SAL7393, Act: R°186.1-R°188.1 (349 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°186.1-R°188.1  
Act
Date: 1499-12-23

Transcription

2019-08-18 by helga peeters
Item jonch(e)r ph(ilip)s baillet t(er) eend(er) zijd(en) ende/
jonch(e)r raes baillet sijn sone t(er) and(er) zijden sijn/
comen voir scepen(en) van loeven(en) naebescreven/
kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij met malca(n)de(re)n ov(er)/
comen zijn der pointen ende vorweerden naebescr(even)/
die zij geloeft hebben malcande(re)n tonderhouden(e)/
elc(x) huer(er) soe v(er)re hem dat aencleeft inder/
manie(re)n naebescreven inden yersten dat de/
voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s hebben ende houden sal/
zijn leefdage lanck dese goede naebescreven/
met sulke conditien h(ier)inne begrepen Te weten(e)/
dat hij hebben sal de heerlijch(eit) van ned(er)lynthe(r)/
met allen den toebehoirten en(de) des d(air)aen cleeft/
mette(n) laste d(air) uuytgaende te weten(e) die lasten/
van die van ordingen en(de) van he(re)n pete(re)n van/
h(er)baix ridde(r) Item de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s sal/
alnoch gehouden zijn te betalen(e) xviii croenen/
aen mijne(n) jonch(e)r van duras van nu voirtane/
en(de) vand(en) v(er)loepe en(de) acht(er)stelle van ordingen/
calste(re)n ende duras sullen betalen de vader en(de)/
de sone half en(de) half ende oftmen bevi(n)t dat/
de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s meer bet(aelt) heeft dan sijn/
sone moet sijn sone voirs(creven) hem oprichten/
en(de) betalen ende oft de voirs(creven) sone meer/
bet(aelt) heeft dan sijn vader sal sijn vader hem/
dat oprichten en(de) betalen Ende oft de voirs(creven)/
jonch(e)r ph(ilip)s vader des voirs(creven) raes h(ier)af yet/
sculdich es voe(r) desen tractate dwelc gebuerde/
voir scep(enen) van lynthe(r) in junio xix daighe a(n)no/
xcix[tich] dat de vader voirs(creven) dat sal moten/
betalen Item sal de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s gehouden
//
sijn te bet(alen) de tafele kercke en(de) [de] gemeyn p(re)bende/
van ned(er)lynthe(r) ende sgheens datme(n) van oudss/
sculdich es te bet(alen) It(em) jonch(e)r ph(ilip)s voirs(creven) sal/
noch gehouden zijn te bet(alen) zesse rijders lijftocht(en)/
aen eene(n) prieste(r) woenen(de) tot diest alsoe la(n)ge/
als die p(ri)ester leeft ende naede doot vand(en)/
priest(er) voirs(creven) soe sal jonch(e)r ph(ilip)s voirs(creven) gehoud(en)/
zijn te bet(alen) raese van graven de hellicht/
van zesse rinsgulden(en) Item es noch (con)ditie/
dat jonch(e)r ph(ilip)s voirs(creven) gehouden sal zijn af te/
doene zijne(n) hee(re) vad(er) te sijnd(er) last op lynthe(r)/
graven en(de) beerge It(em) es cond(iti)[e] noch oft jonch(e)r/
ph(ilip)s e(n)nigen stoot hadde oft questie van mijne(n)/
hee(re) h(er) frederijck als mo(m)boir zijnd(er) huysvr(ouwe)/
docht(er) des voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s dat jonch(e)r raes/
gehouden sal zijn dat af te doene oft te/
v(er)antw(er)den sond(er) cost oft last van sijne(n) vader/
voirs(creven) It(em) noch sal hebben de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s/
de goeden en(de) rinten leene(n) en(de) chijs(en) tot oplynthe(r)/
thoff van mere bynckem aetrode zoerbeempde/
beetse de goede te loeven(en) te thienen te wa(n)ge/
en(de) spi(n)netten behalven dat de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s/
gehoud(en) sal sijn sijne(n) sone tderdel vand(en) hove/
vand(en) spy(n)nett(en) te betalen(e) ende de voirs(creven) jonch(e)r/
ph(ilip)s sal gehouden sijn te bet(alen) aend(en) meye(r) van/
loeven(en) die hondert pet(er)s tot sijnd(er) last It(em) es/
conditie dat de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s sal moegen/
uuytgeven tvoirs(creven) hof van spi(n)netten sond(er) jonch(e)r/
raes voirs(creven) d(air) bij te sijne behalve(n) dat jonch(e)r/
ph(ilip)s voirs(creven) gehouden sal zijn die refectie te doen(e)
//
sonder sijns soens cost oft last It(em) de voirs(creven) jonch(e)r/
ph(ilip)s sal gehouden sijn die huysinge van lynthe(r)/
vand(en) hove van mere bynckem en(de) aetrode/
te ond(er)houden(e) wel en(de) loffel(ijck) alsoe een tochte(r)/
sculdich es te houden(e) It(em) de voirs(creven) raes sone/
des voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s sal hebben en(de) besitten/
de heerlich(eit) van graven ende beerge de rinten/
van hug(ar)den met allen hue(re)n toebeh(oirten) It(em) de/
voirs(creven) jonch(e)r raes sal noch hebben tderdel/
vanden hove van spi(n)nette(n) gelijc dat genarr(eer)t/
es inde conditie en(de) beworp van sijne(n) vader/
voirs(creven) It(em) h(ier) af soe sal raes voirs(creven) sculdich/
sijn te bet(alen) alle lasten en(de) co(m)me(re)n die uut(er)/
heerlich(eit) van graven en(de) beerge gaen It(em) de/
voirs(creven) raes sal noch gehouden [sijn] te bet(alen) de/
sculden aende jouffr(ouwe) van sleene te sijnder last/
behoudelijck oft men bevi(n)t dat raes van eert/
rijcke e(n)nich bewindt hadde gehadt inde heerlich(eit)/
van ned(er)lynthe(r) als geco(m)mittert van ons gened(ichs)/
he(re)n wegen vand(en) selve(n) goed(en) d(air)af hij den/
crediteurs niet bet(aelt) en hadde d(air)af soude hij/
bij jonche(re)n ph(ilip)s moegen wordden verhaelt/
van soe vele tijts hij d(air)af dbewint hadde/
gehadt ende hij ande(re)n niet v(er)nueght en/
hadde mair jonch(e)r raes de sone heeft/
hij d(air)af yet getogen dat sal getogen/
bliven en(de) aen hem niet v(er)haelt moegen/
wordden It(em) noch soe sal de voirs(creven) raes/
sculdich zijn te bet(alen) ja(n)ne blanckarts en(de) jouff(rouwe)/
ramp(ar)ts xvii rijders erff(elijck) te sijnd(er) last It(em) de/
voirs(creven) raes sal noch sculdich zijn te betalen(e)
//
zesse rinsgulden(en) erffelijck aen raese van graven/
met conditie(n) soe wa(n)neer dat die vi rijders lijfpen(sien)/
versterven die welke staen aen eene(n) prieste(r) tot/
diest gelijc dat genarr(eer)t staet int beworp van/
sijnen vader voirs(creven) alsdan soe sal sijn vader voirs(creven)/
gehouden zijn die drie r(ins)gulden(en) te bet(alen) vanden vi/
rinsgulden(en) voirs(creven) en(de) tverloep vanden vi r(ins)guld(en)/
sal de vader voirs(creven) ende die sone voirs(creven) gelijc/
bet(alen) nae inhouden den yersten tractate It(em) noch es/
vorwerde oft de voirs(creven) raes e(n)nigen stoot oft last/
hadde van sijnre sust(er) in die chijnse(n) oft eyge(n) gued(inge)/
van graven oft beerge oft int lant van ludicke/
gelegen soe sal de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s vader des/
voirs(creven) raes gehouden sijn dat te verantw(er)den(e)/
tot sijnen laste ende coste It(em) het es v(er)redent/
tusschen den vader ende sone voirs(creven) oft alsoe/
wa(r)e datmen de heerlich(eit) van van lynthe(r) en(de)/
van graven bedienen moeste ten versueke en(de)/
bevele ons gened(ichs) he(re)n sh(er)togen van brabant (et)c(etera)/
dat alsdan elc int sijne gelijc voirs(creven) staet/
bedienen salle(n) op he(r)en cost ende last It(em)/
alle vervolge ende heysinge te weten(e) vand(en)/
huwelijcksche vorw(er)den die jonch(e)r ph(ilip)s toe/
geseet was van sijnen oem te weten(e) jonche(re)n/
jan van ranst hee(re) van cante croeye (et)c(etera) sulle(n)/
dat sculdich zijn te gelijcker hant te/
vervolgen ende dat p(ro)fijt d(air) af comende/
gelijck deylen It(em) desselfs gelijc(x) van gueden/
van wiemertingen sullen oick gelijcker hant/
malcande(re)n te hant staen te halve coste om
//
dat te vervolgen(e) ende tp(ro)fijt d(air) af comende half/
en(de) half p(ar)ten It(em) oft jonch(e)r ph(ilip)s docht(er) sust(er)/
des voirs(creven) raes e(n)nich recht in dese voirs(creven)/
poenten heeft dat zij alsdan te gelijcken coste/
dat sulle(n) hulpen vervolge(n) Item alle de voirs(creven)/
vorweerden ende conditien sullen doot en(de) te/
nyeute [sijn] soe wa(n)neer jonch(e)r ph(ilip)s voirs(creven) aflivich/
sal sijn ende niet eer ende raes ende sijn/
suster voirs(creven) sullen aldan staen elc op sijn goet/
lantrecht Item alle dese voirs(creven) vorwerden en(de)/
conditien hebben beyde de voirs(creven) p(ar)tien malca(n)de(re)n/
geloeft tonderhoud(en) elc huer(er) opde pene van/
duysent gouden rijders half tot behoef ons/
gened(ichs) he(re)n sh(er)togen ende half tot behoeff/
vand(en) p(ar)tien diet selve tractaet ond(er)hult/
voldoet en(de) d(air) af in gheenen gebreke en is/
cor(am) zedele(re) hubrechts decembr(is) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt