SAL7392, Act: V°49.4-V°50.1 (109 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°49.4-V°50.1  
Act
Date: 1498-08-23

Transcription

2020-05-18 by Jos Jonckheer
Dair voe(r) den raide vander stadt comen zijn willem/
van assche lyeuten(ant) smeyers van loeven(e) vand(er) heelich(eit)
//
wegen ende met hem de coermeest(er)s vand(er) stadt inde(n)/
name der selv(er) t(er) eenre ende willem(me) van baussele natuerlijc/
t(er) ande(re) dair de selve yerste p(ar)tie dede lesen seke(re) ordinan(tien)/
tande(re)n tijden a(n)no lxxxv gemaict en(de) gepubliceert nove(m)br(is)/
xxi ende onder den ande(re)n dat gheen v(er)coep(er)s van coren(e)/
en(de) greyne oft hem dair mede gene(re)nde opte merct dragen/
int core(n)huys niet comen en soud(en) moegen noch d(air)omtrint/
dan t(er) uren van outs d(air) toe gestelt te weten(e) naed(er)/
tweelfst(er) uren te middage opde v(er)buerte van vi bourgun(dische)/
gulden(en) ende oic alsulk(er) greyn als zij d(air) gecocht soud(en)/
moegen hebben ende dat gelesen zijnde seyden sij want/
de selve willem des in maendage lestleden was/
acht daigen bevonden was ende oic gecale(n)geert bij/
sande(re)n vanden velde vorste(r) en(de) huyshe(re)n voe(r) de ure/
int selve core(n)huys geweest te hebben dat hij d(air)o(m)me/
gehouden soude zijn den selve(n) kue(r) opte leggen en(de)/
te bet(alen) D(air)tegen willem hem v(er)antw(er)den(de) seyde al/
mocht hij met coren(e) en(de) greyns o(m)megaen en(de) zijn/
broot d(air)aen wynnen soe en was dat niet ten acht(er)/
deele van des(er) [goed(er)] stadt mer meer ten voordeele der/
selv(er) ende vanden ingeseten(en) alh(ier) want hij dagelix/
hem pijnde dat te thienen ende eld(er) buyten te halen/
te coepe(n) en(de) hier bynnen te doen comen en(de) voirt te/
vercoepen dwelc hem oic ende eenyegelijc inde/
selve ordinan(tien) in een ander point d(air) voe(r) d(air) hijs hem/
toe gedroegh georloeft was te moegen doen ende/
dat meer is en was hij te dier tijt als hij d(air) af/
gelijc voe(r) gecale(n)geert was int core(n)huys niet om/
e(n)nich greyn te coepen oft sacken toe te slane noch/
men en soude oic niet bevi(n)den dat hij om coopen/
nae coren [gevraeght] oft hande inden sack gesteken oft e(n)nige/
sacke(n) toe geslagen hadde mair alleene in oft o(m)tr(int)/
der doren vand(en) core(n)huyse om des reghens wille/
en(de) om dair te schuylen gegaen mocht zijn bij en(de)/
omtrint den ghenen dair de sacken met even(en) stond(en)/
en(de) niet voirde(r) met moute en(de) have(re)n dat hij d(air) hadde/
om v(er)cope(n) in scotele(n) van welken moute m(ijn) he(re)n des/
cancell(ie)rs briede(r) van hulde(n)berge hem afcochte zesse
//
mudden myn twee halste(re)n mouts ende dat hij d(air)om/
gheen ande(re) sake int core(n)huys comen en was noch/
oick om gheen greyn oft coren te coepen noch dat/
oic niet en cochte noch teke(n) van sacken toe te slane/
oft ande(re) coma(n)scapen wille noch meyni(n)ge en hadde te/
doene des p(rese)nteerde hij sijne(n) eedt hopen(de) wair/
hij dien alsoe dede dat hij vanden voirs(creven) eyssche/
ongehouden sijn soude te voirde(r) oick want de voirs(creven)/
ordinan(tien) a(n)no lxxxv gemaict alst clair is bij groten/
noode doen zijnde die god danck nu niet en zijn/
gemaict wa(r)en die bellix nu soe rigoreux op en(de)/
over dingeseten(en) der stadt sustine(re)nde met hue(re)n/
come(n)scapen ende tgreyn van buyten dagelicx inne/
bringhen(de) ende h(ier) vercoepen(de) niet ond(er)houden en/
beho(r)en te wordden op correctie vand(en) he(re)n Es/
uuytgesproken bijden selven raide de voirs(creven) p(ar)tien/
en(de) die voirs(creven) pointen vand(er) ordinan(tien) in wed(er)sijd(en)/
geallig(eer)t int lange ae(n)gehoirt eve(n) verre de selve/
willem den eedt doet soe hij dien gelijc voe(r)/
gep(rese)nteert heeft dat hij der aenspraken ongehouden/
sal zijn welken eedt de selve willem alsoe t(er)/
stont d(air) nae volquam en(de) volcomellijc dede Act(um)/
in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) ambob(us) burg(imagis)[tr(is)] buets(ele) bouch(out)/
crol scabinis et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] augusti xxiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator