SAL7392, Act: V°61.3-R°62.1 (133 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°61.3-R°62.1  
Act
Date: 1498-09-05

Transcription

2020-05-07 by Jos Jonckheer
Eene deylinge ende scheydinge geschiet en(de) gemaict/
zijnde tussche(n) marien van breetzijp docht(er) wijlen/
jans met conse(n)te en(de) ten bijsijne symoens oliviers/
huers mans in [deen] zijde m(ar)grieten van breetzijp zust(er)/
der voirs(creven) marien met consente en(de) ten bijsijne jans/
vand(en) bossche huers mans t(er) ande(re) lijsbetthen van/
breetzijp oic zust(er) der voirs(creven) marien en(de) m(ar)grieten/
met (con)sente ende ten bijsijne henr(icx) de muyse(re) huers/
mans t(er) derder ende marcken en(de) a(n)nen van breetzijp/
kinde(re)n jans wijlen van breetzijp brued(er) als hij leefde
//
der voirs(creven) marien m(ar)grieten ende lijsbetthen van/
breetzijp t(er) vierder zijden op ende van den goed(en)/
hen bleven ende v(er)storven bijd(er) doot en(de) aflivich(eit) des/
voirs(creven) wijlen jans van breetzijp ende v(er)schijne(n) soude(n)/
nae de doot marien smelters wed(uw)[e] desselfs wijlen/
jans ende moeder der voirs(creven) kinde(re)n van breetzijp/
die d(air)af huer(er) tocht mits desen tot behoef vanden/
selven vier p(ar)tien voirs(creven) ger(e)nu(n)cieert en(de) verteghen/
heeft opdt [voldoen vanden] conditien ende vorw(er)den nae bescreven/
Te deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen der voirs(creven) marien/
van breetzijp in hue(r) deilinge de goede h(ier) nae bescr(even)/
yerst een huys ende hoff metten boeg(ar)de d(air) aen/
liggende ende al den toebehoirten gelijc dat gelegen/
is inde p(ro)chie van bierbeke t(er) plaetss(en) geheeten tov(er)loe/
tusschen de goede claes de kersmake(re) in twee zijden/
Item noch een stuck lants houden(de) i(½) dach(mael) oft d(air)omtr(int)/
soet gelegen is inde p(ro)chie voirs(creven) t(er) plaets(en) voirs(creven)/
tusschen de goede claes de kersmake(re) op deen zijde/
en(de) de h(er)strate te bierbeke w(er)t gaende t(er) ande(r) zijd(en)/
Item noch drie stuv(er)s erffelijc opd(er) voirs(creven) marcx/
en(de) annen van breetzijp gedeelt(e) met conditien van/
af te quijte(n) prout h(abetu)r in eoru(m) p(ar)tif(icati)[o(n)e] sub censu et/
iu(r)e p(ri)us t(er)min(is) de(bi)[t(is)] ende voirtane op xxii stuv(er)s/
te drie pl(a)c(ken) tstuc lijftochten ten live der voirs(creven)/
marien smelters alle ja(r)e tald(er)heyligemesse vallende/
ende ombegrepen voir kersmesse d(air) nae volgende/
betaelt te zijne q(uam) d(u)m vix(er)it met cond(itien) en(de) vorw(er)d(en)/
alsoe v(er)re inde selve bet(alinge) gebreck viele soe v(er)re/
dat de voirs(creven) marie jairlijcx hue(re)n duerdach due(re)nde/
niet bet(aelt) en wa(r)e voir kersmesse dat zij in dien/
gevalle dese voirs(creven) goede wed(er)om sal moegen/
aenverden en(de) dier gebruycken en(de) hantplichten al oft/
dese deili(n)ge niet gebuert en wa(r)e sond(er) wed(er)segge(n) van yeman(de) Hanc/
quoq(ue) Et sat(isfacere) prout cor(am) buetsele bouch(out) sept(embris) v[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator