SAL7392, Act: V°365.3-R°367.1 (633 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°365.3-R°367.1  
Act
Date: 1499-05-29

Transcription

2020-11-16 by Karel Embrechts
Tusschen berthout van g(er)wen scoutheit van asten alhier/
bescreven zijnde bij ja(n)ne molendijcx onse(n) poirte(r) t(er) eenre/
ende den selve(n) janne t(er) ande(re) ierst om restitutie vande(n)/
selve(n) scouth(eit) te hebbene van alsulke(n) lavoire eene(n)/
postulatus gulden(en) ende eene(n) stuv(er) alse de selve/
/ molendijcx in zijne(n) handen gesedt hadde voe(r) tfine(re)n/
van alsulker hootvart als tussche(n) den selve(n) ja(n)ne ter/
eenre ende janne goirdt vrancke(n)zone t(er) ande(re) hinck/
inde banck tasten vand(er) questie(n) die de selve p(ar)tien/
dair gehadt hadde(n) te voirde(r) gem(er)ct dat d(aer)aff in/
wed(er)sijd(en) ger(e)nu(n)tieert was en(de) dat de selve jan bove(n) de/
selve namptizatie borchtocht gestelt hadde goetgenoech/
zijnde voe(r) de voirde(r) costen die hij d(aer)aff meer sculdich/
mocht zijn dan hij bet(aelt) hadde D(aer)aff dat hij ald(aer)/
d(er) bancke(n) recht p(rese)nteerde ten ande(re)n male vande(n)/
vi rinsg(ulden) die hem bij desselfs berthouts vervolge af/
genome(n) wae(re)n voe(r) de poirten vande(n) bossche bijden/
dienae(re)n des hooge(n) scouth(eit) vande(n) bossche die hem uuyt/
desselfs berthouts versueke en(de) belasti(n)gen dae(re)nbove(n)/
geva(n)gen geleet hadden en(de) gehoude(n) wel xx daghen/
opde geva(n)gen(en) poirte vande(n) bossche dair hij uterlijck/
o(n)noesel ende ontsculdich vonde(n) zijnde va(n)d(er) belasti(n)g(en)/
desselfs berthouts uutgelaten ende ontslagen werdt/
Dairaff deselve molendijcx g(r)[o]te costen onsculdichlijck/
hadde geleden bove(n) zijne o(n)genuechte en(de) ongerieff/
vand(er) selv(er) gevanckenisse(n) vande(n) welke(n) al deselve/
molendijcx versochte v(er)richti(n)ge en(de) restitutie te hebbene/
vanden selve(n) berthout als den ghenen die hem/
dese lasten gelijc voe(r) berade(n) hadde ende sake en(de) ocsuyn/
d(aer)aff geweest als een vande(n) officie(re)n die den poirt(er)s/
vande(n) goede(n) steden gheen g(r)[o]te liefde noch gunst en/
dragen mair die belaste(n) dair zij co(n)nen en(de) moegen/
te voirde(r) oec dat hem der bancke(n) recht ald(air) niet/
en hadde h(ier)op moege(n) gebue(re)n al hadde hij dat begheert/
Tegen dwelc deselve berthout antwerden(de) yerst/
opde restitutie vande(n) gefineerde(n) lavoire post(ulatus) g(ulden)/
en(de) stuv(er) seyde [dat] nae dat de hootvart beg(re)pen was/
den wagen gehuert was om te trecke(n) ten hoofde/
voe(r) en(de) eer p(ar)tien d(air)aff ger(e)nu(n)tieert hadde(n) en(de) alzoe/
/ stont de huere van dien noch te betalene D(air)teghen/
molendijcx p(rese)nteerde te thoene(n) met notar(is) en(de) getugen/
dat der wet was laten weten de renu(n)tiatie van/
p(ar)tien ind(er) hootvart ende dat meer was stonde(n) de/
borghe(n) noch belast voe(r) de costen oft d(air) e(n)nige noch/
wae(re)n te betalene Oic soe p(rese)nteerde hij die dair/
buycvast sat dair gegoedt was ende de borgen/
gesedt hadde d(air)inne te verwachten der bancken/
recht aldair behalve(n) dat hem dat va(n) dage te/
daghe gebue(re)n mochte hopen(de) dat hem dat sculdich/
soude zijn te gescieden(e) en(de) zijn pande(n) gerestitueert/
te wordden De voirs(creven) scouth(eit) antwerden(de) op dand(er)/
poent vand(er) belasti(n)gen die hem mole(n)dijcx opleyt/
bij hem gesciet te zijne ten bossche ende der/
afnemi(n)gen vande(n) pe(n)ni(n)g(en) van zesse r(ins)g(ulden) en(de)/
ande(re)n lasten den poirte(r) ald(air) aengedaen dat hij/
dat niet gedaen en hadde noch d(air)aff gheen p(ar)tie/
en was ende dat geheelic ontkinde meynen(de)/
datme(n) dat alzoe niet en soude bevi(n)den D(air)tege(n)/
mole(n)dijcx t(er) (con)trarien p(rese)nteerde dat te bewijsen(e)/
hopen(de) wair hij dat conste bewijsen dat berthout/
gehoude(n) soude zijn hen d(air)aff te r(e)compense(re)n en(de)/
te r(e)stitue(re)n sijn afgenome(n) pe(n)ni(n)gen met allen/
scaden en(de) laste(n) d(air)om mits berthouts ocsuyne/
en(de) vervolge opde(n) poirte(r) gesciet Es uutgesproke(n)/
p(ar)tien int lange gehoirt dat de scouth(eit) gehouden/
soude zijn den selve(n) poirte(r) sijn panden vande(n)/
lavoe(r) zijne(n) post(ulatus) guld(en) en(de) stuv(er) te restitue(re)n/
en(de) molendijck navolgen(de) zijnd(er) p(rese)ntatien oft/
zijn borghen zulle(n) ald(air) rechts plegen vande(n)/
coste(n) dieme(n) he(m) dair meer heisschen(de) mach zijn/
dan hij voldaen heeft soe v(er)re zij va(n) rechte aldair/
bevonde(n) zullen wordde(n) ende want he(m) mole(n)dijcx/
thoenisse vermeten heeft Vanden ande(re)n poenten/
/ voirs(creven) aengaen(de) der belasti(n)gen hem gedaen bij v(er)volge/
ende toedoene desselfs berthouts dwelc berthout/
gelijc voe(r) ontkint heeft d(air)op bege(re)n de wethoude(re)n/
alhier den thoen vande(n) selve(n) poirte(r) taenhoe(re)n en(de)/
dae(re)ntinden recht Actu(m) in (con)s(ili)[o] op(idi) cor(am) ambobus/
burg(imagis)[tr(is)] pi(n)nock scab(ino) borch(oven) daelhe(m) (con)siliariis et/
cert(is) aliis maii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator