SAL7392, Act: R°151.2-V°151.1 (305 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°151.2-V°151.1  
Act
Date: 1498-12-07

Transcription

2020-07-29 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijd(en) raide vand(er) stadt zijn geco(m)p(ar)eert/
jan meys en(de) reyne(r) van mechele(n) inde(n) name en(de) van wege(n)/
des dorps van caggevynne en(de) ande(re)n ingeseten(en) ald(aer) t(er) eende(r)/
en(de) antho(nise) vasdraet als borg(er)meest(er) der stadt van halen/
t(er) ande(re) Aldair de voirs(creven) jan meys en(de) reyne(r) van mechele(n)/
inde name als voe(r) dede v(er)halen dongebruyck dwelc hen/
bijden meye(r) borg(er)meeste(re)n scep(enen) en(de) raidt der stadt van/
halen aldair gebuerde d(aer)op zij de selve bescreven/
hadden als dat zij hue(r) scapen coeyen verken(en) ende ande(r)/
beesten niet en mochten laten gaen oft hueden opden/
open(en) arden deen ond(er) den ande(re)n als regenoegten onder/
malcande(re)n inder maten zij des van ouden tijden/
geplogen hadden te doene ende alsoe t(er) wairheyt/
bevonden soude wordden D(aer)op de selve van halen/
seke(r) kue(re)n ende broecken hadden gesedt en(de) hue(r) beesten/
doen panden voe(r) de selve kue(re)n ende brueken p(re)ten/
de(re)nde [de] selve alsoe te spolieren van hue(re)n gebruyck/
en(de) possessien met meer ande(r) gelijcke woirden D(aer)/
op de voirs(creven) van halen sonder int pri(n)cipael te/
willen antwerden hebben geseet dat zij saten in/
een vry stadt dair meye(r) en(de) scepen(en) wae(re)n ende/
d(aer)men elken recht en(de) justitie admi(n)streerde hopen(de)/
soe v(er)re die van caggevy(n)ne hen t(er) causen van des voirs(creven)/
is yet heyssche(n) wouden dat zij dat souden moegen/
doen ald(aer) (et)c(etera) D(aer) op de voirs(creven) van caggevynne r(e)pli/
ce(re)nde sustineerden de (contra)rie te voirde(r) wa(n)t dese/
stadt was de hootstadt van hen en(de) oic van die van/
halen dat niet en betaemde dat zij ald(aer) te rechte staen/
/ souden in dien dat de scepen(en) ende ande(r) wethoude(re)n/
van halen selve mede p(ar)tie wae(re)n en(de) mede gebruyckers/
vanden voirs(creven) arden dair questie om was en(de) dat/
oick in vele ande(r) gelijcke saken gesien hadde geweest/
dair de gemey(n)te(n) oft p(ar)ticulie(re) p(er)soenen vand(en) wet/
houde(re)n p(ar)tie wae(re)n oft hen inde(n) name als wet/
houd(er)s oft vand(er) gemeyten aenginck dat dese stadt/
d(aer)af geplogen hadde de kynnesse te nemen Es geap/
pointeert dat de voirs(creven) van halen niet wed(er)staende/
den reden(en) bij he(n) geallig(er)t nairde(r) schuldich sullen zijn/
tantwerden(e) opde voirs(creven) materien van ongebruyck/
en(de) and(er)ss(ins) bijd(en) voirs(creven) van caggevynne opgedaen tot/
eene(n) seke(re)n gelegen(en) daige dien zij d(aer)toe sullen/
moegen nemen om dan p(ar)tien gehoirt d(aer)inne te/
geschien ende gedaen te wordden soe behoe(re)n sal/
d(aer)toe de selve van halen te weten(e) de borg(er)meester/
voirs(creven) dach genomen heeft van heden over acht/
daigen naistc(omende) in (con)s(ili)[o] opidi decembr(is) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator