SAL7391, Act: V°60.6-R°61.1 (106 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°60.6-R°61.1  
Act
Date: 1497-08-03

Transcription

2020-11-10 by Jos Jonckheer
Item wout(er) haveloes t(er) eenre ende mathijs van/
arsschot ende lijsbeth van ha(m)male t(er) ande(re) in p(rese)ntia
//
hebben bekint ende gelijdt voir hen ende hue(re)n erve(n)/
en(de) nac(omelingen) dat zij aengaen(de) alsulken ghange als steet/
tussche(n) beyd(er) p(ar)tien huyse(n) ende erve(n) aen[een] gelegen/
inde vetterie tsamen eenswordden ende v(er)accordeert/
zijn de poenten [en(de)] vorw(er)den naebescreven die zij mal/
cande(re)n in w(er)sijd(en) geloeft hebben tacht(er)volgen(e) ende/
tond(er)houden yerst dat de voirs(creven) wout(er) tot zijne(n)/
huyse alleene van nu voirtane hebben aenveerd(en)/
besitten ende gebruycken sal den voirs(creven) geheelen/
ganck van voe(r) tot acht(er) ende dat dien ganck den/
selven huyse desselfs wout(er)s van nu voirtane erff(elijc)/
toebehoe(re)n sal ende dat de selve wout(er) sal mogen/
setten opden hoeck van sijnen huyse t(er) straten w(er)ts/
eene(n) stijl ende desgelijcx eene(n) stijl d(air) tegen over/
al vast aen thuys des voirs(creven) mathijs en(de) lijsbetten ende/
ond(er) den osydrup vanden selven huyse corresponde(re)nde/
tegen den ande(re)n stijl voirs(creven) ende d(air)aen moegen ha(n)ghen/
een porte ende die sluyten ende gesloten houden ende/
sijn gebruyck en(de) inneganck ende uuytganck dair doir/
hebben ende nemen totten selven ganghe sond(er) wed(er)seggen/
vand(en) selven math(ijs) ende lijsbetthen oft hue(re)n nac(omelingen) be/
houdelijc nochtan den selven math(ijs) en(de) lijsbetthe(n) en(de)/
hue(re)n nacomeli(n)g(en) possesseurs en(de) besitters van hue(re)n/
huyse voirs(creven) hue(re)n osydrup ende wat(er)val vand(en) selve(n)/
hue(re)n huyse inden ganck voirs(creven) d(air)aff dwat(er) nochta(n)/
de selve math(ijs) ende lijsbeth ende hue(re) nac(omelingen) sullen/
moten acht(er)weerts alo(m)me hue(r) huys voirs(creven) ewech/
leyden alsoe dat den voirs(creven) ganck d(air)aff ombecu(m)mert/
blive It(em) dat de voirs(creven) wout(er) haveloes sal moege(n)/
maken ende setten een gestijpte van opden hoeck/
vand(en) huyse des voirs(creven) math(ijs) ende lijsbette(n) acht(er)w(er)ts/
soe v(er)re als tselve erve huer bestrect begi(n)nen(de) effens/
den selven hoeck vanden selven hue(re)n huyse en(de) dat/
de selve wout(er) vanden selven gestijpte sal moegen/
hebben zijne(n) osydrup opde zijde en(de) erve des voirs(creven) math(ijs) en(de) lijsb(etten)/
van twee thiechele(n) en(de) eene(n) vorst sond(er) e(n)nich wed(er)seggen cor(am) borch/
vos aug(us)[ti] t(er)cia
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt