SAL7392, Act: V°229.2-V°230.1 (433 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°229.2-V°230.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-10-05 by Karel Embrechts
Aldair inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
pet(er) boschman briede(r) te kynnen heeft doen gheven/
hoe hij ov(er)lanc in rechte gestaen hadde alh(ier) als geleit/
totten goeden aelbrechts tants en(de) wijle(n) zijns wijfs/
namelijc totten huyse geh(eten) den pellicaen gelegen inde/
steenstrate toebeh(oerende) willem(me) le(m)me(n)s vorste(r) ten tijde vand(en)/
insteken(en) van des(en) gedinge pant wesen(de) voe(r) daf/
lossinge van vier mudde(n) core(n)s erffel(ijc) der xiiii mudden/
erff(elijc) die tcloest(er) van s(in)[ter] claes dale tarsschot behielt/
op thof geheete(n) blijde(n)berch metten toebeh(oerten) gelegen te/
wiltsele inde vrijheyt van loeven(e) als de selve aelbr(echt)/
tselve hof creech en(de) h(er)nam tegen de selve van s(in)[ter]/
claes b(er)ge van welken xiiii mudden de selve pet(er)/
dactie en(de) recht van thien mudde(n) van dien onlancx/
gecregen hadde tegen den p(ate)r vand(en) selve(n) cloeste(r) d(aer)af/
volcomel(ijc) gemechticht met oic tra(n)sporte en(de) ov(er)geven(en)/
ten selven rechte van allen den geluften van afqui/
ting(en) v(er)ond(er)pandinge(n) wairscap genoech doen en(de) ande(re)n/
die den selve(n) cloeste(r) wae(re)n ged(aen) bijd(en) selve(n) aelbr(echte)/
en(de) zijne(n) wive d(aer) voe(r) de selve pet(er) gelijc voe(r)/
geleyt was Seggen(de) voirts de selve pet(er) hoe d(at)/
dese sake bij div(er)s(en) uuytwegen vand(en) voirs(creven) willem(me)/
d(aer) tegen hij in rechte stont soe lange t(er) sceppe(r)/
hadde gegaen ten eene(n) male van uutstel te hebben(e)/
om zijne(n) garant te doen comen ten ande(re)n male dat/
deen vand(en) iiii mudde(n) soe wille(m) p(rese)nteerde te thoenen/
afgequijt soude zijn geweest soe and(er)s dat die tot/
/ gheenen ynde alnoch en was gecomen soe v(er)socht/
alnoch de selve pet(er) want div(er)se dage(n) d(aer)inne wae(re)n/
ov(er)leden bynne(n) den welken wille(m) met zijne(n) thoen(en)/
in dien hadde moegen voirts vae(re)n en(de) hij d(at) noch niet/
en hadde gedaen noch en soude co(n)nen gedoen Te voird(er)/
want hij vand(er) (contra)rien van dien en(de) den reden(en) wair/
o(m)me d(at) afleggen was bleven onged(aen) met c(er)tifac(ien)/
vand(en) selven godsh(uyse) p(rese)nteerde te doen blijcken soe/
versocht hij willem(me) d(aer) af versteken te hebben D(aer)/
tegen herenric van raveschote p(ro)cur(eur) desselfs wille(m)s/
de (contra)rie sustine(re)nde bij reden(en) nae bescr(even) want/
hij p(rese)nteerde te bewijs(en) dat gerard(us) duys vier/
mudd(en) core(n)s erfp(achts) die hij hadde opde selve goide/
van blijdenberch p(re)cede(re)n moeste(n) en(de) van oude(re)n/
date wesen(de) dan pet(er)s thien mudden core(n)s en(de)/
dat alsoe desselfs gerard(i) vier mudden wae(re)n de/
ghene die geloeft wae(re)n af te leggen(e) en(de) dair/
voe(r) den pellicaen v(er)obligeert en(de) tond(er)pande gestelt/
was ende niet voir iiii mudde(n) van pet(er)s x mudde(n)/
voirs(creven) Sustine(re)nde alsoe dat pet(er) met zijne(n) voir/
nemen(en) in des(er) was v(er)doelt want soude hij pete(re)n/
moten afleggen de selve zijn geeysschte iiii mudd(en)/
en(de) gerard(us) duys met zijne(n) oude(re)n vier mudden oic/
dafquite(n) beg(er)de soe soude hij dobbel gelast zijn/
van viii mudden des alsoe niet en soude behoe(re)n/
D(aer) tegen de voirs(creven) pet(er) r(e)plice(re)nde seydt dat gerard(us)/
duys gheen transport en hadde van rechte soe/
hij dede vand(er) geluften van afquitingen der vier/
mudden core(n)s voirs(creven) en(de) alsoe vand(en) erfbr(ieven) der geheeld(er)/
xiiii mudd(en) core(n)s erfpachts soe v(er)re het aengaen/
mochte den x mudden core(n)s van dien dwelck/
m(er)kelijc bleeck aen tselve tra(n)spoirt hem ged(aen)/
Want oft wae(r) geweest dat gerard(us) d(aer) af e(n)nich/
tra(n)spoirt hadde gehadt des neen gem(er)ct d(at) zijn/
gued(inge) was voe(r) pet(er)s gued(inge) soe en soud(en) die vand(en)/
godshuyse gheen macht gehadt hebben pete(re)n d(aer)af/
tra(n)spoirt te hebben co(n)nen gedoen want die brieve(n)/
/ van dien geluften en(de) obligatien te voe(re)n souden hebbe(n)/
moete(n) getra(n)sporteert zijn geweest in desselfs gerard(i)/
handen des niet en mocht zijn soude pet(er) d(aer)nae/
selve totten tra(n)sporte van dien gecomen hebben soe/
hij es It(em) de selve pet(er) geluefde wel d(at) gerard(us)/
iiii mudden he(m) gegoet moegen zijn met conditien/
dat ind(er) beta(linge) en(de) rechtvorderi(n)g(en) in dien p(re)cede(re)n/
soud(en) de(n) x mudden van pete(re)n m(aer) dat zij and(er)s ouder/
zijn dan pet(er)s x mudden ontkinde pet(er) want zij/
beyde te weten(e) gerard(i) iii mudde(n) en(de) pet(er)s x/
mudde(n) maken(de) tsame(n) xiiii mudde(n) zijn de selve xiiii/
mudde(n) d(aer) op die vand(en) cloest(er) voirs(creven) aelbr(echt) de voirs(creven)/
goeden uuytgaven Dese en(de) meer ande(r) reden(en)/
aengemerct sustineerde pet(er) voe(r) zijn (con)clusie[n] dat/
dat hem den voirs(creven) pellicaen ae(n)gewijst soude/
wordden Niet te myn hij p(rese)nteerde den selven/
verweerde(r) dat hij de pe(n)ni(n)g(en) vand(er) afquiti(n)g(en)/
stelde onder de wet tot behoef van gerard(um) oft/
ande(re)n d(aer)toe dbeste recht hebben(de) om die te/
trecken(e) die die sculd(ich) wae(r) te trecken(e) oic en/
soude men niet bevi(n)den dat gerard(i) br(ieven) begripe(n)/
de vier mudde(n) core(n)s die geloeft wae(re)n af te/
quiten(e) en(de) d(aer) voe(r) den voirs(creven) ond(er)pant gestelt was/
meer dan dande(r) met meer langaigien in w(er)sijd(en)/
geallig(er)t Es gewesen bij scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers/
met vo(n)nissse den voirs(creven) verweerde(r) tot zijne(n) thoen/
cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is) pynnoc h(er)meys febr(uarii)/
xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator