SAL7391, Act: V°137.2-V°138.1 (244 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°137.2-V°138.1  
Act
Date: 1497-10-31

Transcription

2021-04-11 by Jos Jonckheer
Vander aensprake(n) die b(er)nard frix oft willem van/
leefdale gedaen hebbe(n) op ja(m)mart de tilhou acht(er)/
volgen(de) seke(re) clachte(n) die zij oft den van hen gedaen/
hadde opden selve(n) ja(m)marde d(air) yerst van des ae(n)legg(er)s/
wege(n) voirs(creven) gelesen werdde(n) seke(re) scepen(en) br(ieven) van lov(en)/
vander daet xiii decembr(is) a(n)ni lxxiii bekint bij giellart/
de tilhou en(de) janne en(de) willem(me) zijn sone(n) en(de) oick bijd(en)/
voirs(creven) b(er)narde frix eene(n) gehete(n) jan van udeke(m) natuerl(ijc)/
jor(ijs) sone was van eene(n) rijd(er) ende twee pet(er)s lijfpen(sien) ten/
live desselfs jans van udekem d(air)af giel(lart) de tilhou en(de)/
zijn twee sone(n) geloefde(n) den voirs(creven) b(er)narde scadeloes/
to(n)theffen(e) ende die gelese(n) sijnde p(rese)nteerde daenlegge(r)/
te thoene(n) oft hem ontkint wordde de pointe(n) nabescr(even)/
yerst dat wijle(n) de voirs(creven) gillart de vad(er) in zijne(n) leven(e)/
nae zijns wijfs doot houden(de) en(de) besitten(de) was alle sijn/
haeff(elijcke) en(de) erff(elijcke) goede tot bossuyt int huys vande(n) witte/
vrouwe(n) van loeven(e) ald(air) ende dat de voirs(creven) willem/
en(de) jamar de tilhou gebruede(re)n woenechtich wa(r)en/
mette(n) selve(n) wijlen giellarde hue(re)n vader ende dit tot/
dat de selve vader aflivich wort ende dat de selve/
twee gebrued(er)s nae huers vaders doot bleve(n) wonen(de)/
in alle de haeffel(ijcke) ende erff(elijcke) goede die hue(r) vad(er) in/
sijne(n) leven(e) ald(air) hielt en(de) besat die aenverdende als erfgename(n) ende als hue(r) proper goet als erfliede en(de)/
namelijc onder den ande(re)n eene(n) groten ketel met twee/
ringhe(n) It(em) dat de selve wille(m) ja(m)marts brued(er) nae/
sijns vaders doot bleef woenen(de) sijn leefdage lanc/
metten selve(n) ja(m)marde sijne(n) brued(er) int huys geheete(n)/
a chaisnenge bossut hante(re)nde ende besittende alle/
de voirs(creven) goede gebleve(n) nae daflivich(eit) desselfs wille(m)s
//
zijns brued(er)s die als voe(r) zijns vaders goet ae(n)vert/
hadde insgelijcx aenverde en(de) hadde p(ar)t ende portie/
inde goede nae daflivich(eit) vande(n) selve(n) willem(me) sijne(n)/
brued(er) hopende wair hij dit aldus gethoene(n) conste/
dat de selve ja(m)mart gehouden soude sijn als ae(n)verde(r)/
gelijc voe(r) den voirs(creven) ryder ende twee pet(er)s lijfpen(sien)/
te hemw(er)ts te nemen oft d(air)af te restitue(re)n alle alsulke/
pe(n)ningen als de voirs(creven) b(er)nardt als borge beyde van/
pri(n)cipale(n) allen acht(er)stellen van dien en(de) oick van/
costen van rechte d(air)inne hadd(en) moten cuele(n) ende/
gelden hem des gedragen(de) totten rechte D(air)tegen/
de voirs(creven) ja(m)mart met sijne(n) gelev(er)den voirspreke/
hem v(er)antw(er)den(de) dede seggen dat hij he(m) aende voirs(creven)/
obligatie dair hij selve p(er)sonelijc niet inne v(er)bonde(n)/
en was niet en stiet mair liet die gaen d(air)/
dier sculdich was te gane noch oic dat zij vad(er)/
nae zijns wijfs doot have en(de) erve t(er) plaetsen/
van bossuyt int huys vanden witte vrouwe(n) ald(air)/
hielde oft besat oft oic dat hij ende zijn brued(er)/
metten vad(er) woenden Mair ontkinde geheelijck/
daenverden vander haven van van zijne(n) vader/
en(de) oic van willem(me) zijne(n) brued(er) hopen(de) dat zijn/
wed(er)p(ar)tie dat alsoe nu(m)mermeer en soude co(n)nen doen/
geblijcke(n) den rechte genoech zijnde Wair op/
de selve aenlegg(er) tot zijne(n) thoene gewijst zijnde/
volquam inden meeste(n) inden meeste(n) deele zijns/
v(er)mets ende inde(n) pri(n)cipaelsten pointe van dien/
soe v(er)re dat op heden in absen(cien) des voirs(creven) ja(m)marts/
niet comp(ar)e(re)nde noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen dae(n)legge(r)/
trecht voirts ernstelijc heeft v(er)socht en(de) gesustineert/
wair hij niet en co(m)p(ar)eerde noch sijn sake en sloet/
naede voir acte(n) ende den thoen d(air)inne bijd(en) selve(n)/
aenlegge(r) geleyt dat hij zijne(n) heysch en(de) (con)clusie/
in dien opden selven ja(m)marde soude hebbe(n) v(er)reyct/
wair op scepen(en) van loeven(e) gemae(n)t bijde(n) meye(r)/
gewijst hebben met vo(n)nisse de voirs(creven) getugeniss(en)
//
voir oegen geleet ende oick d(air)op geledt hebben(de)/
wair de voirs(creven) ja(m)mairt niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) dat de selve ae(n)legge(r)/
sijne(n) heysch opden selve(n) ja(m)marde v(er)reyct sal hebbe(n)/
Act(um) in scampno cor(am) o(mn)ibus scab(inis) dempt(is) kersmake(re)/
zedele(re) octobr(is) ultima Et h(ab)uit q(ue)relas et b(er)nard[(us)]/
est adductus ad bona mo(bili)[a] ja(m)mardi de tilhou cor(am)/
blanck(ar)t hubr(echts) octobr(is) ulti(m)a a(n)no xcvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt