SAL7392, Act: R°121.1-R°122.1 (254 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°121.1-R°122.1  
Act
Date: 1498-11-13

Transcription

2020-07-30 by Karel Embrechts
Vander aenspraken die wille(m) van assche als meye(r)/
van loeven(e) in absen(cien) he(re)n lod(ewijx) pynnocx ridd(er)s meyers/
van loeven(e) vand(er) heerlich(eiden) wegen gedaen heeft tot joese/
henr(ix) deve(n)ssone als poirte(r) van loeven(e) hem opseggen(de)/
dat hij seke(r) beesten gedreven en(de) gehuedt soude hebben/
op tsant van bakele [vacat] d(aer) (contra)rie ordinan(cien)/
en(de) ond(er)houdi(n)ge(n) af wae(re)n des niet te moegen doen op eene(n)/
kue(re) van drie st(uvers) en(de) soe v(er)re dat de poirte(r) als van gebuer/
lijcken rechte d(aer)voe(r) aengetast zijnde [en(de) eene(n) seke(re)n tijt ind(er) vroe(n)ten geseten hebben(de)] bij middele van/
vrinden tussche(n) beyde d(aer) inne gesproken hadde geweest/
zoe v(er)re dat de voirs(creven) poirte(r) den core d(aer) inne v(er)schene(n)/
en(de) costen d(aer) inne geleden bet(alen) soude bynne(n) eene(n) seke(re)n/
daige d(aer) nae op eene(n) banduyn van xx st(uvers) Ende/
want hij des niet gedaen en hadde soe hadde hij uut/
clachte(n) van p(ar)tien and(er)werf aengetast in welken/
aentast en(de) doen(de) den selven de selve poirte(r)/
hem wed(er)strickel(ijc) hadde gemaict ende aende(n) selve(n)/
aentaste(n) handedich hadde geweest en(de) den selve(n) mette(n)/
haer getogen en(de) metten halse genomen in fellen/
moede en(de) gelate van strijde welke pointe(n) en(de) meer/
ande(re) h(ier) toe dienen(de) oft hem die ontkint wordden/
de selve meye(r) van loeven(e) p(re)senteerde te thoene(n)/
en(de) metten mi(n)sten te gestaen(e) hopen(de) wair hij/
die gethoenen conste dat de selve poirte(r) t(er) bet(er)niss(en)/
van dien verbuert soude hebben zijn rechte hant/
oft lx reale hem des gedragen(de) totten rechte/
Dair tegen de voirs(creven) poirte(r) dat ontkynnen(de) dede/
seggen met zijne(n) gelev(er)den voirspreke dat hij he(m)/
alsoe beho(irlijck) hadde gesubmitt(er)t in e(n)nige uuytsp(ra)ke/
over hem te gescieden voir e(n)nich gerichte Oic was/
hij in bande van yse(re)n en(de) hadde een cluyste(r) aen deen/
been bloots beens en(de) als hij hem tvel af stiet willen(de)/
hem dande(r) cluyste(r) aen dander been aendoen soe dede hij he(m)/
soe wee dat hij he(m) tvel af stiet dat hijs niet wel gelijde(n)/
/ en conste ende dat hij alsoe den selven van hem stoote(n)/
mochte uuyt impacien(cie) en(de) van pijne(n) en(de) and(er)s met des/
hij hem oic v(er)mat thoenisse hopen(de) alsoe voir zijn/
(con)clusie dat hij der aenspraken voirs(creven) ongehouden soude/
sijn En(de) e(m)mer sustineerde hij dat hij in bande van/
ise(r) sitten(de) sulken sware(n) bet(er)nisse en(de) punitie niet/
sculdich en wae(r) geco(n)dempneert te worden(e) als d(aer) op/
de voirs(creven) meye(r) sijn (con)clusie genoech criminelijc ende/
van bloede op hem hadde gemaict om soe cleynen/
mesdaet als hij gelijc voe(r) d(aer) inne mocht hebben/
gedaen Wair op beyde p(ar)tien tot hue(re)n thoene gewijst/
zijnde de meye(r) voirs(creven) genoech thoende alle zijn/
vermeten pointen voirs(creven) d(aer) ond(er) oick gethoent wert/
hoe de geva(n)gen(e) voirs(creven) in hachten zijnde en(de) een cluyste(r)/
aen deen been hebben(de) alsmen hem dand(er) cluyste(r) aen/
dand(er) been aendoen woude dat hij doen den offic(ie)r/
oft vorste(r) dat alsoe doen(de) metten hare toech ende/
metten halse nam in felheyd(en) en(de) gestoirth(eiden) Welken/
thoen aldus geleydt zijnde de gevangen(e) dede segge(n)/
dat tghene des hem in sijne(n) thoen soude moegen/
dienen in smeyers thoen voirs(creven) genoech geclairt was/
namelijc hoe hij in bande van yse(r) was en(de) een/
cluyste(r) aen deen been hadde en(de) alsmen dande(r) aen/
dand(er) been aen dede dat doen gebuerde de handedich(eiden)/
D(aer) op de meye(r) sijn c(ri)minele (con)clusie voirs(creven) gemaict/
hadde seggen(de) de selve geva(n)gen(e) met woirden/
alleene dat in die ande(r) cluyste(r) aendoen(de) hem die/
bloots beens was soe zee(r) gedaen wert aen sijn/
bloot been dat tvel d(aer)inne afgestoten w(er)t alsoe/
dat hij uuyt pijne(n) en(de) impatien(cie) van dien die handedich(eiden)/
alsoe mocht doen Wair op p(ar)tien in wed(er)sijden/
geconcludeert hebben(de) ind(er) saeken en(de) getendeert elk/
tot zijnd(er) co(n)clusien voirs(creven) es gewijst bij scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) meye(r)/
met sijnd(er) c(ri)mineelder (con)clusien voirs(creven) verdoelt is/
/ mair gelieft hem die civilijck op den poirte(r) te/
doen(e) dat hij dat doen mach act(um) in scampno/
p(rese)ntibus o(mn)ibus scabinis novembr(is) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator