SAL7392, Act: R°283.2-R°284.1 (512 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°283.2-R°284.1  
Act
Date: 1499-03-20

Transcription

2020-11-13 by Karel Embrechts
Nae dien bijden raide vand(er) stadt sijn geco(m)p(ar)eert/
de gesworen(en) vand(en) droeghscheerders ambachte te loeven(e)/
t(er) eenre jan van bierbeke sec(re)tar(is) der stadt van arsschot/
en(de) met hem jan gobbelsrode becke(r) woenen(de) inde herpe/
inden name van hubrechte zijne(n) sone t(er) ande(r) zijden/
aldair te kynne(n) geven(de) de voirs(creven) gesworen(en) duyt/
sprake en(de) t(er)mi(n)atie tande(re)n tijde(n) gegeven en(de) uutgesproke(n)/
te weten(e) opten xvi dach van januario lestleden tussche(n)/
de selve gesworne en(de) hubr(echte) voirs(creven) inhouden(de) dat/
de selve hubrecht sculdich soude zijn dambacht/
vand(en) droeghsceerders alh(ier) te loeven(e) oft in e(n)nige vand(er)/
vryen hootsteden te lee(re)n den behoirlijcken tijt sonder/
yet te wynnen en(de) de voirs(creven) hubr(echt) alnoch niet genoech/
gethoent noch gedaen en hadde om tselve ambacht/
alh(ier) te moegen exerce(re)n soe de selve t(er)mi(n)atie dat/
nairde(r) uuytwees Desen niet tegenstaen(de) v(er)volgde/
nochtan de selve hubr(echt) om tvoirs(creven) ambacht te moege(n)/
exerce(re)n mits seke(re)n certificatie(n) der stadt van arschot/
van cleynd(er) importantie(n) wesen(de) soe zij sustineerden/
mits den redene(en) navolgen(de) Te weten(e) dat de/
stadt van arschot oft dambacht ald(aer) oud(er) behoe(re)n/
bescheyt te hebben(e) van e(n)nig(er) vand(en) vryen hoot/
steden dwelc zij niet en souden co(n)nen doen geblijke(n)/
dat zij over xxx jae(re)n en(de) ouden tijden in vry a(m)bacht/
ald(aer) es geweest en(de) d(aer) voe(r) gehouden It(em) dat niema(n)t/
van buyte(n) oft van bynnen dambacht tarsschot doen/
en mach dan de ghene die dat in vryen plaets(en)/
/ hadden geleert ende dat ald(aer) mair twee droegh/
scheerders en wae(re)n die bynnen xx jae(re)n dambacht/
ald(aer) gehouden hebben d(aer) af deen te loeven(e) da(m)bacht/
gehouden heeft ende dat alsoe tselve niet en/
r(e)leveert in dien dat die van arsschot moegen c(er)tifice(re)n/
dat aldair een vry ambacht is te voirde(r) want/
twee p(er)soenen alleen(e) gheen vry ambacht en co(n)nen/
gemaken in een stadt It(em) dat zij noyt geweten/
en hebben dat yema(n)t van arschot te loeven(e) es come(n)/
wercken voir meest(er) tarsschot geleert hebben(de) wair/
uuyt die van arsschot oick qualic gesegge(n) co(n)nen/
dat soe wie dambacht tarsschot geleert heeft/
dat die soude moegen wercken tallen plaetssen/
in brab(ant) dwelc de voirs(creven) van arschot niet/
en souden doen geblijcke(n) soe de geswoirne sustineerd(en)/
noch en leyden dat oic niet bij It(em) ten lesten sustineerd(en)/
de voirs(creven) geswoirne dat tvoirnemen des voirs(creven)/
hubrechts ende dier van arschot was ydel en(de)/
ongefundeert in dien dat deen vand(en) geswoirne(n)/
inden brief oft c(er)tif(icati)[e] van arschot vand(er) leeringen/
des voirs(creven) hubrechts begrepen is een volde(r) Bijd(en)/
welken openbair is dat de droeghsceerders/
en(de) volders ald(aer) beyde een ambacht is en(de) soe/
en can sdroechsceerd(er)s ambacht ald(aer) gheen vry/
ambacht gesijn ende al hadt voirmaels moge(n)/
vry geweest hebben des neen soe soudt d(aer)mede/
ontvrijdt zijn Seyden oic dat in cleynich(eiden) van/
des(er) stadt de voirs(creven) vader des voirs(creven) hubrechts/
die een ingeseten(e) alh(ier) is bellix tselve aldus/
niet practize(re)n noch v(er)volgen en soude (contra)rie vand(en)/
ambachte bege(re)nde alsoe ten slote den voirs(creven)/
hubr(echte) ende zijne(n) vad(er) ond(er)wesen ende bedwongen/
te hebben met rechte hen te verdragen voirde(r)/
te v(er)volgen (contra)rie der voirs(creven) t(er)mi(n)acien en(de) des a(m)bacht/
rechts ende dat de selve t(er)mi(n)acie soude bliven/
sorte(re)nde hue(r) affect De voirs(creven) jan van bierbeke/
inde(n) name vand(er) voirs(creven) stadt van arsschot metten/
voirs(creven) hubr(echte) en(de) zijne(n) vader t(er) (contra)rien p(er)siste(re)nde/
beghe(re)nde dooghe te hebben(e) opde ov(er)gegeven(en)/
c(er)tif(icaci)[e] van arsschot en(de) den inhoud(en) van dien en(de)/
datme(n) hen en(de) de ghene die ald(aer) hue(r) ambacht geleert/
/ hadden besund(er)t dair nu questie af is in hue(re)n/
ouden rechten houden woude ende vryheijd(en) als/
dat behoirt D(aer) af alsoe de voirs(creven) jan van bierbeke/
seyde al mochten d(aer) af brieven oft p(ri)vilegien sijn/
geweest desen aengaen(de) dat die mits den brande/
en(de) destructien van arsschot mochten zijn versuemt/
Es den selve(n) p(ar)tien int lange gehoirt zijnde/
en(de) d(aer) op gelet alnoch uuytgesproken en(de) get(er)mineert/
dat de voirs(creven) hubr(echt) noch oic de voirs(creven) van arschot/
den rechte genoech zijnde niet genoech en hadden/
doen blijcken om tot hue(re)n voirnemen(en) en(de) p(ro)poeste/
te comen(e) co(n)trarie vand(en) droeghsceerd(er)s ambachte/
alh(ier) bliven(de) dese stadt noch t(er)tijt bijde voirgaen(de)/
t(er)mi(n)acien ende appointeme(n)ten in des(er) als voe(r) lestw(er)f/
uuytgesproken en(de) get(er)mineert ende dat elc hem/
dair nae soe v(er)re het noch voir hen comen was/
soude hebben te vuegen Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii/
xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator