SAL7393, Act: R°160.3-R°161.1 (294 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°160.3-R°161.1  
Act
, eerste 9 lijnen in latijn
Date: 1499-11-28

Transcription

2019-05-07 by helga peeters
Villicus lovenien(sis) median(ibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
balduinu(m) jorijs tamq(uam) p(ro)cu(r)atore(m) novi cap(itu)li eccl(es)ie s(an)c(t)i/
petri lovaniensis ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a]/
petri stapparts joh(ann)is anshems walteri de witte et/
uma(n)ni henricxsone ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m)/
q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us) curt(ibus) t(er)r(is)/
ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus)/
et suis p(er)t(inentibus) univ(er)s(is) pro c(er)t(is) recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus) c(on)sc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scab(inorum) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba/
Condt zij allen lieden dat peter stapparts sone wijle(n)/
pet(er)s jan anshems arnt heyne(n) sone wouter de witte/
sone wout(er)s alle drie woenen(de) toerle ende uman/
henricxssone wonen(de) te rijthoven onder de banck/
van bercheyck in tegewoirdich(eit) der scepen(en) van loev(en)/
nabescreven gestaen hebben genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) ombesundert en(de) o(n)v(er)scheyd(en) en(de) elc een voir/
al van baudewijne jorijs als rintm(eeste)r en(de) p(ro)cur(eur)/
vand(er) cap(it)len der nyeuwer fundatien der he(re)n cano/
nicken van sinte pet(er)s te loeven(en) de thiende met/
hue(re)n toebehoirten gelijc en(de) in alder manie(re)n tvoirs(creven)
//
capittel die liggen(de) heeft te kuexel te houden(e)/
te hebben(e) van sint jansmesse baptiste(n) naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen nae/
dander sonder middel v(er)volgen(de) Elcx jairs d(air)enbynne(n)/
om en(de) voe(r) vijftich rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck mu(n)ten/
telken t(er)mijne van betalingen cours ende loep hebben(de)/
voir elken gulden(e) ge(re)kent alle jae(re) deen hellicht/
d(air) af te kersmesse en(de) dander hellicht sint jans(mes)s[e] te/
bet(alen) en(de) te loeven(en) te leve(re)n den voirs(creven) he(re)n oft/
hue(re)n p(ro)cur(eur) ten tijde zijnde telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout ende om verthien en(de) een half mudde(n) roggen/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel/
bereyt der mate(n) van oerle deen hellicht d(air)aff/
s(in)t andriesmesse ap(oste)ls ende dander hellicht te liecht/
messe te bet(alen) den p(ro)chiaen der voirs(creven) p(ro)chien/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende insgelijcx/
telken t(er)mijne als vervolghde scout It(em) es vorweerde/
oft e(n)nige schade gebuerde van hagelslage onweede(re)/
tempeeste oft gemeyne(n) oirloghen dat in dien gevalle/
de voirs(creven) hee(re)n gehouden sullen sijn hue(re)n voirs(creven) thien/
dene(re)n cortsel te doene gelijc regenoete(n) boven en(de)/
beneden hebben voirts geloeft ombesundert en(de)/
onv(er)scheyden als voe(r) de voirs(creven) thiendeners den/
selven he(re)n altijt tot huer(er) manissen bet(er) vestich(eit)/
te stellen(e) voe(r) tvoldoen van allen desen in gevalle/
de he(re)n bevonden bij hen oft hue(re)n geco(m)mitteerden/
dese vestich(eit) niet genoech te wesen Ende h(ier) aff/
hebbe(n) geloeft de voirs(creven) pet(er) stapparts en(de) jan anshe(m)s/
den voirs(creven) hue(re)n medeborghen scadeloes tontheffen(e)/
voirt hebben geloeft de voirs(creven) pet(er) stapparts en(de)/
jan anshe(m)s deen den ande(re)n van zijnd(er) hellicht/
der voirs(creven) thienden scadel(oes) tontheffen(e) ende alle/
dese vorwerd(en) conditien en(de) geluften voirs(creven) hebben/
geloeft den voirs(creven) thiendeners ombesundert en(de) onv(er)scheyd(en)/
en(de) elc huer(er) een voir al den voirs(creven) he(re)n vand(en)/
cap(it)len goet vast gestentich en(de) van werden te/
houden en(de) te voldoen(e) tallen tijden als die van en(de)/
verschijne(n) sullen telken t(er)mijne als v(er)volghde schout
//
hier wae(re)n over jan van bouchout ende pet(er) van/
ijssche scepen(en) te loeven(en) gedaen int jair ons he(re)n/
duysent vierhondert zessen negentich opten derden dach der/
maent van junio Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt) lyefke(n)r(ode)/
zedele(re) nove(m)br(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt