SAL7391, Act: V°18.3-V°19.1 (35 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°18.3-V°19.1  
Act
Date: 1497-07-07

Transcription

2020-08-17 by Jos Jonckheer
Vander questien gecomen voe(r) den raide vand(er) stadt/
tusschen janne van rode die alh(ier) bescreven hadde den/
meye(r) ende scepen(en) van meld(er)t welke scepen(en) alh(ier) co(m)p(ar)e(re)nde/
wa(r)en aldair de selve jan v(er)socht dat hem restitutie/
soude gebue(re)n van alsulker coe als de meye(r) van meld(er)t/
voirs(creven) tot hue(re)n v(er)suek hem afgepant hadd(e) en(de) v(er)cocht/
boven dien dat hij in hachten wesende t(er) selv(er) tijt
//
versocht de costen die zij hem eysschen(de) wa(r)en in gesc(ri)fte/
te hebben om die te diminue(re)n dwelc hem niet gebue(re)n/
en mochte ende dat hij ond(er) de wet staen(de) hadde wel/
vi lichte gulden(en) en(de) v stuv(er)s oft e(m)mers ond(er) de ghene/
d(air) zij met te vreden mochten wesen Ten ande(re)n male/
beg(er)de de selve jan dat hem volgen soud(e) tsurpl(us)/
des de voirs(creven) vi lichte guld(en) en(de) vijff st(uvers) meer gedrogen/
dan de getaxeerde costen die alh(ier) bijd(en) [voir] wet getaxeert/
mochten wesen gemerct den reden(en) voirs(creven) ende ten/
derden dat zij hem opleyden ende betaild(en) alsulke/
costen van rechte als hij h(ier)voe(r) den raide vander/
stadt geleden mocht hebben de welke hij hem in/
gescrifte ov(er)geg(even) hadde D(air) tegen de voirs(creven) scepen(en)/
van meldert sustine(re)nde de (contra)rie seggen(de) datme(n) niet/
bevi(n)den en soude dat hij e(n)nige pe(n)ni(n)gen ond(er) de wet/
hadde staen(de) oft ond(er) yeman(de) and(er)s totter wet behoeff/
en(de) dat hij oic niet en soude doen blijken bij voirgaen(de)/
t(er)mi(n)acien van des(er) stadt dat hem de voirs(creven) zijn coe/
aengewesen was hoe wel de costen d(air)aff zij/
in differe(n)ten wa(r)en bijd(en) wet getaxeert mochten/
wesen hopen(de) alsoe vanden voirnemen(e) des voirs(creven)/
jans ongehouden te zijne Den voirs(creven) janne sustine(re)nde/
de (contra)rie d(air) op de wethoude(re)n ov(er)sien hebben(de) de voir/
p(ro)ductie(n) in des(en) bij p(ar)tien geleydt ende alle ande(re)/
voirhandelingen bij hen voirvorders d(air)aff gebuert/
bij t(er)mi(n)acien ende and(er)ssins hebben uuytgesproken/
en(de) geappointeert voir recht den selven p(ar)tien dat/
de voirs(creven) scepen(en) van meld(er)t want de coe d(air) q(ue)stie/
aff tot hue(re)n v(er)sueke gepant en(de) v(er)cocht is geweest/
boven dien dat jan voirs(creven) de costen beg(er)de in/
gesc(ri)fte over te hebben(e) dat zij die sculdich sullen/
zijn hem te doen wed(er)hebben oft de estimatie der/
selv(er) soe v(er)re die niet crijchbair en wa(r)en ter esti(m)acie(n)/
van goeden ma(n)nen de gelegenth(eit) d(er) selv(er) coe hen
//
verstaende ende soe v(er)re de vi lichte gulden(en)/
en(de) vijf stuv(er)s bij janne gesedt onder de ghene d(air) de/
scepen(en) mede te vreden wa(r)en meer gedroegen dan/
de getaxeerde costen dat hem tselve meer volg(en)/
sal ende oft d(air) gebrake dat hij dat oplegge(n) sal/
ende vanden costen bijden selve(n) janne den voirs(creven) scep(enen)/
geeyscht ende alsnu ov(er)gegeven d(air)aff selen de/
selve scepen(en) dach hebben van die te diminue(re)n/
van heden in acht dagen Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) julii/
septima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt