SAL7391, Act: V°44.4-V°45.1 (70 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°44.4-V°45.1  
Act
Date: 1497-07-20

Transcription

2020-09-29 by Jos Jonckheer
Vanden questien ende gescillen die geweest hebben/
tusschen janne vanden lare die voirmaels gecocht/
heeft tegen willem(me) vand(er) hart een heye gelegen/
onder vorslair om ende voe(r) de so(m)me van dertich/
pet(er)s eens d(air)aff de voirs(creven) jan van lare den selven/
willem(me) noch bekint heeft sculdich en(de) tacht(er) te zijne/
de so(m)me van twintich pet(er)s en(de) vier stuv(er)s eens alsoe/
v(er)re nochtans de selve willem vand(er) hart derre/
houden op zijne(n) eedt dat hij opde voirs(creven) geheele
//
so(m)me niet meer dan de ix pet(er)s ende xiiii st(uvers) gehaven/
en heeft t(er) eenre ende den selven willem(me) t(er) ande(r) zijd(en)/
Sijn comen de selve p(ar)tien voir scepen(en) van loeven(e)/
nae bescreven kynnen(de) ende lijden(de) dat zij des(er) ae(n)gaen(de)/
en(de) d(air)aen cleeft met malcande(re)n ov(er)comen en(de) eenswordden/
zijn inder vuegen ende manie(re)n naebescreven Ende yerst/
dat de voirs(creven) willem vand(er) hart den voirs(creven) janne/
van lare vand(er) voirs(creven) heyen behoirlijcke guedinge/
doen sal voe(r) de wet van vorslair d(air) onder die/
gelegen is opden yersten toecomen(de) genechtdach datme(n)/
te wechelezande dingen sal ende hem [de] selve heye/
alsdan wara(n)de(re)n op drie loepen rogs erfpachts d(air)uut/
gaende sond(er) meer Ende dat d(air)enboven de selve/
willem den voirs(creven) janne oic stellen sal eene(n) o(n)ver/
sterffeliken voir alsulken mudde rogs erffel(ijc) als/
willem vand(er) hart sculdich es met antw(er)pschen/
br(ieven) eene(n) geheeten pet(er) de becke(re) alse dat de voirs(creven)/
heye voe(r) tselve mudde rogs erff(elijc) nu(m)mermeer/
gepraempt noch bescadicht en sal wordden e(m)mer/
soe lange tot dat de selve willem tselve mudde/
rogs afgeleet sal hebben Ende soe wa(n)nee dat/
alsoe afgeleet sal zijn dat de voirs(creven) o(n)versterffel(ijken)/
borge d(air)aff los ende quijt sijn sal ende dat t(er)/
ande(r) zijd(en) de voirs(creven) jan vanden lare den selven/
willem(me) alsdan oic uutreycken en(de) bet(alen) sal de/
voirs(creven) twintich pet(er)s en(de) vier stuv(er)s alsoe verre hij/
zijnen eedt doet als voe(r) dat hem noch soe vele/
compt Ende aengaen(de) alsulk(en) pachten als de voirs(creven)/
willem(me) vand(er) hart den voirs(creven) ja(n)ne heysschen(de)/
es vanden tijde dat de coma(n)tscap yerst gebuerde/
tot h(ier)toe ende dat hij zijn pe(n)ni(n)ge soe lange gederft/
heeft hebben hen de selve willem ende jan v(er)bonden/
ende v(er)oblig(eer)t inde wethoude(re)n van lille en(de) van/
wechelzande wes die d(air)aff eendrechtichlijc segge(n)/
en(de) uutspreken sullen Welke uutsprake zij geloeft/
hebben tond(er)houd(en) behoudel(ijc) dien dat de selve
//
wethoude(re)n van lille ende van wechelzande de/
selve uutsprake d(air)aff doen sullen opden voirs(creven)/
yersten dingdach van wechelzande naistcomen(de)/
opdat zij co(n)nen oft ten naiste(n) dingdage d(air) naist/
volgen(de) Alle welke poenten vorw(er)d(en) en(de) conditie(n)/
voirs(creven) ende elc besund(er)t de voirs(creven) p(ar)tien geloeft/
hebben malcande(re)n tond(er)houden tacht(er)volgen(e) en(de) te/
voldoene op een pene van vier pet(er)s eens die de/
gene van hen die selve pointen voirs(creven) niet en/
voldade d(air)aen v(er)bue(re)n soude aende(re)n ande(re)n van he(n)/
dit tractaet ond(er)houden(de) ende dat des niet te/
myn de selve gebreckelijke bedwongen sal moege(n)/
wordden uuyt crachte van desen tselve tractaet voirs(creven)/
in allen zijne(n) pointen tond(er)houden(e) en(de) te voldoene/
cor(am) zedele(re) blanckart julii xx[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt