SAL7392, Act: R°291.2-R°293.1 (517 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°291.2-R°293.1  
Act
Date: 1499-03-29

Transcription

2020-09-01 by Karel Embrechts
Wij buetsele bouch(out) scepen(en) ons gened(ichs) he(re)n in des(er)/
stadt doen condt ende kinlijc eene(n)yegelijken seke(r)/
tractate(n) van soene(n) en(de) v(er)eni(n)gen gebuert ende/
gesciet te zijne en(de) voir ons als scepen(en) gepasseert/
tussche(n) janne van dongelbeert melchior de vos/
rintm(eeste)r der stad van nyvele als mage(n) vrinden/
en(de) mo(m)boe(re)n van svaders zijden va(n)d(en) [ombejaird(en) kinde] lod(ewijx) wijlen/
van marneff he(re)n mach(iele) abs(oloens) ridde(r) ende/
anth(onise) zijne(n) sone [bij] (con)se(n)te en(de) weten(e) van jouffr(ouwe) joha(n)nen/
abs(oloens) wed(uw)[e] des voirs(creven) wijle(n) lodewijcx als magen/
en(de) vrinden vanden [voirs(creven)] ombejairden kinde geheeten/
hubrecht des voirs(creven) wijlen lod(ewijx) van marneff/
en(de) jouffr(ouwe) joha(n)nen voirs(creven) moed(er) desselfs/
hubrechts en(de) wed(uwe) des voirs(creven) lod(ewijx)[vand(er) selv(er) moed(er) zijd(en)] t(er) eende(r)/
ende joese van beaussart bij tussche(n) spreken(e)/
van sijne(n) vrinden en(de) magen t(er) ande(er) zijd(en) Als/
van alsulken ongevalle ende dootslaghe tande(re)n/
/ tijden geschiet bijden voirs(creven) joese inden p(er)soen/
van wijle(n) lod(ewijcke) van marneff voirs(creven) vader vand(en)/
voirs(creven) hubrechte d(aer) af god de ziele v(er)truesten wille/
ende dwelc den voirs(creven) joese zee(r) hertelijc ende/
ov(er)maten leet was bidden(de) alsoe den vrinden voirs(creven)/
als mage(n) ende naiste(n) vanden bloede des voirs(creven)/
lodewijcx ende vand(en) ombejairden kinde voirs(creven)/
dat zij hem doer die passie ons liefs hee(re)n wouden/
nemen tot genaden ende gr(aci)en ende tot lantsoene(n)/
ende te willen aenverden alsulken bet(er)nisse als/
goede ma(n)nen ende vrinden in w(er)sijden in dien/
souden moegen avise(re)n d(aer)inne hij hem quijten/
woude Bekynnen(de) oick dat hij god te vorst/
vand(er) selv(er) mesdaet nu(m)mermeer genoech gedoen/
en conste noch oick den vrinden mits des bij he(n)/
soud(en) moegen in desen volbracht en(de) gedaen/
wordden bij manie(re)n van soeni(n)gen Ende nae/
seke(r) lang(en) en(de) div(er)sen v(er)gaderi(n)gen h(ier)op gehouden/
ende div(er)se r(e)mo(n)stra(n)c(ien) in dien gedaen en(de) oetmoedich(eiden)/
en(de) humiliat(ien) van wegen des voirs(creven) joes voir/
oeghen nemen(de) en(de) prefererende de(n) voirs(creven) vrind(en)/
vanden dooden de gr(aci)e ende goed(er)thierenth(eit) den rigue(r)/
en(de) om de (con)scient(ie) van hen selven niet te belasten(e)/
ende den doden niet te beswaren(e) mair te exonoreren(e)/
sijn de selve in w(er)sijden met malcande(re)n v(er)accordeert/
ende v(er)enicht d(er) pointen ende ar(ticu)[len] op de (con)ditien/
nae bescreven inder manie(re)n navolgen(de) onverbreckelijc/
in w(er)sijden ond(er)houden te wordden(e) ende de voirs(creven)/
joes heeft die geloeft te acht(er)volgen(e) en(de) te voldoen(e)/
ende elck point in dien besundert prout (et)c(etera)/
Inden yersten dat de voirs(creven) joes in bet(er)nissen als/
voe(r) doen sal lantzoene te weten(e) eene(n) wech in/
cypers eene(n) wech s(in)[te] pet(er)s te roemen s(in)[t] jacops/
ende te melanen ende boven dien noch eene(n)/
wech te roemen eene(n) te straesborch ende ten lesten/
ten heyligen bloede ende dair voe(r) moten betale(n)/
/ lossen(de) alle de selve wegen ind(er) maten die nae/
des(er) stadt recht gemeynlijck in gelde geestimeert/
wordden de so(m)me van hondert dertich pet(er)s te xviii/
st(uvers) elken pet(er) loepen(de) mu(n)ten nu cours hebben(de) en(de)/
die moten bet(alen) bynne(n) jairs naistc(omende) tot behoeff/
vanden ombejairden kinde ende vand(er) selv(er) so(m)men/
behoirlijcke borgen stellen en(de) p(ri)vat(e) p(er)sonen vrind(en)/
oft ande(re) genoech zijnde om bynnen den selve(n) jae(r)/
op des(er) stadt wissel tot behoef als voe(r) bet(aelt) te/
wordden(e) oft den mo(m)boe(re)n en(de) der wed(uw)[en] voirs(creven)/
Welcke p(ri)vate p(er)sonen ende borgen hen sullen/
moten veroblige(re)n voe(r) scepen(en) alh(ier) deen voe(r) thien/
dande(r) voe(r) xx myn oft meer tott(er) voirs(creven) geheeld(er)/
so(m)men toe als dat elck so(m)me hebben sal zijnen/
genoech d(aer) voe(r) wesen(de) als voe(r) om die d(aer) aene te/
verhalen(e) opdats behoefde Ende vand(en) voirs(creven) pe(n)ni(n)g(en)/
sal bijd(er) moed(er) vand(en) ombejairden kinde ende den/
mo(m)boirs gedaen wordden als hen dat sal goetdu(n)cken/
bij raide ende advijse vanden vrinden en(de) and(er)ssins/
alsoe hue(re)n raidt ghedraghen sal/
Item sal oick de voirs(creven) joes moten bevestigen en(de)/
veronderpanden bynne(n) brabant ond(er) tquartier van loeven(e)/
een seke(r) erfrente genoech wesen(de) voe(r) eene weke misse/
erffelijck inder kercken van s(in)[t] jacops alh(ier) ind(er) stadt/
gedaen te wordden(e) alle weken oft dairt den vrinde(n)/
gelieven sal ten daige vand(er) aflivich(eit) des voirs(creven)/
lod(ewijx) te weten(e) des maendaighs opden naisten outair/
dair hij begraven leet bij eene(n) priest(er) der selv(er) kercken/
die(n) de magen ende mo(m)boe(re)n d(aer) toe oft de wed(uw)[e]/
desselfs lodewijcx ordine(re)n sulle(n) oft de selve rinte/
behoirlijc v(er)borgen den rechte ende der kercken genoech/
sijnde niet bij e(n)nige(n) officie(re)n des lants als de/
selve joes p(rese)nteerde te doen(e) mair met ande(re)n/
goed(en) loffelijck borgen ende ma(n)nen egheen(en) officie(re)n/
wesen(de) ende sal de selve p(ri)est(er) voe(r) den selven dooden/
en(de) alle zielen d(aer)men behoirt voe(r) te bidden(e) op tgraf/
/ soe verre die ind(er) kercken ald(aer) gedaen werdt/
altijt nad(er) messen [moten] lesen eene(n) dep(ro)fund(is) metter/
collecten en(de) wiwat(er) aldat behoirt In desen/
versien oft dese rinte gequeten w(er)de oft in gereden/
pe(n)ni(n)gen gegeven w(er)den dat die t(er) selver natue(re)n/
ende tot behoef als voe(r) bij avijse vand(en) mo(m)boe(re)n/
en(de) der wed(uw)[en] bijden kercmeest(er)s aengeleet sullen/
wordden om den dienst ende last voirs(creven) tond(er)houden(e)/
inder selver kercken oft elders dairt den vrinden/
ende mo(m)boirs ende der moed(er) gelieven sal soe/
verre zijs mett(er) kercken ende p(ro)chiaen ald(aer) niet/
eens en consten gewordden It(em) es oick bevorw(er)t/
ende ond(er)sproken dat joes voirs(creven) alnoch in bet(er)niss(en)/
als voe(r) sal doen leggen ende stellen tsijne(n) coste/
eene(n) blauwe(n) redelijcken steen ende zerck van/
vii voeten lanck opten voirs(creven) dooden ende t(er) sepultue(re)n/
ald(aer) ende dair op doen setten ende snyden de/
wapen(en) met eene(n) ty(m)me(r) vand(en) selven wijlen lod(ewijcke)/
in eene(n) cirkele ende de sup(er)scriptie d(aer) o(m)me mett(er)/
daet vanden sterfdage (et)c(etera) Item sal oick de/
selve joes doen celebre(re)n een ave te weten(e)/
d(aer) voe(r) een jair lanck bij eene(n) priest(er) doen celebre(re)n/
eene dagelijcsche misse pro defunct(is) (et)c(etera) ende/
dien contente(re)n van maenden te maenden oft and(er)ssins/
alsoe dat genoech zij t(er) plaetssen dairt den vrinden/
gelieven sal die gedaen te wordden(e) Te weten(e)/
te p(re)dicke(re)n te loeven(e) ende de voirs(creven) erfmisse/
en(de) oic dit voirs(creven) ave sal sculdich zijn inne te/
gane ende geco(n)tinueert te wordden(e) t(er) stont/
nae de daige vand(en) soene(n) soe wa(n)neer dien/
gedaen sal zijn bij willecoren(e) vand(en) vrinden en(de)/
ombegrepen bynnen viii daigen d(aer) nae It(em) ten/
daige vand(en) zoenen als dien gebue(re)n sal sal/
joes selve comp(ar)e(re)n in zijn lijne(n) clee(re)n bloots/
hoofs en(de) bervoet doende den behoirlijcken voetval/
en(de) verghiffenisse aende selve mag(en) vrinden/
en(de) mo(m)boirs als dat behoirt It(em) soe v(er)re/
/ de voirs(creven) jonghe van marneff hubrecht genoempt/
comen(de) tot zijne(n) [behoirl(ijcken)] dagen en(de) jae(re)n dit tractaet ende/
den soen voirs(creven) niet van weerden houden en woude/
bijd(en) voirs(creven) sijne(n) mo(m)boe(re)n magen ende vrinden gebuert/
mair aenveerden de veede in dien gevalle soude/
men joese oft den sijne(n) alsdan moten r(e)stitue(re)n de/
voirs(creven) so(m)me van hondert xxx pet(er)s eens ende alsd(an)/
elck staen op sijn beloep ende oick de erflijcheyt/
alleene vand(en) laste vand(er) messen die s(in)[t] jacops/
als voe(r) oft eld(er)s gefundeert sal w(er)den van dan/
voirtaene afdoen alsoe versien dat en(de) in dien/
de selve joes zijn borgen oft goeden van dan voirt/
aene d(aer) af ongelast sullen zijn dair voe(r) de mo(m)boirs/
geloeft hebbe(n) inne te staene dat dit aldus ged(aen)/
sal wordd(en) It(em) is oick de meyni(n)ge ende/
bevorwert in desen dat hij joes scouwe(n) sal de/
magen ende vrinden in geselschape en(de) and(er)ssins/
dair hij can ende mach Act(um) cor(am) p(re)d(ictis) scab(inis) m(ar)tii/
xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator