van berchem en(de) den/
executue(re)n vanden testame(n)te desselfs wijlen henr(icx)/
vercocht ende gegoet zijn geweest den selve(n) chartrois(en)/
d(air)aff de selve wed(uw)[e] behielt hue(r) lossinge vier jair/
lanck ende welke lossinge bijd(en) selven jacoppe en(de)/
zijne(n) wive nu gesciet zijnde d(air) hue(r) kint dat zij/
behouden heeft vanden selven henr(icke) uutgesloten is/
de selve gehuysschen hebben wed(er) gaen vercoepen/
den selven chartrois(en) tselve erve tot hoege(re)n prijse/
dan voe(r) in frauden soe te p(re)sume(re)n is vanden selven/
kynde ende oick vand(en) naird(er)lingen en(de) maechelingen/
des voirs(creven) wijlen henr(ick) ende om totter selver nard(er)/
scap te comen soe inden eenen soe inden ande(re)n cope/
van dien die hem sekerlijcst sal moegen gebue(re)n/
nae alle gelegenth(eit) ende van rechte heeft de/
selve cornelijs geloeft te voldoen(e) al tgene des d(air)toe/
sal behoe(re)n soe wa(n)neer coop(er)e en(de) v(er)coep(er) hen volc(omen)/
vand(en) rechtv(er)dig(er) coma(n)scap in dien v(er)clairt sullen/
hebben ende gedaen des zij d(air)inne sculdich sullen zij(n)
//
te doene cor(am) borch rosme(re) tamq(uam) scabinis lov(aniensis)/
et allodii consortib[(us)] augusti septima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt