SAL7392, Act: R°231.2-V°231.1 (434 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°231.2-V°231.1  
Act
Date: 1499-02-15

Transcription

2020-08-21 by Karel Embrechts
Vander questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
mathijse van thuydekem t(er) eende(r) en(de) [vacat]/
als bedesett(er)s vand(en) dorpe van cortenb(er)ge t(er) and(er) zijden/
(com)p(ar)e(re)nde de selve p(ar)tien in rechte ten scriven(en) vand(er)/
stadt als van seke(re)n ongebruycke en(de) ov(er)lastingen die/
de voirs(creven) bedesetters den voirs(creven) math(ijse) deden alsoe hij/
te kynne(n) gaf van zijne(n) goeden ald(aer) in dien dat zij he(m)/
hoog(er) lasten wouden dan eene(n) poirte(r) en(de) ingeseten(e)/
/ van des(er) stadt en(de) oick in dien dat zij zijn goede hoog(er)/
estimeerd(en) dan hem die uuytbrachten boven alle(n) co(m)me(re)n/
te weten(e) iii mudden core(n)s tsjairs van al des hij d(aer)/
omtrint hebben mocht hen de selve goede boven de co(m)me(r)/
dair voe(r) laten(de) opdat hen beliefde te nemen(e) te pechti(n)g(en)/
oft and(er)s bege(re)nde alsoe de selve ond(er)wesen te wordden(e)/
dat hij d(aer) mede betalen(de) als poirte(r) en(de) ingeseten(e) telk(er)/
tijt dair mede soude moegen gestaen hopen(de) dat dat/
nae recht alsoe behoirde te geschieden(e) D(aer) op de/
voirs(creven) bedesetters sustine(re)nde de (contra)rie seggen(de) dat hij/
dair dicwijle was op een came(r) oft bynne(n) sijne(n) huysi(n)g(e)/
ald(aer) ende dede zijn lant wynnen met ande(r) ingeseten(en)/
vand(en) dorpe ende d(aer)omrint ende dat alsoe geve(n) soude/
van zijne(n) bewinde en(de) als een ande(r) ald(aer) geseten/
en(de) dat alsoe behoirde te geschied(en) alsoe zij sustineerd(en)/
ende dat math(ijs) met zijnd(er) p(rese)ntatien niet gestaen/
en soude D(aer) op de voirs(creven) math(ijs) replice(re)nde seyt/
al mocht hij dair somtijts gaen dat hij nochtan/
was een poirte(r) en(de) ingeseten(e) van des(er) stadt doen(de)/
daigel(ijx) zijn neringe en(de) hael en(de) huysinge hiel/
en(de) zijn sac(ra)me(n)ten der heylig(er) kercken en(de) alsoe niet/
en behoirde voe(r) eene(n) buyte(n) man ge(re)kent te wordd(en)/
mair als een ingeseten(e) ende dat hij alsoe met/
zijnd(er) p(rese)ntacien gestaen soude hem des gedragen(de)/
totten rechte Es geappointeert en(de) uuytgesproken/
voe(r) recht den voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) bedesett(er)s/
met hue(re)n voirnemen(en) v(er)doelt wae(re)n ende dat de /
voirs(creven) mathijs inde bede ten tijde loopen(de) gestaen/
sal met zijnd(er) p(rese)ntacien voirs(creven) te weten(e) vander/
beteringen van zijnen goeden boven alle(n) co(m)me(re)n gelijc/
ande(re)n poirte(re)n en(de) ingeseten(en) nae advena(n)t vand(en)/
gelijcken betalen(de) moegen zijn in (con)s(ili)[o] opidi febr(uarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator