SAL7392, Act: V°105.2-R°107.1 (225 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°105.2-R°107.1  
Act
Date: 1498-10-22

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
Item herman gielis van lyere in p(rese)ntia heeft/
genomen en(de) bekint genomen te hebben tegen bruede(re)n ja(n)ne/
prior en(de) [brued(er) pete(re)n vand(er) heyden] p(ro)cu(r)ator des co(n)vents van sinte m(er)tens/
bynnen loeven(e) thof desselfs godsh(uys) gelegen te love(n)joel/
met alle(n) sijnen toebehoirten geheeten tvrijthoff mette(n)/
wynnen(de) landen eeussele(n) beempd(en) d(aer)toe behoirende/
Te houden te hebbe(n) te wynne(n) en(de) te gebruycken eene(n)/
t(er)mijn van negen jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel vervolgen(de) welken t(er)mijn inne gaen/
sal te halfmerte [nu] naistcomen(de) elcx jairs d(aer)ebynne(n)/
de voirs(creven) wynnen(de) landen om en(de) voe(r) xlv mudden/
core(n)s [pag(abilis) cu(m) va(n)no mensu(r)e lovan(iensis) pactus] vanden welken hij in greyne den selven/
godsh(uyse) bet(alen) en(de) thuys leve(re)n sal dertich mudden/
harts core(n)s ende dander xv mudden harts core(n)s/
sal de wynne(n) sculdich zijn te betalen(e) den godsh(uyse)/
voirs(creven) in goeden ganbae(re)n gelde te weten(e) voir elc/
mudde een croene te xxiiii st(uvers) iii pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero) gerekent/
/ ende de voirs(creven) beemden ende eussele(n) jairlijcx/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde om ende voe(r) xxviii hollan(sche)/
gulden(en) te xvi st(uvers) tstuc jairlijcx s(in)[te] m(er)tensmesse te bet(alen)/
den selve(n) godsh(uyse) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Des sal de wyn meer/
hebbe(n) dan sijn voirseten van weyhue(re)n gehadt hebben/
den hauw van eene(n) bosschelken gelegen aenden nouwe(n)/
dijck onder den ouden dessele(r) den welken hij houwe(n)/
sal als thout seven jair oudt is ende niet eer It(em)/
is vorwerde dat de wynne en(de) tgodsh(uys) voirs(creven) van/
van malcande(re)n sullen moegen sceyden alen yersten/
zesse jae(re)n behoudelijc dat de ghene die sceyden/
sal willen den ande(re)n sal moten dat cundige(n) een/
half jair te voren Iten den wynne sal sculdich/
zijn de voirs(creven) landen te wynnen te werven wel en(de)/
loffelijc gelijc r(e)genoeten boven ende beneden It(em)/
de wynne sal jairlijcx zijne(n) t(er)mijn due(re)nde moten/
houden tot sijne(n) laste alle de voirs(creven) beempden/
straten en(de) alle ande(r) wate(r)grechten den voirs(creven) hove/
toebehoiren(de) van allen ruymi(n)gen schoe(n) te maken(e)/
te beheymen(e) en(de) alle weg(en) te maken(e) alsoe dat/
den voirs(creven) godsh(uyse) d(aer) gheen scade af en gebue(re) ende/
oft(er) e(n)nige scade oft last af quame dat de wyn/
die scade sal moten dragen tot sijne(n) laste It(em)/
is vorwerde dat de wynne voirs(creven) de huysingen/
voirs(creven) sal moten houden vand(er) ond(er)ster rijkelen/
nederwerts sonder des godsh(uys) cost ende oft zijn beeste(n)/
bij e(n)niger fortsen aende voirs(creven) huysinge(n) opbraken/
dat sal de wyn tot zijne(n) laste sculdich zijn te [rep(ar)e(re)n en(de) te] maken(e)/
It(em) es vorw(er)de dat tvoirs(creven) godshuys de voirs(creven) huys(ingen)/
sal doen r(e)p(ar)e(re)n alsoe datt(er) de wynne gheen scade/
bij en lijde en(de) oft zijs alsoe niet en deden maken/
des v(er)socht zijnde soe saelt de wynne doen maken/
in afcorttingen van zijnd(er) penchtingen It(em) alsmen/
e(n)nich ouden werck aen tvoirs(creven) hof maken sal dan/
sal de wynne den werclieden den montcost geven/
en(de) d(aer) toe noch leve(re)n vierhondert walms goet/
cuysbair goet It(em) es vorwerde dat de wynne/
/ allet strunchout dat opde voirs(creven) goede wassen sal/
int geheele sal moegen afhouwen alst seven jair/
out es ende niet eer oft oic niet lang(er) en sal/
mogen laten staen It(em) in allet opgaen(de) hout en/
sal de wynne gheene(n) sacht hebben int slenen en(de)/
afhouwe(n) des sal tgodsh(uys) altijt moege(n) setten/
aende canten vand(en) voirs(creven) goiden e(n)nige bomen tsijnd(er)/
belyeften It(em) de wyn sal jairlijcx sculdich zijn/
te poeten thien poeten en(de) die te verdoirnen alsoet/
behoirt It(em) is vorwerde dat tvoirs(creven) godsh(uys) sal moge(n)/
afhouwe(n) de oeftboemen staen(de) inde boeg(ar)den en(de) d(aer)/
jonge setten tot desselfs beliefte(n) sonder aensien vand(en)/
wynne ende tgodsh(uys) ende de wyn sellen ov(er) ander/
jair [elc] eene(n) man setten om de boemen te ontgraven/
ende doeft selen zij half en(de) half deylen des/
sal de wynne eene(n) boem voir uuyt hebben ende/
de wynne sal tgodsh(uys) hellicht te loeven(e) int godsh(uys)/
sculdich zijn te leve(re)n It(em) es vorwerde dat de/
wyn gheen stroo noch meste uuyte(n) voirs(creven) hove/
en sal moegen laeten ghaen v(er)coepen noch wech/
geven It(em) ten lesten [drie] jae(re)n en sal hij gheen hoer/
vruchten moegen saeyen sond(er) consent van sijne(n)/
meest(er)s en(de) ten lesten drie jae(re)n sal hij sculdich/
sijn alle jae(re) twee cuylen mergels te vue(re)n opten/
lande(n) voirs(creven) en(de) doen spreyen ten meeste(n) profijte/
It(em) is vorw(er)de dat de wynne inde voir jae(re)n/
zijns t(er)mijns sal moegen uuytgraven uuyt des/
voirs(creven) godshuys erve alsoe vele mergels als hem/
belieft om opde voirs(creven) landen te vueren(e) en(de) anders/
niet It(em) es vorw(er)de dat de wynne int leste/
jair sal moten besaeyen alle(n) dwint(er) coren op vier/
getijdige voren en(de) wynne(n) en(de) mesten gelijck/
regenoeten ende d(aer) op sayen goeden bruynen/
rogge ofte besayet hijt met terwen dat salmen/
hem goet doen tot goede mans seggen Behoud(elijc)/
dat hij ten ynde van sijne(n) jair scaren den somer/
art sal laten alsoe hijten aenveert heeft te weten(e)/
/ eens gheerrijt ende de brake eens geerrijt ende/
alle mest uuytgevuert voe(r) ons(er) liever vr(ouwen) liecht/
messe dach ende den wint(er)aert sal hij laten besaeyt/
op vier getijdige voren wel en(de) loffelijc gelijc r(e)genoeten/
It(em) de wynne sal jairlijcx den godsh(uyse) doen twee/
kerweyen ten mi(n)sten en(de) den co(n)vente te paesschen/
schincken eem lam en(de) twee platte keesen It(em) de/
wyn sal hebben tduyfhuys tot zijne(n) verdoene sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde des sal hij den godsh(uyse) leve(re)n jairl(ijcx)/
xxv par duven te drie vloeghen tsairs Oic sal/
hij sculdich zijn te voeyeren en(de) teten te geven den duven/
wel en(de) loffelijc alsoet behoert ten lesten jae(r) alsoe/
wel als inde ande(r) jae(re)n sijns t(er)mijns Item is/
vorwerde oft e(n)nigen inval bove(n) voirleden(en) tijden/
gewoenlijc opgerese vand(er) h(er)straten dat sal tgodsh(uys)/
den wyn hulpen dragen t(er) goeder ma(n)nen seggen It(em)/
es vorweerde dat de wyn sijn bewijsinghe diemen/
hem bewijst betalen sal sonder des godsh(uys) last mar/
oft tgodshuys meer sculdich wae(r) dan swynne(n) bewijs/
[ge]draeght dat sal tselve godsh(uys) moten dragen sonder/
des wynnen last Item is vorw(er)de dat tgodsh(uys) de/
porte hebben sal tsijne(n) verdoene om logijs te hebben(e)/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne alle jaire sculd(ich)/
sal zijn den voirs(creven) godsh(uyse) sijne pachten ten valdage/
te weten(e) s(in)[te] andries(mes)s[e] ap(oste)ls wel en(de) loffelijc te/
bet(alen) sonder te laten ov(er)gaen ende oft hij dien/
liet ov(er)gaen soe moegen hem die vand(en) voirs(creven)/
godsh(uyse) borchtocht heysschen de welke de wynne hen/
in dien gevalle geloeft heeft te stellen sulke d(aer)mede/
zij te vreden sullen moegen zijn It(em) hier voe(r) en(de)/
voe(r) tvoldoen van al des voirs(creven) is heeft v(er)oblig(er)t/
de voirs(creven) wynne alle zijn goede die hij alsnu/
heeft bynnen den voirs(creven) hove ende de ghene die/
hij naemaels v(er)crijgen sal moegen Ende alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) borch(oven) buets(ele) octobr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator