SAL7392, Act: V°322.2-V°323.1 (565 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°322.2-V°323.1  
Act
Date: 1499-04-26

Transcription

2020-09-27 by Karel Embrechts
Op alsulken diffe(re)nt als bijde(n) rade vand(er) stat/
comen es tusschen de wed(uw)[e] he(n)ricx wijlen/
/ sruyschers woenen(de) te bierbeke ter eenre ende gorde/
lindemans ter and(er) sijden aldair de vors(creven) wed(uw)[e] seet/
dat zij gorde ald(aer) betogen hadde uut saken van/
e(n)nig(er) handen beeden die hij uuyt ocsuyne van sijne(n)/
goeden hem v(er)storven naede doot ende aflivich(eit) van/
sijne(n) oud(er)s loepen(de) t(er) so(m)me(n) van xxvii st(uvers) eens d(aer)/
sij voe(r) moeste innestaen van huers smans wegen/
die bedesett(er) hadde geweest en(de) corts aflivich word(en)/
was ende die so(m)me also inhalen moetste mett(er)/
ande(re)n bedesette(re)n Seggen(de) vorts dat hij gheen reden(en)/
en hadd(e) die te weyge(re)n want hij niet messet en was/
p(rese)nte(re)nde dair van die ande(r) bedesett(er)s noch leven(de) hue(re)n/
eedt dair nae staet en(de) gelegenth(eit) ende als dande(r)/
bove(n) ende beneden bege(re)nde den selve(n) dair dair toe/
bedwongen te hebben(e) Dair op de vors(creven) gort lin/
dema(n)s te ke(n)ne(n) gaff hoe dat hij noch eene(n) brued(er)/
hadde die inde vors(creven) v(er)sterfenisse mede deyld(e)/
ende meer dan hij soe hij seyde en(de) dat sij sijne(n)/
brued(er) bellix de vors(creven) bede eysschen soude als hem/
ende dat hoe dat de vors(creven) sijn brued(er) dmeeste/
deel daer aff hadde besundert vand(en) leene hoefs/
also met sijne(n) parte te gestaen(e) De vors(creven) wed(uw)[e]/
mette(n) ande(re)n bedesett(er)s de co(n)trarie sustine(re)nde/
dat sij de goede voe(r) tgeheel volg(en) soud(en) besu(n)/
dert wae(r) sij noch ongedeylt onv(er)scheyde(n) ende/
onv(er)tegen wae(re)n Dair tegen hij gort seyt dat/
e(n)nige verdeylt mochten wesen hoe wel die noch/
niet v(er)tegen en wae(re)n Es den selve(n) uutgesproke(n)/
bijden vors(creven) raide dat de vors(creven) gort soe v(er)re/
/ hij met sijne(n) brued(er) vertegen ende versceyde(n) wae(re) vand(en)/
goed(en) dair questie aff es dat in die(n) gevalle hij/
gestaen soude met sijne(n) part en(de) advena(n)t nae ge/
legenth(eit) vand(er) vors(creven) geeyscht(er) so(m)me(n) ende oft des/
niet en wae(r) selen de vors(creven) wed(uw)[e] en(de) bedesett(er)s/
de geheele so(m)me aen tgoet moten verhale(n) he(m) ver/
storve(n) en(de) acht(er)gebleven vand(en) vors(creven) oud(er)s in cons(ili)[o]/
opidi ap(ri)lis xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator