SAL7392, Act: V°277.2-R°278.1 (501 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°277.2-R°278.1  
Act
Date: 1499-03-14

Transcription

2020-08-28 by Karel Embrechts
Vand(en) eyssche die jan roelofs sone wijlen roelofs ged(aen)/
heeft op joese de hertoge van div(er)se pointen en(de) gebreken/
Yerst van eene(n) cleede dat inden huyse jans pynnocx/
natuerlijcx inde mi(n)derbruerstrate dwelc den selven/
janne roelofs als mo(m)boir wijlen van zijne(n) voirwive/
nae de doot vand(en) selve(n) wijle(n) janne pynnock en(de) zijne(n)/
wive aengedeylt is want dat nagelvast was ter tijt/
en(de) inden leven(en) van jans pynnocx wive Ten ande(re)n/
male vand(en) scutsele alloe(re) en(de) ande(r) porceele(n) van/
schrijnhoute inden selven huyse oic nagelvast zijnde/
inden leven(de) live der werdynnen desselfs wijlen jans/
pynnocx soe de selve jan roelofs dat hoopt te bewijsen(e)/
oft hem ontkint wordde Ten derden male van seke(re)n/
p(ro)fijte(n) van hueri(n)gen van huysen en(de) van vi r(ins)gul(den)/
xiiii st(uvers) jairlijcx vand(en) tijt voirtane dat de selve/
wijle(n) jan py(n)nock sijns wijfs oem aflivich wordt/
/ gecomen van seke(re)n erfgoeden gelegen bij claes kersmakers/
goede ald(aer) tot noch toe die de voirs(creven) wed(uw)[e] pynnocx hem/
onthave(n) hadde d(aer)af hij van joese als erfgename ende/
aenverde(r) vand(er) haven oic r(e)stitutie beg(er)de Ten vierden/
ende lesten male van vier oft vijf r(ins)g(ulden) eens die/
hem gebreken aen zijnen oem voirs(creven) ende onder zijn/
cele ende hanteken(en) van meerde(re)n so(m)men ind(er) selver/
celen begrepen D(aer) op joes antw(er)den(de) pri(ncipa)[lijc] opt/
yerste en(de) ii[te] pointen vanden cleede ende ande(re)n p(or)ceelen/
nagelvast wesen(de) dat hem de have en(de) vliegen(de) erve/
toebeh(oeren) meynen(de) dat tcleet niet nagelvast en was/
ten tijde vand(er) aflivich(eit) van zijnd(er) moeyen en(de) al/
mocht tselve cleet d(aer) hange(n) oft gehangen hebben/
nae daflivich(eit) vand(er) wed(uw)[en] soe en was dat niet/
nagelvast noch geweest in hue(re)n leven(de) live e(m)mer/
ter tijt vand(en) sterfdage mair mocht dair gehangen/
zijn om de plaetsse in ciernissen te bliven tot dat/
dexequie gedaen was ende was gehoud(en) voe(r) have/
hem toebeh(oerende) oft al waest vliegen(de) erve geweest des/
neen hielt hij dat oic voir zijn als niet nagelvast t(er)/
tijt vand(er) aflivich(eit) vand(er) aflivich(eit) vand(er) wed(uw)[en] Opt/
iii[de] vand(en) gevallen(en) rinte(n) der vi r(ins)g(ulden) xiiii st(uvers) erffelijc/
seyt hij soe v(er)re de voirs(creven) jan dorste houden ten heylige(n)/
dat hij der weduwe(n) die niet en hadde geco(n)senteert/
te volgen noch int coepen van dien hue(r) tocht niet/
geconsenteert en hadde te laten volgen hij wair te/
vreden d(aer) af te doene des trecht wijsen soude Opt/
vierde ende leste antw(er)de hij oick alsoe v(er)re jan dorste/
houden ten heyligen dat hem dat rest noch quame en(de)/
hij d(aer)af noch ombetaelt was dat hij oick te vrede(n) was/
dat te bet(alen) met meer worden in w(er)sijd(en) geallig(er)t Es gewijst/
met vo(n)nisse dat aengaende den yersten en(de) ii[ten] poe(n)te(n)/
want he(m) jan d(aer)af thoenisse v(er)mat dat de he(re)n scep(enen) dien/
beg(er)den tae(n)hoe(re)n en(de) d(aer)entind(en) recht ende aengaen(de) den ande(re)n/
pointen soe v(er)re jan die v(er)cleert bij sijne(n) eede nae dov(er)geven/
van joese dat de selve joes he(m) d(aer) af v(er)nuegen sal in scampno/
m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator