SAL7392, Act: R°328.2 (577 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°328.2  
Act
Date: 1499-04-28

Transcription

2020-09-26 by Karel Embrechts
It(em) es dese guedi(n)ge geschiet te des(er) meyni(n)gen en(de) (con)ditien/
want de voirs(creven) m(ar)griete de zust(er) genoech sympel en(de)/
in huer selve(n) o(n)noesel es en(de) va(n) zee(r) cleyne(n) verstande/
ende zij ov(er) huer xlii oft xliii jae(re)n nu oudt es ende/
in meyni(n)gen es huer te kee(re)n bij inductie(n) van e(n)nigen/
tot huwelike(n) state van eene(n) p(er)soene(n) van cleynd(er)/
faculteit dair zij met gheene(n) weege(n) oft onderwijse/
af te sette(n) en heeft geweest Soe zulle(n) de selve gebruede(re)n/
swag(er) ende zuste(re)n onder de macht van des(er) voirs(creven) guedi(n)g(en)/
de voirs(creven) erfrinten ende alle profijte(n) d(air)aff comende/
jairlix houden heffen ende bue(re)n oft doen houde(n) heffen/
ende bue(re)n ende die jairlix huer(re)r zust(er) leefdage lanck/
t(er) nootdorst orboe(r) ende sustentatie(n) d(er) selv(er) zust(er) jairlix/
beke(re)n die d(air)mede versien va(n) alle(n) behoefte(n) zoe verre/
die p(ro)fijte(n) d(air)aff he(n) zulle(n) co(n)nen bestrecke(n) Ende nae de/
doot d(er) selv(er) hue(re)r zuster soude(n) die erflic versterve(n) volge(n)/
ende blive(n) uuyt crachte vand(er) selv(er) guedi(n)gen den selve(n)/
gebruede(re)n en(de) suste(re)n voirs(creven) als den naeste(n) leven(de) der zelv(er)/
m(ar)griete(n) zond(er) yema(n)ts wed(er)seggen ten wae(re) alleene dat/
zij de selve m(ar)griete creghe en(de) behiele wettich oir nae/
huer doot te live bliven(de) die des(er) guedi(n)gen niet tege(n)staen(de)/
dan d(air)aff de naeste soude(n) zijn cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator