SAL7392, Act: V°84.1-R°85.1 (192 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°84.1-R°85.1  
Act
Date: 1498-10-02

Transcription

2020-11-23 by Karel Embrechts
Nae dien jan de poirte(re) briede(r) als poirte(r) van des(er)/
stadt met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) ende scepen(en) van libbeke costeloes hadde doen/
afscriven alsulken rastame(n)t als jan aeps oec poirte(r)/
van des(er) stadt ald(air) hadde doen doen op seke(r) goede en(de)/
houten desselfs jans de poirte(re) en(de) v(er)socht den selven/
meye(r) van manen(e) en(de) den scepen(en) ald(aer) van wijsen(e) oft/
ind(er) saken ald(air) voirt te varen(e) te cesseren(e) met dag(en)/
van oppositien oft jan aeps hem d(air) tegen woude/
oppone(re)n (et)c(etera) ende de selve p(ar)tien dien acht(er)volgen(de)/
in rechte alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van/
loeven(e) comen zijn Ald(air) de selve jan aeps als/
aenlegge(r) opdede de reden(en) van sijne(n) rastame(n)te(n)/
tende(re)nde totten re(n)voye inde banc voirs(creven) gemerct/
dat hij ald(air) met drie rastame(n)ten gevolght hadde/
voe(r) erffelijcke saken grond(en) en(de) bodemen aengaende/
palinge en(de) sceydinge gemerct dat q(ue)stie vand(en)/
gronde was dair thout dat litigieulx was op/
stont ten yersten rastame(n)te [en(de) dat tselve d(air)nae ten ii[te(n)] en(de) iii[de(n)] rasta(men)te] eensdeels bijden selven/
janne de poirte(re) oft van zijne(n) wegen gevelt was/
hopen(de) dat tselve re(n)voy alsoe nae recht was/
te gescieden(e) hem des gedragen(de) totten selve(n) rechte/
Te voirde(r) oic aengesien want paling(en) en(de) sceidi(n)gen/
aenghinck van erfgoeden en(de) van costen van rechte/
die ald(air) gebuert wae(re)n soe vanden lantmete(r) ende/
meye(r) en(de) scepen(en) ald(air) Dair tegen de voirs(creven) jan/
de poirte(re) t(er) (contra)rien sustine(re)nde meyne(n)de dat hij met/
goeder saken sijne(n) brief van afscriven(en) en(de) de sake/
alh(ier) te betrecken(e) hadde geimpetreert ende dat/
die niet sculdich en was gere(n)voyeert te wordden(e)/
gem(er)ct dat hij die hielt voir p(er)soneel van afgehouden(en)/
houte ende oic van coste(n) diemen hem eyschte met/
meer reden(en) den selve(n) janne aeps t(er) (contra)rie(n) allige(re)nde/
en(de) d(air) inne tzijnder baten nemen(de) de reden(en) bij hem/
voe(r) geallig(er)t bijd(en) welken hij meynde te comen(e)/
totten re(n)voye om ald(air) de sake voirts gehandelt/
en(de) bedinght te wordden(e) met palingen oft and(er)ss(ins)/
/ soe dat soude moegen behoe(re)n Es gewijst bij scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers dat zij de selve sake/
sake en(de) p(ar)tien v(er)sonden t(er) plaetss(en) van dair die come(n)/
was in scampno p(rese)ntib(us) o(mn)ibus dempt(is) pynnock/
bouchout octobr(is) s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator