SAL7392, Act: V°78.3-R°79.1 (180 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°78.3-R°79.1  
Act
Date: 1498-09-23

Transcription

2020-09-03 by Jos Jonckheer
Het zijn comen voe(r) den raide vander stadt h(er) reyne(r)/
vand(er) elst prieste(r) als p(ro)chiaen der kercken van s(in)t/
jacops opde biest te loeven(e) en(de) met hem arnt vynck/
en(de) laureys crabbe als kercmeest(er)s der selv(er) kercken en(de)/
oic h(er) gielis de mu(n)te(re) priest(er) als clerck der voirs(creven)/
kercken h(er) pet(er) potent als coste(r) ende brued(er) andries/
stas als p(ate)r vanden cellebruede(re)n te loeven(e) te kynnen/
geven(de) hoe dat jouffr(ouwe) yde goerlakens onlancx van/
live t(er) doot comen was ende hadde gestelt seke(re)/
execute(u)[rs] namel(ijc) den voirs(creven) he(re)n giel(is) en(de) ande(re) die/
den last der selv(er) executien ende ut(er)sten wille van/
hue(r) te volbringen niet aenverden noch ae(n)nemen en/
wouden noch hue(re) hande d(air) inne steken Soe/
beg(er)den zij opdat tgoet inden sterfhuyse wesen(de) d(aer)/
de chijs(en) mocht(en) zijn te bet(alen) niet te quiste gaen/
en souden noch ombesorght bliven dat oic tkerke(n)/
recht van hue(r) dat voir al sculdich was te gaen(e)/
niet te betalen blive(n) en soude dat vand(er) stadt/
wegen d(air)inne p(ro)visie gebuerde alsoe den raidt
//
in dien ten meeste(n) orboe(re) soude moegen gedragen/
wair op den selven raidt gedelibereert hebbende/
en(de) bevi(n)dende de beg(er)te voirs(creven) in huer selve(n) redelijc/
zijnde ende wel gefundeert wesen(de) h(ier) inne ov(er)drage(n)/
heeft ende gelast nae dien dexecuteurs hen des/
lasts in dien niet aendragen en wouden opdat/
dese goeden niet en souden bliven ombesorght datme(n)/
vand(er) stadt wegen gaen soude met gedeput(er)den der/
selv(er) ende met no(ta)r(is) ende getuygen ten voirs(creven)/
sterfhuyse ende doen d(aer) inve(n)tarie(re)n met goeden/
besceyde alle de selve goede en(de) d(air)entinden die/
scatten met gesworen(e) scatters ende voirts die legge(n)/
in gewarig(er) hant tot behoef der gheenre vand(en)/
erfgename(n) oft ande(re)n d(air) toe recht ende int(er)est hebben(de)/
Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) blanck(art) sub(stitu)[to] rosme(re) burg(imagis)[tris]/
et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] septembr(is) xxiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator