SAL7392, Act: R°272.2-V°272.1 (492 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°272.2-V°272.1  
Act
Date: 1499-03-11

Transcription

2020-11-20 by Karel Embrechts
Allen den genen dat katlijne van vu(n)selhove(n) wettige/
huysvr(ouw) he(n)rici b(er)tel(meeus) cu(m) d(i)c(t)o he(n)rico tamq(uam) eius ma(r)ito/
et ma(m)burno ende heeft geconst(itueert) (et)c(etera) den selve(n) he(n)r(icke)/
hue(re)n wettigen man en(de) mo(m)boir om inden name van/
hen beyden te comp(ar)e(re)n voe(r) wethoude(re)n der vrijheyt/
van turnhout ende ald(aer) nae costume vand(er) selv(er)/
plaetssen behoirlijc met rechte opte dragen een/
huys ende hoff met zijne(n) toebehoirten geheeten den/
spiegel gelegen te turnhout voirs(creven) aend(en) singel en(de)/
vand(en) selven goed(en) behoirlijc te renu(n)cie(re)n en(de) te/
verthijen tot behoef arnts van heze en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) den selve(n) arnde met zijnd(er) huysvr(ouwe) d(aer)inne behoirl(ijc)/
te ghichte(n) ende te goeden en(de) hen behoirlijcke gelufte/
van genoechdoen(e) en(de) wara(n)tscape te doene en(de) de/
/ pe(n)ni(n)g(en) vand(en) selven goeden comen(de) opte bue(re)n ende/
tontfangen en(de) quitan(cie) d(aer)af te geven ende voirtmeer/
d(aer)inne en(de) des dien e(n)nichssins voird(er) aencleven/
mochte te doen(e) en(de) te vorde(re)n allet ghene dat/
de voirs(creven) katlijne mett(er) voirs(creven) henr(icke) hue(re)n man/
doen soude moegen wairt dat zij metten selve(n)/
henr(icke) ald(aer) p(rese)nt en(de) voir oegen wae(re) p(ro)mitt(ens) rat(um)/
Ende tot meerd(er) sekerheyt vand(en) selven coep(er)s voirs(creven)/
soe heeft de voirs(creven) ka(tlij)[ne] ger(e)nu(n)cieert v(er)tegen/
en(de) quijtgescoud(en) en(de) mits desen renu(n)cieert v(er)thijdt/
en(de) scelt quijte tot behoef der selv(er) coepers voirs(creven)/
alsulke(n) recht en(de) actie van duwarie(n) als zij opde/
selve goede hebbe(n) mach in e(n)nig(er) manie(re)n p(ro)ut/
cor(am) buets(ele) bouchout m(ar)tii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator