SAL7392, Act: V°132.4-V°133.1 (273 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°132.4-V°133.1  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Want meest(er) barth(olomeus) kyp secretar(is) der stadt van loeven(e)/
en(de) augustijn opte(n) berch als erfgenamen arnoldi wijle(n) kyp/
/ welke arnoldus t(er) causen van jouffr(ouwe) joha(n)nen wijlen van/
kersbeke zijnd(er) huysvr(ouw) houden(de) en(de) besitten(de) was met/
scepen(en) brieven van loeven(e) ov(er)lanck gepass(er)[t] van seke(re)n/
duwarie(n) huer gebleven van janne wijle(n) vanden heetvelde/
hue(re)n voirman twee hondert gulden(en) geheeten chijsgulden(en)/
gemey(n)lijc inder stadt van bruessele loep hebben(de) d(aer) af de/
voirs(creven) erfgename(n) des voirs(creven) arnoldi alnoch in gebreke zijn/
vand(en) t(er)mijne(n) gevallen bynnen den leven(de) live der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) joha(n)nen te weten(e) s(in)[t] jans(mis)s[e] a(n)no xcvi de so(m)me/
van xlii(½) rinsgulden(en) aen ende opde goede nae bescreven/
wijlen den voirs(creven) janne vanden heetvelde toebehoeren(de) Te weten(e)/
yerst aen en(de) op een hoff geheeten malesijn met xxxv boende(re)n/
en(de) ii(½) dach(mael) wynnents lants en(de) zijne(n) toebehoirten gelijc de/
voirs(creven) goede gelegen zijn inde p(ro)chie van goycke in/
div(er)sen stucken ende plaetssen ald(aer) It(em) aen ende op vier/
boende(re)n soe beempts soe eeussels oic inde selve p(ro)chie/
gelegen in vier stucken It(em) aen en(de) op drie boende(re)n/
lants in drie stucken gelegen ald(aer) ende op drie/
dach(mael) lants oic ald(aer) gelegen in drie stucken ende oick/
aen en(de) op alle der ande(r) goede des voirs(creven) wijlen jans/
vanden heetvelde in woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de)/
landen bosschen vivers erfpachten en(de) rinten gelijc de/
selve wijle(n) jan vand(en) heetvelde die inde voirs(creven) p(ro)chie/
van goycke houden(de) en(de) besitten(de) was hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreven aenden bailiu van goycke oft/
zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede en(de) ond(er)pande behoirl(ijc)/
hebben doen leve(re)n ende he(re)n janne de mol riddere/
en(de) sijne(n) wynne en(de) ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) meeste(re)n barthol(omeus) en(de) willem(me) van leefd(ale) als/
p(ro)cur(eurs) des voirs(creven) augustijns comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen) van loev(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rappoirte baud(ewijns)/
bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
/ meeste(re)n barth(olomeuse) ende augustijne niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven/
meeste(re)n barth(olomeuse) en(de) augustijne houden soude inde macht/
van hue(re)n scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator