SAL7392, Act: V°264.2-R°265.1 (483 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°264.2-R°265.1  
Act
Date: 1499-03-08

Transcription

2020-08-27 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt comen/
zijn willem van ravescote en(de) laureys de kersmake(re)/
als gesworen(en) met e(n)nigen ande(re)n vand(en) cremers/
ambachte te kynnen geven(de) hoe dat een voruwe/
p(er)soen geheeten [vacat] op in maendaighe/
lestleden met seke(re)n olyen van olive(n) hier inder/
stadt comen was om die te pe(n)new(er)den en(de) hadde/
gepijnt die te v(er)coepen met cleyne(n) pe(n)new(er)den/
van potte(n) half potten mynde(r) en(de) meerde(r) mate(n)/
sond(er) die yerst behoirlijc nae des ambachts recht/
gevise(n)teert te sijne oft gewete(n) oft coopma(n)s goet/
wae(r) oft nyet ende sonder d(aer) af te betalen alsulke(n)/
assijse en(de) ongelt als die vand(en) ambachte selve/
moeste(n) geven d(aer) inne niet alleen(e) den ingeseten(en)/
vand(er) stadt int gemeyne mair oic den selve(n) va(n)d(en)/
/ ambachte te sware(n) laste staende van pontass(ijsen) halgelde/
(con)t(ri)butien maelgelde ass(ijsen) en(de) ande(re)n sett(ing)en gebuerde/
groot acht(er)deel hinder ende schade des alsoe zij/
meynden nae begrijp van hue(re)r rollen en(de) nae des/
ambachts rechts alsoe niet en behoirde versueken(de)/
d(aer) op p(ro)visie en(de) in hue(re)n rechten ende rollen gehoud(en)/
te wordden Te voirde(r) want in maendaige lestled(en)/
alse zij d(aer)om clachtich qua(m)me(n) hen geclairt w(er)t/
d(aer)o(m)me te comen op heden bijd(en) raide alh(ier) ende/
met hen te bringen de selve hue(r) rolle en(de) alle/
besceyt d(aer) toe dienen(de) d(aer) alsdoen voe(r) een expedie(n)t/
geconsenteert w(er)t dat met gheend(er) mynde(r) maten te/
dien dien male te moegen uten(en) dan met eene(n) waelpotte/
ende om d(aer) inne naird(er) te spreken dat zij gelijc voe(r)/
brachten ten naisten daige van rechte op heden hue(r)/
voirs(creven) rolle die welke gebracht en(de) gevisiteert zijnde/
hen geconsent(er)t en(de) uuytgesproken wert in absen(cie)/
van p(ar)tien niet (com)pa(re)ren nae dien dat zij ten maend(aige)/
voirs(creven) p(re)cise van gheenen eyssche van ass(ijsen) oft ongelde/
en hadd(en) hoe(re)n vermanen dat de selve wethoude(re)n/
gheenss(ins) en woud(en) den selven ambachte yet afnemen/
van hue(re)n rechten van hue(re)n rollen mair allessins/
hen d(aer) inne houden lasten(de) ende (con)sente(re)nde alsoe den/
selven dat zij die ond(er)hielden ende de (contra)rie van dien/
t(er) executie(n) stelden doen(de) bedwingen de (contra)rie doenders/
in desen en(de) ande(re)n gelijcken attempte(re)nde totter/
betalingen van alsulken ongelde als de ingeseten(en) d(aer)af/
geven mosten Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) lyefke(n)rode/
burg(imagistr)[o] pynnock bouchout scabinis et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o]/
m(ar)tii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator