SAL7392, Act: R°327.2 (574 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°327.2  
Act
Date: 1499-04-27

Transcription

2020-09-21 by Karel Embrechts
It(em) gorijs goedertoys die met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
heeft xii mudde(n) cor(ens) erflic soe op zeke(r) goede te humblege(m)/
gelege(n) toebehoe(re)nde ja(n)ne(n) vand(er) mee(re)n soe oic opde(n) selve(n)/
ja(n)ne ende sijn borghe(n) nae begrijp zijnd(er) brieve(n) d(aer)aff/
zijnde welke jan soe gorijs verstaen heeft onder de/
wet alhier gestelt soude hebbe(n) tot desselfs gor(ijs) behoeff/
zeke(r) pe(n)ni(n)gen ende een zeker stael van coren(en) om/
d(aer)mede af te legge(n) de hootpe(n)ni(n)gen vande(n) voirs(creven) xii/
mudde(n) corens met volle(n) pachte Es gegaen mette(n)/
scepen(en) van loeven(e) hier nae bescreve(n) aen joh(ann)ese nijs/
dair onder die depositie geschiet soude zijn v(er)sueken(de)/
aen hem zijne(n) pacht ende volle(n) pacht van dien rinten /
te hebbene ende hem p(rese)nte(re)nde bereet te wese(n) om dien/
van hem tontfangen opdat hij dien bereet wae(r) dien/
navolgende zijnd(er) scepen(en) brieve(n) alsoe te betale(n) ende/
insgelijx oec de hootpe(n)ni(n)ghe vande(n) selve(n) zijnen/
rinten oft erfpachte oec nae valuere ende in sulke(n)/
pe(n)ni(n)gen als die na begrijp der zelv(er) zijnd(er) brieve(n)/
af te quijte(n) staen opdat die hootpe(n)ni(n)gen alsoe nae/
begrijp der zelv(er) zijnd(er) brieve(n) aldair gestelt wae(re)n/
Ende soe verre de selve hootpe(n)ni(n)gen ind(er) selv(er) weerde(n)/
aldair niet gestelt en wae(re)n beg(er)de de voirs(creven) gorijs/
ten mi(n)sten te hebben(e) en(de) hem betaelt te wordden/
den pacht hem s(in)t andr(ies)messe lestlede(n) d(air)aff v(er)schenen/
D(air)op de voirs(creven) joh(ann)es nijs te kenne(n) gaff hoe dat hij/
hem vand(er) depositie(n) vande(n) pe(n)ni(n)gen des refereerde tott(er)/
selv(er) depositie(n) ende ae(n)gaen(de) den pacht seyt hij dat jan/
dair geset hadde een stael va(n) coren(en) mair en wist van/
gheene(n) ande(re)n coren(en) te spreke(n) mair hadde wel hoe(re)n segge(n)/
ghijsbr(echt) vilt(er)s jans sweer dat hij core(n) hadde om den pacht te leve(re)n/
cor(am) buets(ele) bouch(out) aprilis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator