SAL7392, Act: V°164.2-V°165.1 (327 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°164.2-V°165.1  
Act
Date: 1498-12-18

Transcription

2020-08-15 by Karel Embrechts
Item wout(er) clemijne(n) ende lijsbeth coels zijn huysvr(ouw)/
in p(rese)ntia hebben genome(n) en(de) bekint genomen te hebben(e)/
vand(en) mu(n)ster en(de) bruede(re)n [des godsh(uys)] va(n)der derder regule(n) van sinte/
fra(n)cisc(us) woenen(de) te loeven(e) geheeten sinte pauwels thoff/
desselfs godshuys met allen sijne(n) toebehoirten geleghen/
inde p(ro)chie van wynghe Te houden te hebben te wynne(n)/
en(de) te werve(n) de lande vand(en) voirs(creven) hove t(er) hellicht wy(n)ni(n)gen/
van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelff/
jae(re)n lanck due(re)nde behalven dat zij sceyden moegen/
ten ynde vand(en) zesse jae(re)n opdat yema(n)de van hen/
belieft behoud(elijc) dat de ghene die alsoe sceyden woude/
dat [de(n)] ande(re)n sculdich sal zijn te cundigen een half jair/
te voe(re)n Ende de weyde vand(en) voirs(creven) hove jairlijcx/
om en(de) voe(r) de so(m)me van xvi rinsgulden(en) te xx stu(vers) tstuc/
te betalen(e) half te kersmesse en(de) half s(in)[t] jans(mes)s[e] jairl(ijcx)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) es vorweerde dat de/
/ wynne(n) egheen ande(r) landen aennemen en sulle(n) moegen/
om te wynnen sonder des voirs(creven) godsh(uys) consente mair/
des sullen de wynne(n) voirs(creven) een half boend(er) lants/
voir uuyt hebben tot sijnd(er) baten ende dat altoes op/
een seke(r) plaetsse It(em) de wynne(n) sulle(n) oic sculd(ich) zijn/
de voirs(creven) landen te wynne(n) en(de) te werve(n) gelijc r(e)genoten/
boven ende beneden It(em) soe wa(n)neer men mest coopen/
moet tot behoef der voirs(creven) landen dat sal de wynne/
halen ende de bruede(re)n sulle(n) dair van de twee deele(n)/
en(de) de wynne(n) tderdeel bet(alen) It(em) voirt soe sullen de/
bruede(re)n de appele(n) hebben die wassen sullen buyten/
den cleyne(n) boeg(ar)t mair de peere(n) salmen t(er) helft/
deylen Item voirt soe sullen de bruede(re)n houden/
tot hue(re)n verdoene dat bachuys ende dofhuys den/
solde(r) boven den coestal ende die wouwerkens Item/
oic sullen de wynne(n) gehouden zijn den bruede(re)n thuys/
te bringen(e) op hue(re)n last van des hen god dair v(er)leene(n)/
sal uuytgenomen dat hout des sulle(n) de wynne(n) den/
montcost hebben en(de) een vie(re)ndeel have(re)n voir elc p(er)t/
Item oic sulle(n) de wynne(n) hebben voir hue(r) berringhe/
alle dat hout sond(er) e(n)nich te v(er)coepen alsoe v(er)re alst/
haefteel gegaen heeft mair des sulle(n) de wynne(n)/
alle grachte(n) ende strate(n) houden tot hue(re)n laste Item/
de brued(er)s sullen hebben beyde de bossche(n) mett(er) voirle(n)/
aend(en) groten bosch It(em) alsmen int voirs(creven) hof dect oft/
plect nyeu werck oft oudt dan sulle(n) de voirs(creven) wynne(n)/
den wercluden den montcost geven en(de) de bruede(re)n de/
dachue(re)n bet(alen) It(em) de wynnen sullen sculdich [sijn] den walm/
te hallen alsoe v(er)re als te loeven(e) oft te thienen Item/
voirt soe sulle(n) de wynne(n) sculdich zijn de wand(en) vand(en) voirs(creven)/
hove te houden vand(er) ond(er)ster rijkelen ned(er)werdts It(em)/
de wynne(n) sulle(n) den chijs(en) betalen d(aer) die vallen zulle(n)/
sonder den chijs van m(ijn) vr(ouwe) van m(er)baix en(de) dat in/
afcortingen van hue(re)n weyhue(re)n It(em) de wynne(n) sulle(n) in/
hue(re)n boeg(ar)t alle de boome(n) ontgraven en(de) mesten/
en(de) als de bruede(re)n hue(r) boome(n) ontgrave(n) sulle(n) dat/
sullen de wynne(n) den selve(n) bruede(re)n een p(er)t sculd(ich) zijn te/
/ leenen met eend(er) eend(er) kerren om hue(r) boome(n) d(aer)mede/
te mesten It(em) de wynnen sullen sculdich sijn tot hue(re)n/
afsceyd(en) te laten de voirs(creven) wynnen(de) lande wel/
gewo(n)nen gemest en(de) wel besaeyt alsoe hijse vint/
te wete(n) de iii boende(re)n thuys ov(er) die beke ende/
noch drie boend(er) op dmiddelste block It(em) noch/
omtrint vijf dach(mael) te ov(er)wynge aent straetken/
oestwert met wynt(er)coren(en) al te same(n) wel besaeyt/
Item de wynne(n) bekynne(n) dat hen de voirs(creven) bruede(re)n/
geleendt hebben [en(de) gedaen] de stucken en(de) p(ar)ceele(n) h(ier) nae volgen(de)/
Te weten(e) yerst twintich rinsg(ulden) tot twee p(er)den It(em)/
noch vier coeyen dair voir zij bet(alen) en(de) geven sullen/
twintich rinsg(ulden) It(em) noch den cleyne(n) wagen en(de) twee/
ploegen en(de) twee eeghden ende twee de joncste/
calve(re)n dair voe(r) die wynne(n) geve(n) sulle(n) viii(½) r(ins)g(ulden)/
Welke p(ar)ceele(n) voirs(creven) gedragen(de) t(er) so(m)men van xlviii(½)/
rinsg(ulden) eens ende welke xlviii(½) r(ins)g(ulden) de voirs(creven)/
wynnen geloeft hebben ind(ivisim) te bet(alen) den voirs(creven) godsh(uyse)/
bynnen vi jae(re)n naistc(omende) te weten(e) alle jae(re) tzeste/
deel d(aer) af quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) de voirs(creven) bruede(re)n/
hebben den wynnen geleent drie mudden roggen/
en(de) tsaetcoren dat de wynne(n) ten naisten tijde/
behoeven sullen dat de wynne(n) geloeft hebben/
te r(e)stitue(re)n van kersmesse naistcomen(de) ov(er) een/
jair It(em) voir tvoldoen van al des voirs(creven) is/
hebben de voirs(creven) wynne(n) v(er)oblig(er)t alle hue(r) goede/
have en(de) erve die zij alsnu hebbe(n) oft namaels/
vercrige(n) oft toecomen sullen moegen sond(er) die te/
vercoepen te versetten oft te aliene(re)n ten zij dat/
zij h(ier) af alless(ins) voldaen sullen hebben Ende/
alle des vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) buets(ele) bouch(out) decembr(is)/
xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator