SAL7392, Act: V°286.3-R°290.1 (515 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°286.3-R°290.1  
Act
Date: 1499-03-27

Transcription

2020-09-10 by Karel Embrechts
Vander questien gecomen voe(r) den raide vand(er) stadt/
tussche(n) he(re)n janne pynnock ridde(r) inden name van/
/ janne sijne(n) sone t(er) eende(r) ende der wed(uw)[en] heyms geheete(n)/
van gulcke t(er) ande(re) als vand(er) coma(n)tscap en(de) coope/
vand(er) h(er)bergen geheeten den slotel metten huysen/
stallen een came(r) metten solde(r) boven een porte/
toebeh(oirende) de voirs(creven) porte beneden he(re)n janne pynnock/
voirs(creven) gelijc de selve goede gelegen zijn inde dorpst(ra)te/
die de voirs(creven) jan zijn sone tegen der voirs(creven) wed(uw)[en]/
gecocht mocht hebbe(n) nae uuytwijs(en) van eend(er) sekerd(er)/
celen ten tijde vand(en) vercoepe gelesen en(de) gemaict d(aer)/
af de voirs(creven) h(er) jan inden name als voe(r) hem beclaeghde/
van dat de voirs(creven) cele e(n)nige pointe(n) meer soude/
begr(ri)pen in m(ar)gine gestelt dan bij tijde vand(en) v(er)cope/
geseet en(de) gelesen werdt te weten(e) van xxii stuv(er)s/
in div(er)sen ouden chijs(en) soe in cap(uynen) d(enieren) s(cellingen) outchijs It(em)/
noch xxx st(uvers) aen div(er)se p(er)sonen al erffelijck rinten/
alsoe de brieven begrepen als d(aer) meer uuytgaende/
ende dat bode hij der wed(uw)[en] te geven oft te houden/
dat tselve inde voirs(creven) cele ten tijde vand(en) v(er)coope/
als voe(r) niet en stont ende dat zij tegen hem oft/
zijne(n) sone geseet soud(e) hebbe(n) datter niet boven/
vii rinsg(ulden) erffel(ijc) oft d(aer)omtrint uute(n) voirs(creven) goeden/
en ghinck ende dat zij dat oic pete(re)n van dormale/
gecleert soude hebbe(n) als hij opde goede daigen/
woude Hoopen(de) alsoe voe(r) zijn (con)clusie dat zij van/
des de cele vand(en) v(er)coope meer beg(ri)pen mochte/
in m(ar)gine gescreven als voe(r) en(de) dan vii r(ins)guld(en)/
erff(elijc) oft d(aer)omtrint gedragen souden moegen dat zij/
dat afdoen soude Hij was bereet als voe(r) op goede/
guedinge de coma(n)scap taenveerd(en) en(de) genoech te/
doen(e) als hij oft zijn sone soe hij te kynne(n) gaff/
gedaen hadde van twee rijders erffelijc die huer/
souden moegen comen boven alle ontfanck vand(en)/
derden rijder soe in coren(en) gelde ende and(er)ss(ins) D(aer)op/
de voirs(creven) wed(uwe) bliven(de) bij dinhout vand(er) celen/
d(aer) af de tenue(r) nae dese t(er)mi(n)acie volght van/
woirde te woirde seydt dat zij acht(er)volgen(de)/
der coma(n)scap dopdracht en(de) gued(inge) vand(en) voirs(creven)/
goeden gedaen hadde en(de) verwonderde hue(r) zee(r)/
dat h(er) jan aldus huer moeyde en(de) molesteerde/
/ en(de) de sake aldus suermaicte ende ov(er)lanc ged(aen)/
hadde ende de selve goede een groot deel van/
x oft xii duysent thiechelen gebluet En(de) al mocht/
zij als een vr(ouw) p(er)soen e(n)nige woird(en) in tijd(en) voirled(en)/
geseet hebbe(n) die huer nocht(ans) niet voir en stonden/
dair h(er) jan inden name als voe(r) in desen soude/
moegen willen behulpen soe en was zij nochtans/
noyt gegaen buyten de cele vand(en) v(er)coepe mair/
huer altijt in dien d(aer)nae gevueght en(de) alnoch vuege(n)/
woude ende den voirs(creven) janne sijne(n) sone als cope(r)/
voldoen als zij hoepte ged(aen) te hebben bege(re)nde oick/
dat hij inden name als voe(r) vand(en) gelijcke(n) doen soude/
Ende op sgheens des hij seggen mochte datt(er) meer/
stont inde cele (et)c(etera) d(aer) op seydt zij dat zij huer d(aer) af/
gedroech tott(er) depositie(n) vand(en) getuyge(n) en(de) goede ma(n)nen/
die bijde coma(n)scap hadden geweest ende des zij in/
dien en(de) hue(r) deposit(ien) geseet mochte(n) hebbe(n) in tijden/
voirleden hopen(de) dat zij (contra)rie van dier depositien/
en(de) d(er) goed(e) ma(n)nen bij geweest hadden en(de) af wisten/
te spreken gheenen eedt en souden derven doen/
en(de) dat dat al ydel ende ongefondeert was ende/
dat mits alsulk(er) manie(re)n men huer niet en soude/
belix willen circo(n)venie(re)n die een sympel vr(ouw) es huer/
srechts niet verstaende Te voirde(r) want zij ten/
tijde vand(en) maken(en) vand(er) cele(n) vand(en) vercopen(en)/
en(de) d(aer) te voe(re)n tghene d(aer) af hem h(er) jan beclaeght/
hadde doen stelle(n) huer beduchten(de) datt(er) meer uuyt/
ghinck dan zij selve wel wist om huer en(de) hue(re)n/
coop(er) te besorgen(e) huer gedragen(de) totten clercke/
en(de) and(er) goed(e) ma(n)nen die d(aer)bij alsdoen hadden/
geweest hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien vand(en) voirnemen(en)/
des voirs(creven) h(er)jans ongehouden te wesen(e) en(de) dat zij/
malcande(re)n alsoe voldoen souden De voirs(creven) h(er)jan/
t(er) (contra)rien en(de) effecte als voe(r) replice(re)nde seydt dat/
zijn sone d(aer) mede qualic toecomen soude want/
niet vele gesien en is geweest soe hij sustineerde/
datme(n) cele(n) van v(er)copen(en) in margine scrive(n) soude/
de voirs(creven) wed(uw)[e] oic t(er) (contra)rie(n) als voe(r) altijt p(er)siste(re)nde/
Ende nae dien de wethoude(re)n int lange h(ier) op/
/ hebben gelet ende de gelegenth(eit) vand(er) voirhandeli(n)gen/
vand(er) depositie(n) ende getuygeniss(en) in des(er) materien/
gebuert inden p(ro)cesse dwelc tussche(n) den voirs(creven) he(re)n/
janne ende der voirs(creven) wed(uw)[en] geintenteert es geweest/
ov(er)sien inder depositien en(de) and(er)ssins bevi(n)den(de) genoech/
dat de voirs(creven) geexhibeerde cedulle vand(en) vercoepe/
geapp(ro)beert was bijd(en) getuyge(n) ende goed(e) ma(n)nen/
den clerck en(de) ande(re) bijd(er) co(m)ma(n)scap wesen(de) ind(er) maten/
die stont en(de) alsoe gelesen werdt ten tijde vand(en) v(er)coepe/
en(de) dat oick h(er) jan en(de) sijn w(er)dynne de voirs(creven) v(er)cochte/
goede nad(er) hant hadd(en) pijne(n) te blueten(e) van thiechele(n)/
ende and(er)ssins ende mits meer ande(r) (con)side(r)atien in/
des(er) he(m) d(aer) toe in rechte porren(de) hebben zij voe(r)/
recht uuytgesproken ende get(er)mineert den voirs(creven)/
p(ar)tien dat de wed(uw)[e] voldoende de coma(n)scap nae/
uuytwijs(en) vand(er) cele(n) int wairscap en(de) anderssins/
d(aer) mede gestaen sal ende soe v(er)re men bevonde datt(er)/
meer uuytghinck dan de cele vand(er) coma(n)scap/
begrijpt in rechte geexhibeert uuyte(n) goeden d(aer) q(ue)stie/
af is dat sal de selve wed(uw)[e] af moeten doen en(de)/
oft(er) alsoe vele niet uuyt en ghinck dat sal huer/
te baten comen al nae uutwijs(en) der selv(er) celen/
Es oick v(er)cleert ende geseet dat p(ar)tien in w(er)sijden/
naevolgen(de) der selv(er) celen malcande(re)n voldoen sulle(n)/
ende dat de selve wed(uw)[e] janne pynnoc hue(re)n coop(er)/
voirs(creven) cleernisse doen sal soe v(er)re dat in huer is/
om te clee(re)n vand(en) cleynen chijs(en) ende ande(re)n erfrinte(n)/
doncker staende inde voirs(creven) cele vand(en) vercoepe aen/
wien die te betalen staen ende hoe vele aen elck/
op dat de selve coepe(r) weten mach hem d(aer) nae/
te vuegen in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) lyefke(n)rode rosme(re) burg(imagis)[tr(is)]/
h(er)meys tymple buets(ele) bouch(out) scab(inis) udekem et plu(r)ib(us)/
aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii xxvii/
Hier nae volght de cele d(aer) af voe(r)/
me(n)tie gemaict is/
Inder manie(re)n h(ier)nae volgen(de) salmen v(er)coepen op hoegen/
een h(er)berge geheeten den slotel metten huyse(n) stallen/
/ een came(r) metten solde(r) boven een porte toebeh(oirende)/
he(re)n janne pynnoc ridde(r) gelijc de selve goede/
gelegen zijn inde dorp strate tussche(n) de selve/
porte metten ga(n)ge t(er) eende(r) ende den goeden/
henr(ix) wijle(n) vanden berge wape(n)makers nu/
toebeh(oirende) symoen(e) van halmale t(er) and(er) zijd(en)/
Den slach sal doen i(½) rijd(er) te xxvi st(uvers) den geheele(n)/
rijd(er) ten p(ro)fijte vanden ghenen dien den slach/
gegeven sal wordden met conditien oft hem/
de selve goede niet onthoeght en wordden soe/
en sal hij vand(en) slage niet hebben en(de) sal/
den slach noch doen vier gelten rinswijns en(de) te/
vier stuv(er)s de gelte dien wijn compt den v(er)cop(er)s/
te baten alleene/
Item dien den slach gegeven sal wordden die sal/
voe(r) yeman(de) and(er)s de voirs(creven) goede moegen hoegen/
alsoe dicwijle hem dat gelieven sal en(de) dat corts/
nae den slage/
Item elc hoegen sal doen (½) rijd(er) en(de) tvie(re)ndeel van/
eene(n) rijder ende twee gelten rinswijns al/
ten prijse voirs(creven) tgelt vand(en) hoegen(en) compt den/
coepe(r) en(de) v(er)coepe(r) half en(de) half mair den wijn/
compt den v(er)coepers alleene te baten/
Item van heden in acht daigen naistc(omende) te iiii ure(n)/
nae der noenen oft d(aer)omtr(int) in desen huyse vand(en)/
roese(n)hoet salmen een kersse berren en(de) de hoegen(en)/
sullen dair mede uuytgaen/
Item eenyegelijc sal bynnen middele(n) tijde de voirs(creven)/
goede moegen hoegen aen den clerck in p(rese)ntien/
van twee getuygen ende oft alsoe e(n)nige hoegen(en)/
gebuerden soe sal dat den ghenen die de selve/
goede lestwerff gehoeght sal hebben altijt gecu(n)dicht/
wordden tyerst datmen sal co(n)nen om he(m) d(aer)nae te/
richten/
Item lijsbeth heyms wed(uw)[e] jans wijle(n) cluppel en(de)/
d(aer) nae wed(uw)[e] henr(ix) wijle(n) van gulke lijsbeth/
/ cluppel docht(er) der selv(er) lijsb(etthen) heyms en(de) wijle(n) jans/
cluppel yngele en(de) katlijne van gulcke gesuste(re)n/
kinde(re)n der selv(er) lijsb(etthen) vand(en) ii[te(n)] bedde sullen den/
coope(r) te weten(e) de voirs(creven) yngele en(de) ka(tlij)[ne] van gulcke/
met (con)se(n)te vand(er) moed(er) en(de) vand(en) vrinden van svad(er)s/
wegen behoirl(ijc) guedinge en(de) vestich(eit) doen en(de) de/
voirs(creven) goede wara(n)de(re)n op de rinte(n) hier nae/
volgen(de) Inden yerste(n) aende cap(it)le oft capellane(n)/
van sinte pet(er)s te loeven(e) ii st(uvers) xvi mit(en) It(em) aen/
tgodsh(uys) van s(in)[te] m(er)tens te loeven(e) twee rinsguld(en)/
Item aen woute(re)n vand(en) broecke eene(n) r(ins)g(ulden) It(em)/
aen meeste(re)n jacop boeg(ar)t doctoir in medicijnen/
xxi stuv(er)s It(em) aen tgodsh(uys) vand(en) p(re)dicke(re)n te lov(en)/
xv stuv(er)s It(em) aen s(in)[te] barbe(re)n capelle viii st(uvers) It(em)/
aen he(re)n janne pynnoc ridde(r) eene(n) leeu eensdeels/
licht gelt d(aer) af men nu t(er)tijt betaelt xxi(½) st(uvers)/
de weerde van xxii st(uvers) in div(er)sen ouden chijs(en)/
soe in cap(uynen) d(enieren) s(cellingen) outchijs It(em) noch xxx st(uvers) aen/
div(er)se p(er)soenen al erffelijck(er) rinte(n) alsoe de brieve(n)/
begrijpe(n) ende dat de selve goede v(er)ond(er)pant/
staen met seke(re)n ande(re)n goeden d(aer) naist gelegen/
toebeh(oirende) den voirs(creven) symoen(e) van halmale voe(r) vijf/
pet(er)s erffelijc aen(den) cap(it)le oft cap(ella)[ne(n)] van s(in)[te] pet(er)s/
te loeven(e) d(aer)af de selve goede desselfs symoe(n)s/
sculdich zijn de voirs(creven) h(er)berge geheeten den slotel/
tontheffen(e) Met conditien oft men nae recht meer/
oft myn bevonde gaen(de) uuyte(n) voirs(creven) goeden dan/
voirs(creven) steet dat tprofijt van dien den voirs(creven)/
vercoep(er)s oft insgelijcx in tgebreke van dien den/
coepe(r) opgericht sal wordden als scult metten/
rechte verwonnen te weten(e) voe(r) elken d(enier) xviii/
gelijcke pe(n)ni(n)g(en)/
Item de bate vand(en) voirs(creven) goeden salmen vercoepen/
met rijders te xxvi stuv(er)s tstuck d(aer)af de coepe(r)/
afleggen sal ten tijde vand(er) guedingen eene(n) rijd(er)/
erffelijck ende noch voe(r) twee rijd(er)s erff(elijcken) goeden/
/ onderpant stellen nae des(er) stadt recht van loeven(e)/
bynnen loven(e) oft vrijh(eit) gelegen ende dat de/
selve goede meer v(er)cocht sullen wordden sal/
de coepe(r) moegen afleggen met eene(n) rijder/
smaels ende elken rijd(er) met xviii gelijcken en(de)/
met vollen pachte d(aer) af de v(er)coep(er)s hue(r) bate los/
trecken willen van pontpe(n)ni(n)gen/
Item de gene d(aer)op de voirs(creven) goede blive(n) sullen/
ten uuytgane vand(er) berrend(er) kerssen die sal bet(alen)/
den slach hoegen(de) ende wijn die navolgen(de) desen/
ordinan(cien) gedaen sullen wordden/
Item coepe(r) ende vercoepe(r) sullen malcande(re)n voldoen/
navolgen(de) desen v(er)coepe bynnen acht dag(en) nae/
duuytgaen vand(er) berrend(er) kersse(n)/
Item de v(er)coepers sulle(n) bet(alen) su alle chijs(en) uute(n) voirs(creven)/
goed(en) gaende die gevallen zijn ende die vallen/
sullen totten daige vand(er) berrend(er) kerssen incluys/
Item als van alsulken ii(½) rijd(er)s lijftocht(en) op borgen/
staen(de) d(aer) af den i(½) rijd(er) steet op een lijf ende/
den ande(re)n oic op een lijff salmen bevestigen/
opde voirs(creven) goede vand(en) rinten dat de voirs(creven)/
goede meer v(er)cocht sullen wordde(n) dan d(aer) uuyt/
gaet opdat den v(er)coep(er)s gelieft/
Op alle vorw(er)den ende conditie(n) voirs(creven) soe heeft/
den slach vand(en) voirs(creven) goeden jonch(e)r jan py(n)noc/
sone he(re)n jans pynnocx ridders renu(n)c(ierende) in des(er) alle/
p(ri)vilegien de bate voe(r) en(de) o(m)me drie rijders/
inder w(er)den voirs(creven) erffel(ijc) p(rese)nt(ibus) d(omi)no jo(hanne) de opthielt/
p(res)b(yte)ro joha(nn)e roelofs f(ilius) quond(am) radulphi arnoldo hanck(art)/
liberto vand(en) kerchove s(er)vito(r)e jo(hannis) roelofs jo(hanne) nijs/
jo(hanne) ve(re)naliten henr(icke) ackerma(n)s joh(ann)e de raveschote/
barbitonso(r)e ap(ri)lis xxvi a(n)no xcvi/
Item de selve jonch(e)r jan pynnock renu(n)c(ians) heeft/
de selve goede tweelfwerf gehoeght p(rese)nt(ibus) eisd(em)/
et eod(em) die ende is d(aer) mede afgesceyden ap(ri)l(is) xxvi a(nn)[o]/
(christi) xcvi/
/ Eisd(em) a(n)no et die p(re)d(icto) heeft de voirscreven jonch(e)r jan/
pynnoc renu(n)c(ians) uts(upra) de voirs(creven) goede noch gehoeght/
driewerf cor(am) jo(hanne) roelofs f(ilius) q(uon)d(am) roelofs d(omi)no joh(ann)e/
de opthielt et lib(er)to vand(en) kerchove/
Navolgen(de) den slage en(de) cond(iti)[en] voirs(creven) soe zijn/
de voirs(creven) goede bleven ten uuytgaen(e) vand(er) berre(n)d(er)/
kerssen den voirs(creven) jonche(re)n janne pynnock sonder/
van hem oft van yeman(de) and(er)s meer te hoegen(e)/
cor(am) d(omi)no jo(hanne) sijx p(res)b(yte)ro cap(ella)[no] eccl(es)ie sancti pet(ri) lovan(iensis)/
petro bailge et me vasont maii iii a(n)no xiiii[c] xcvi/
Dit is tgene dat de voirs(creven) jonch(e)r jan pynnock/
sculdich is te bet(alen) uuyt saken vand(en) voirs(creven) slaghe/
hoegen(de) en(de) wijn ende yerst vand(en) vie(r) gelten rijns/
wijns vand(en) slage elcke gelte rijns wijns voe(r) vier/
stuv(er)s v(idelicet) tsamen xvi st(uvers)/
Item vand(en) xv hoegen(en) die de voirs(creven) jonch(e)r jan/
pynnock gedaen heeft gedragen(de) elc hoegen xix(½) st(uvers)/
maken tsamen xiiii r(ins)g(ulden) xii(½) st(uvers) d(aer) af den selve(n)/
jonche(re)n janne deen hellicht compt af te cortten(e)/
ende de selve hellicht afgeet soe comen den/
voirs(creven) v(er)coep(er)s voe(r) dand(er) hellicht vii r(ins)g(ulden) vi st(uvers)/
Item vand(en) voirs(creven) xxx gelten wijns uuyt saken vand(en)/
voirg(eruerde) [xv] hoeghen(en) elcke gelte wijns ten p(ri)se voirs(creven)/
valent tsamen vi rinsg(ulden)/
So(m)ma so(mm)[ar(um)] van des/
voirs(creven) is v(idelicet) tsamen xiiii r(ins)g(ulden) ii st(uvers) xviii mit(en)/
Item den rijder die ondersproken is af te leggen(e)/
met xviii rijders te xxvi stuv(er)s tstuck v(idelicet)/
in rinsgulden(en) xxiii r(ins)guld(en) viii st(uvers)/
So(m)ma total(is) v(idelicet) xxxvii(½) rinsg(ulden) xviii mit(en)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator