SAL7393, Act: R°209.1-R°224.1 (382 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°209.1-R°224.1  
Act
Date: 1500--

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
Vander aenspraken die willem van assche als lieuten(ant)/
m(ijns) hee(re)n smeyers van loven(e) in sijnd(er) absen(tien) vand(er)/
h(eer)lijch(eit) wegen gedaen heeft op ende tegen vrancken/
loenkens vleeshoude(r) gevangen(e) seggen(de) en(de) opdoen(de)/
deselve lieuten(ant) hoe dat deselve vranck een es/
vand(en) meesten hamelsleg(er)s int vleeshuys hebben(de)/
groote cudden van scapen ende soe wa(n)neer hij/
gemenichlijck e(n)nige scapen slaen soude dat hij/
alsdan uute(n) selve(n) cudden de ghene die hij/
slaen wilt uutsceyt oft doet uutsceyde(n) ende/
dat also onlanx leden sijn cnapen de scapen/
alsoe uutgesceyde(n) sijnde hem gecu(n)dicht hebbe(n)/
dat deen vand(en) scapen die tsijne(n)t bij he(m) uut/
geset wa(r)en om te slaene sijn niet en was/
mair hoerde toe pauwelse meerman dieme(n)/
heet baen ende dat tselve dwelc hem alsoe/
niet toe en behorde aenhadde een belle en(de)/
was getekent met eene(n) ande(re)n teeken(en) dan/
desselfs vranx scapen en(de) dat vrancke ja(n)ne/
de noete(re) sijnen cnape qualijck toesprack en(de)/
seyde houdt u bachuys god gheve u sint/
jans cuele en(de) ond(er)wint u uws en(de) doet/
datmen u heet Ende dat vranck tselve/
sca[e]p dae(re)nbove(n) alsoe dede slaen en(de) des/
ande(re)n daigs int vleeshuys dede bringhen
//
ende tselve alsoe v(er)cochte niet tege(n)staen(de) dat/
hem geseet was dat hem niet toe en behorde/
ende hoe dat tselve scaep bij he(m) also geslagen/
toebehorde eene(n) ande(re)n p(er)soen en(de) vleeshoude(r)/
geheeten pauwel meerman al(ia)s baen Seyde/
vorts deselve lieuten(ant) ten tveesten dat de/
vors(creven) vranck tande(re)n tijde(n) als jan scrijne de/
assijse vand(en) vleeshuse hadde den selve(n)/
ja(n)ne heeft v(er)swegen en(de) onthoude(n) de assijse/
van c lx scapen en(de) d(air)omtr(int) en(de) dat die/
selve vrancke t(er) instan(cien) des vors(creven) jans/
scrijne voe(r) tselve mesuys betoge(n) heeft geweest/
voe(r) den rade vand(er) stat en(de) dat hij aldar/
ope(n)barlijck ov(er)tuygt is geweest deselve ass(ijs)[e] en(de)/
tgemeyn goet alsoe ond(er)houden te hebben(e) en(de)/
dat deselve vrancke om des feyts wille/
gecorrigeert soude hebben geweest en(de) dat/
deselve correctie geordineert en(de) gemaict/
was bijd(er) stadt om deswille datmen wa/
rechtelijck bevant dat hij vrancke de/
vors(creven) ass(ijse) en(de) tgemeyn goet alsoe ond(er)houd(en)/
hadde en(de) soude die alsoe gepubliceert/
hebben geweest en hadde gedae(n) dat hij/
e(n)nige van sijne(n) vrinde(n) toegemaict heeft
//
om m(ijn) hee(re) den meye(r) te informe(re)n en(de) sijn compo/
sicie metten selve(n) m(ijn) hee(re) den meye(r) te maken(e)/
ende dat hij vrancke alsoe sijn co(m)posicie gemaict/
hadde metten vors(creven) m(ijn) hee(re) den meye(r) Seide/
ten derden de vors(creven) lieuten(ant) dat de vors(creven) vranck/
stont t(er) quad(er) namen en(de) famen en(de) ov(er) jair/
ende dach gestaen hadde en(de) dat gemeyn/
name en(de) fame was dat de vors(creven) vrancke/
de vors(creven) ass(ijse) en(de) gemeyn goet ind(er) maten/
vors(creven) hadde onthouden woude vranck dese/
pointen kinne(n) soe kinde hij de wairheyt en(de)/
oft hij die ontkenne(n) woude soe p(rese)nteerde de/
selve lieuten(ant) die inde(n) name vand(er) h(eer)lijcheyt/
te thoen(en) en(de) altijt mette(n) mi(n)sten d(air)mede hij/
soude mogen gestaen inden rechte seggen(de)/
ende co(n)clude(re)nde dat de vors(creven) pointe(n) bijde(n)/
selve(n) vrancken bekint oft bij hem gethoent hij/
den selve(n) vrancken hebben soude tott(er) scerper/
examinatie(n) om de warh(eit) van die(n) te weten(e)/
Dair tegen de vors(creven) vranck he(m) v(er)antw(er)den(de)/
dede seggen en(de) ierst op dierste dat hij/
hem vand(er) ae(n)sprake(n) [des] vors(creven) meyers niet genoich/
en conste v(er)wonde(re)n bekennen(de) wel dat hij/
een vleeshoude(r) was hem generen(de) en(de) o(m)me
//
gaen(de) met v(er)cope en(de) hanteri(n)gen van scapen mair/
ontkinde dat hij e(n)nige ande(re) scapen in tijde(n)/
vorleden geslagen soude hebben oft doen slae(n)/
en(de) v(er)cope(n) and(er)s dan de zijne en(de) oick and(er)ss(ins)/
des [de] vors(creven) lieuten(ant) hem die(n) ae(n)gaen(de) op leyt/
seggen(de) dat hem des van ghene(n) noode en/
wa(r)e want hij selve al soe vele scape(n) uutgaen(de)/
hadde als iemant int vleeshuys dede En(de)/
op ii[te] point d(er) vors(creven) ae(n)spraken dede de/
selve vrancke seggen dat hij genoech ge/
loefde dat h(ier) vormails q(ue)stie hadde geweest/
tussche(n) ja(n)ne scrijne en(de) hem bijde(n) raide vand(er)/
stat en(de) dat hij d(air)aff civile compositie gemaict/
hadde met m(ijn) hee(re) de(n) meye(r) d(air) hijs hem toe/
gedroech mits de(n) welke(n) deselve lieuten(ant) /
alh(ier) d(air)aff gheen criem gemaken en conste al/
en wa(r)e oick gheene co(m)positie d(air)af gebuert/
in die(n) dat naed(er) stat recht en(de) ordinan(cien)/
op alsulke(n) en(de) gelijken excessen alsoe hij/
seyt seke(re) civile kue(re)n geordineert en(de) gesta/
titueert sijn d(air) hijs hem oick toe gedroech/
en(de) al mocht oick tselve also bij he(m) gesciet/
sijn dat was tot sijne(n) grooten v(er)liese in/
dien dat hij vele scapen hadde geslagen
//
die niet v(er)coopens wert en wa(r)en en(de) hadde de/
selve moten o(m)me goede geven en(de) som int wat(er)/
worpen en(de) som den armen gegeven en(de) alsoe int/
vleeshuys niet en hadde willen bringen dair/
aff [nochtan] de vors(creven) jan scrijne ass(ijse) eyschte als van ande(re)n/
scapen bij vrancken int vleeshuys v(er)cocht En(de)/
op derde aengaen(de) d(er) quad(er) famen en(de) name(n) bijd(en)/
offic(ie)r op hem bijgeleet seyt deselve datme(n)/
die niet alsoe bevi(n)den en soude p(rese)nte(re)nde/
t(er) co(n)trarie(n) te thoen(en) sijn goede fame en(de) name/
sustine(re)nde mits die(n) en(de) ande(re)n reden(en) bij he(m)/
geallig(er)t dat de meye(r) met sijnd(er) co(n)clusien op/
he(m) v(er)doelt was Ende nae die(n) de vors(creven) p(ar)tien/
bij vo(n)niss(en) d(er) scepen(en) t(er) maniss(en) desselfs meyers/
in wersijde(n) tot hue(re)n thoene gewesen sijn/
heeft de vors(creven) lieuten(ant) geexhibeert een seke(re)/
int(er)rogator(ien) d(air)aff de tenue(r) h(ier)nae volght/
Int(er)rogator(ien) smeyers van loeven(e) ae(n)legg(er)s/
tegen vrancke(n) loenkens verw(eer)ders/
Ierst beg(er)t de vors(creven) meye(r) gemaent te hebben(e)/
gorde h(er)meys en(de) ja(n)ne van buetsele oft/
hen niet kenlijck en es dat onlanx gelede(n)/
in p(rese)ntien van hen come(n) sijn een geheeten van
//
de noete(re) en(de) gheert de kempene(re) scepe(nen) ende/
hebben ope(n)barlijck gecleert en(de) geseet dat zij/
vrancken loenkens gecu(n)dicht hebben dat deen/
vand(en) scape(n) die tzijne(n)t uutgeset wa(r)en om/
te slaen(e) sijn niet en was mair hoirde toe/
pauwelen meerman dieme(n) [heet] baen It(em) den/
selve(n) oft de vors(creven) p(er)sone(n) niet vort en seyden/
dat tvors(creven) scaep dwelck vrancken niet/
toe en behorde een belle aen hadde en(de)/
was geteekent met eene(n) ande(re)n teeken(e) dan/
desselfs vrancx scapen Ende dat de vors(creven)/
vrancke de(n) selve(n) ja(n)ne de noete(re) qualijken/
toesprack en(de) seyt houdt u bachuys god die/
geve u sint jans cuele en(de) ond(er) wint u uws/
en(de) doet datme(n) u heet en(de) dat vrancke tselve/
tscaep also dede slaen en(de) des ande(re)n daighs/
int vleeshuys bringen en(de) tselve also v(er)cocht/
niet wed(er)staen(de) dat he(m) geseet was dat/
hem niet toe en behorde Item den selven/
oft zij te dier tijt niet en wa(r)en scepen(en) van/
loven(e) als die clarnisse gebuerde It(em) begheert/
vorts gemaent te hebben(e) den vors(creven) ja(n)ne de/
noete(re) gheerde de(n) kempene(re) en(de) ja(n)ne gehete(n)/
mijne(n) hee(re) oft he(n) kenlijck es dat de vors(creven)
//
pointen en(de) ar(ticu)[len] alsoe gesciet te zijne Ende oft/
de vors(creven) vrancke dit scaep mette(n) ande(re)n/
scapen die op die tijt geslage(n) wa(r)en selve/
uutgesedt hadde o(m)me te slaene It(em) om/
selven oft hen niet ke(n)ijck en es dat de/
vors(creven) vrancke dagelijx uutgaen(de) heeft gehat/
seke(re) qua(n)titeyt van scaepen en(de) die hij heeft/
doen hoeden mette(n) selve(n) g(heer)de en(de) dat onder/
die selve scapen een scaep come(n) es met eend(er)/
bellen hebben(de) een and(er) teeken dan vrancx/
scapen toebehoiren(de) pauwelse meerman ge/
heeten baen It(em) den selven oft tvors(creven) scaep/
met des vors(creven) vranx scapen thuys inde/
coye desselfs vranx comen es en(de) dat tselve/
scaep met meer ande(re)n scapen uutgeset es/
geweest om te slaen(e) en(de) doe(n) de vors(creven) p(er)soe(ne)/
die tugen dat sage(n) dat dat vrancke(n) niet/
toe en behorde ghinge(n) ae(n) he(m) en(de) seyde(n) het/
tes quaet dat ghij doet want dat scaep/
mett(en) bellen dat uutgesedt es om te slaen(e)/
en hoirt u niet toe het hort paulen meerma(n)/
toe It(em) den selve(n) oft vrancke doe(n) niet en/
antworde met felle(n) worde(n) seggen(de) swijght/
god geve u sint jans cuele en(de) houdt u bachuys
//
en(de) ond(er)wint u uws It(em) den selven oft de vors(creven)/
vrancke tselve scaep niet en heeft doe(n) slaen/
en(de) doede(n) niet wed(er)staen(de) dat tselve scaep hem/
niet toe en behorde Ende des ande(re)n daigs/
heeft doe(n) bringen int vleeshuys en(de) tselve/
scaep alsoe d(air) v(er)cocht metten zijne(n) recht/
oft zijne geweest hadde It(em) men sal mane(n)/
ja(n)ne scrijne jacoppe van muysen(en) oft hen/
niet ke(n)lijck en es dat de vors(creven) vrancke ta(n)de(re)n/
tijden als jan scrijne vors(creven) de ass(ijse) vanden/
vleeshuse hadde den selve(n) ja(n)ne heeft/
verswegen en(de) onthouden de ass(ijse) vand(en) elx/
scapen oft d(air)omtr(int) Item den selve(n) en(de) gorde/
h(er)meys ja(n)ne van buetsele ja(n)ne blanckart/
henr(icke) vand(en) borch anth(onijs) zedele(re) oft hen niet/
kenlijck en es dat de vors(creven) vrancke betoge(n)/
es geweest voe(r) tselve mesuws voe(r) de(n) rade/
vand(er) stat t(er) instan(cien) jans scrijne vors(creven) en(de)/
dat hij d(air) ope(n)barlijck ov(er)tuyght geweest/
es deselve assijse en(de) tgemeyn goet alsoe/
onthouden te hebben(e) Item den selven/
oft hen niet kenlijck en es dat de vors(creven)/
vrancke vand(en) selve(n) feyte gecorrig(eer)t geweest/
souden hebben en hadde gedaen dat hij
//
e(n)nighe van sijnen vrinde(n) toegemaict heeft/
om m(ijn) hee(re) den meye(r) te informe(re)n ende/
sijn co(m)positie met hem te maken(e) vanden/
selven feyte Item den selven oft he(n) niet/
kenlijck en es dat de correctie geordineert/
en(de) gemaict was bijd(er) stat die hij gehadt/
soude hebben om deswille datme(n) warach/
tichlijck bevont dat hij de vors(creven) assijse en(de)/
gemeyn goet alsoe onthouden hadde It(em)/
men sal mane(n) ada(m)me van cav(er)chon oft/
hij ten [v(er)sueke des] vors(creven) vrancx bij m(ijn) hee(re) den meye(r)/
gegaen es en(de) heeft mette(n) selve(n) hee(re) soe v(er)re/
gesproken als dat hij den selve(n) vrancken/
heeft late(n) co(m)pone(re)n voe(r) een so(m)me va(n) pe(n)ni(n)g(en)/
soe zij des eens wordden It(em) men sal mane(n)/
den vors(creven) p(er)sone(n) arnde van hove pete(re)n/
boen pete(re)n de naen romboude willemair/
augustijne van muysen(en) ja(n)ne vand(er) hoeven/
m(er)ten(e) de mol ja(n)ne vlaslair pete(re)n van voshe(m)/
reyne(re)n bereyns willem(me) tock woute(re)n sangwijns/
ja(n)ne de mol m(ar)ke de man gielijse vand(er)/
hoeve(n) en(de) g(heer)de vand(en) meertshove(n) oft zij de(n)/
vors(creven) vrancken niet en houden staen(de) tot quad(er)/
namen ende famen van dienerien
//
Ende de vors(creven) int(er)rogator(ien) alsoe gelesen sijnde/
ende gehort bijde(n) vors(creven) vrancke(n) heeft deselve/
vrancke inde(n) iersten gedebatteert en(de) wed(er)leet/
de vors(creven) drie ierste pointen seggen(de) dat die/
niet en behord(en) gehort te sijne oft geadmitteert/
want dat niet en was dan informatie/
p(re)cedente die bijden meye(r) genome(n) was in/
absen(tien) van p(ar)tie(n) en(de) hem niet geroepen sijnde/
dwelc oick alh(ier) niet geuseert en is geweest noch/
nae recht ond(er)houde(n) want p(ar)tien besu(n)d(er)t/
dieme(n) criminelijc belasten wilt behoe(re)n de/
getuge(n) te sien swee(re)n he(m) des gedragen(de) tott(en)/
rechte en(de) ond(er)houden van dien sustine(re)nde dat/
deselve lieuten(ant) mits dien d(air)mede v(er)doelt wa(r)e/
en(de) al wairt [al] alsoe dat die p(er)sone(n) also gehoert/
souden mogen w(er)den des hij hoepte neen soe/
sustineerde alnoch deselve vrancke dat mits/
dien dat de p(er)sonen inde selve drie ar(ticu)[len]/
genoempt te weten(e) gort h(er)meys jan van/
buetsele en(de) oic mede arnt van hove staen(de)/
int leste ar(tic)[le] vand(en) vors(creven) ov(er)geg(even) int(er)rogator(ien)/
niet sculd(ich) en wa(r)en nae recht te deponeren(e)/
want zij inde(n) ban wa(r)en dwelck hij p(rese)nteerde/
te thoen(en) seyt vorts meer de vors(creven) vrancke
//
aengaen(de) den p(er)soen van arnde van hove inder/
vors(creven) int(er)rogator(ien) geruert dat al wa(r)e hij bute(n)/
banne hij nocht(ans) in des(en) niet sculdich en soud(e)/
sijn te dragen(e) mits div(er)sen reden(en) deene want/
hij tande(re)n tijde(n) bijd(er) stadt mits seke(re)n excessen/
bij he(m) begaen ope(n)barlijck gecorrig(eer)t en(de) uutgerope(n)/
hadde geweest hem des gedragen(de) totten uuyt/
roepe in die(n) ten ande(re)n dat de vors(creven) arnt/
pri(n)cipael ocsuyn en(de) de ghene was d(air)uut/
dese fame en(de) de(n) ae(n)tast van he(m) vrancke(n)/
gebuert was want arnt vors(creven) in een wijn/
huys hadde gesete(n) d(air) vorst(er)s en(de) dieneers bij/
wa(r)en dair hij arnt geseet en(de) vortbracht/
hadde tgene des bijde(n) offic(ie)r vors(creven) hem/
op geleet was p(rese)nte(re)nde dat te thoenen(e)/
mette(n) vorste(r) die den iersten ae(n)tast gedae(n)/
hadde sustineerde vorts dat de vors(creven)/
meye(r) mette(n) selve(n) arnde van hove pete(re)n/
bone pete(re)n de naen en(de) alle ande(re) vleeshoud(er)s/
ind(er) int(er)rogator(ien) genoempt he(m) niet sculd(ich)/
en soud(en) sijn te behulpen(e) want zij som/
als geswoiren(en) en(de) dande(r) met he(m) inden/
name vande(n) gemeyne(n) ambachte gecome(n) wa(r)en/
tegen he(m) in rechte bijd(en) rade vand(er) stat
//
om hem vand(en) ambachte te p(ri)ve(r)en mits dat/
hij co(m)positie metten offic(ie)r van des(er) stat va(n)d(en)/
vors(creven) v(er)swegend(er) ass(ijsen) gemaict hadde en(de) dat/
die selve materie alnoch hangen(de) was onge/
decideert inde(n) rade m(ijns) genad(ichs) hee(re)n in brab(ant)/
mits den welken zij m(er)kelijck sijn p(ar)tie/
wa(r)en [en(de) niet sculd(ich) en wa(r)en ov(er) hem] ov(er) hem te dragen(e) dat hem oick de/
meye(r) insgelijcx niet sculd(ich) en wa(r)e te behulpe(n)/
vand(en) stucke vande(n) v(er)swegend(er) ass(ijsen) noch oic/
vand(en) famen van dien gemerct dat hij als/
voe(r) co(m)positie gemaict hadde en(de) dat hij d(air)/
aff oick hadde volcomen quitan(cien) van m(ijns) hee(re)/
den meye(r) die he(m) d(air)aff gelooft hadde tontheffen(e)/
tegen eene(n)yegelijcken als dat hij d(air)aff bijd(er) stat/
niet en soude uutgeroepen worden hem des/
gedragen(de) tott(er) selv(er) co(m)positie(n) en(de) quitan(cien) ende/
ae(n)gaen(de) ja(n)ne de noete(re) inde selve int(er)rogat(ien)/
geruert sustineerde hij vrancke dat hij d(air)/
aff niet sculd(ich) en soude sijn te dragen(e) mits/
die(n) dat deselve jan de noete(re) om des(er) materie(n) wille ae(n)getast en(de) geva(n)gen hadde geweest/
en(de) alsoe bedwonge(n) in des(er) saken te tuygen(e)/
inde vors(creven) informatie p(re)cedent ende dat
//
oick de vors(creven) jan zed(er) der vors(creven) informatie/
p(re)cedent dit gedinge hangen(de) geclaight en(de)/
geseet hadde dat hij soude mote(n) dragen/
tgene d(air)aff hij niet en wiste want zijn/
meest(er) vand(en) scape d(air) q(ue)stie aff es niet en/
wiste te spreken(e) Ende debatteerde oick/
deselve vranck adam va(n) cav(er)chon ind(er) selv(er)/
int(er)rogator(ien) genoemt mits die(n) dat hij adam/
gelijck de vors(creven) vleeshoud(er)s mede he(n) als p(ar)tie/
gedrag(en) soude hebbe(n) tegen hem ind(er) saken/
hangen(de) als voe(r) alnoch ombeslicht inden/
raide van brabant Desgelijx ja(n)ne scrijns/
en(de) sijne(n) clerck want die tege(n) hem p(ar)tie/
hadden geweest inde(n) raide vand(er) stat/
vand(er) v(er)stekend(er) ass(ij)[se] dair tegen de/
vors(creven) meye(r) seyde ierst opde debatacie/
vand(en) informatie(n) p(re)cedent dat hij die(n)/
ae(n)tast vand(en) getugen hadde gedaen en(de)/
oick de informatie p(re)cedent genome(n) om/
hem in die(n) te besorgen(e) om dat deselve/
getugen die cnapen wa(r)en des vors(creven) vranx/
he(m) niet afhendich en souden maken alsoe/
deen gedaen hadd(en) dien hij oick niet
//
gecrijgen en conste wes diligen(cie) hij d(air) o(m)me/
tot div(er)sen plaetsen gedaen hadde mits/
den welken he(m) van noode was tselve/
alsoe te doen(e) ende op den ban vand(en) drie/
p(er)sonen vors(creven) seyde de vors(creven) meye(r) datme(n)/
dit niet bevi(n)den en soude dat zij alhier/
ond(er) dese bisdo(m)me te ba(n)ne gedaen wa(r)en/
Oick brachte deselve meye(r) ten naisten/
genechte een absolutie uuten hove van/
cam(e)rijck die d(aer) wet gebleken es d(air)mede/
den selve drie p(er)sone(n) in des(er) sake(n) georloft/
was te mogen tuygen en(de) d(air)toe geabsolveert/
vand(en) censue(re)n dair [zij] ald(air) inne gedaen mochten/
zijn Ende aengaende d(er) publicatie(n) op/
arnde van hove gedaen seyde de meye(r)/
al woude vrancke die worde(n) geseet/
hebben en soude jan van udekem die zijn/
vorsprake was bellix die woerd(en) niet/
uutspreken want van m(ijns) genad(ichs) hee(re)n/
wegen seke(re) provisien d(air)tegen verleent/
alh(ier) uutgeroepen wa(r)en dat oick arnt/
int jair vorleden en(de) zed(er)t geswoiren(en)/
hadde geweest van zijnen ambachte
//
ende alsnu raid vand(er) stadt mits den welken/
de offic(ie)r sustineerde want hij arnt in dien bequaem was dat hij oick bequaem soude sijn om te dragen(e)/
Ende op tgene des vranck geseet soude hebbe(n) dat/
arnt was een bibringhe(r) van desen en conste dat/
vrancke niet gediene(n) want al mocht arnt e(n)nige/
worden setten(de) int gelach geseet hebben soe en/
hadde hij gheen macht oft bevel om yeman(de) te/
doen vangen ende ae(n)gaen(de) den vleeshuse [vleeshuwers] dat zij/
vrancke(n)s p(ar)tie soud(en) sijn (et)c(etera) sustineerde de meye(r)/
dat dat vrancken niet en soud(e) co(n)ne(n) gedienen/
want al mochten zij p(ar)tie sijn ind(er) sake(n) hangen(de)/
inde rade van brabant en wa(r)en zij nochtan/
d(air) o(m)me egheen p(ar)tie ind(er) q(ue)stie(n) tussche(n) he(m) en(de)/
den selve(n) vrancke(n) alsnu hangen(de) Ende op tpoint/
vand(en) verswegend(er) ass(ijsen) sustineerde de meye(r) dat/
hij he(m) insgelijx d(air)mede soude moge(n) behulpe(n) al/
wa(r)e d(air)aff co(m)positie gemaict want d(air)uuyt m(er)ke/
lijkx blijke(n) soude de quad(en) name en(de) fame en(de)/
al mochten e(n)nige kueren en(de) broken staen op cleyne/
v(er)swegen(en) ass(ijsen) was dese soe groot dat die wel/
voe(r) dienerie te rekenen(e) was mair bekende/
de meye(r) dat hij hen van feyte en(de) famen beyde/
tsamen niet en soude mogen behulpen Ende
//
aengaen(de) d(er) battacie(n) van janne de noete(re) sustineerde/
de meye(r) dat hij he(m) d(air)mede soude behulpen want/
hij p(rese)nteerde te thoen(en) dat ten tijde als jan de/
noete(re) en(de) gheert de kempene(re) deden hue(r) cleerniss(e)/
ind(er) infomatie p(re)cedent dat zij doen wa(r)en/
ongehacht en(de) ongehouden van banne van ijse(re)/
ende dat m(ijn) hee(re) de meye(r) doen seyde totte(n)/
note(re) jan seeght de rechte wairheyt ende en/
lieght niet om niema(n)ts wille Ende ae(n)gaen(de)/
den p(er)soen van ada(m)me van cav(er)chon sustineerde/
de vors(creven) meye(r) dat hij he(m) d(air)mede soude moge(n)/
behulpen want hij egheen vleeshoude(r) en was/
noch winner noch v(er)lieser in des(er) sake(n) ende/
insgelijcx met janne scrijne en(de) sijne(n) clerck wa(n)t/
die oick wi(n)ners noch v(er)liesers en wa(r)en in des(er)/
saken noch oick inde(n) raide van brabant ende/
nae dien p(ar)tien in wed(er)zijden opde vors(creven) debat/
tacien gewesen zijn tot hue(re)n thoene heeft de/
meye(r) gethoent dat als de vors(creven) informatie/
p(re)cedente gebuerde de vors(creven) getuygen ind(er) selv(er)/
informatie(n) p(re)cedente genoempt wa(r)en ongehacht/
en(de) ongehoude(n) en(de) in gheene(n) banden van ijse(re)n/
ende als de vors(creven) vrancke met zijnen thoene/
vand(en) vors(creven) debattacie(n) es vort geva(r)en heeft
//
de lieuten(ant) bekint dat arnt vand(en) hove te dier/
tijt te weten(e) int vorleden jair geswoire(n) was/
geweest van zijnen ambachte ende aengaen(de) der/
debattacie(n) wed(er)leggen jans noet(er)s tege(n) den meye(r)/
thoende deselve vranck met willem(me) borreman/
geheeten toe dat omtr(int) acht daigen leden hij/
comen(de) van buten ontmoete ja(n)ne de noete(re) ende/
dat hij doe(n) willem toe [alsdoen] vraighde den selve(n) noete(re)/
hoe dat stont metten scape van vrancken loenke(n)s/
en(de) oft gedae(n) wa(r)e en(de) dat jan de noete(re) hem/
dair op antwoorde en(de) seyde ic en weet ind(er)/
wairheyt dats gode vand(en) scape niet te spreke(n)/
heeft vorts de vors(creven) vranck loenkens doen mane(n)/
woute(re)n sangwijn ja(n)ne de(n) here en(de) den wert inde(n)/
voetboge becke(r) oft hen niet kenlijck en es dat/
sij binne(n) den tijde dat dit gedinge gehangen/
heeft den vors(creven) ja(n)ne de noete(re) hebben hoe(re)n clage(n)/
dat zij [hij] soude moten dragen tgene d(air)aff hij/
niet en wiste want sijn meest(er) vand(en) scape/
d(aer) questie af was niet en wiste te spreke(n)/
oft dat zij clee(re)n dat [des] zij d(air)aff gehort hebbe(n)/
hadden heeft de vors(creven) wout(er) sangwijns dat/
geaffirmeert jan de hee(re) clairde dat hij he(m)/
horde seggen dat hij geloefde dat zijn meest(er)
//
vand(en) scape niet in wiste mair vand(en) drage(r)/
en weet hij niet de weert inden voetboghe/
cleert dat jan de noete(re) quam cloppen acht(er) op/
sijn scouwe(r) des mach leden sijn drie oft vier/
daghen seggen(de) oft hij niet en soude moge(n) loechen(en)/
dat hij geseet hadde en(de) dat hij die tuyght/
hem d(air)op antworde en(de) hem riet dat hij de/
gerechtige warheyt seyt en(de) dair soude hij verst/
mede come(n) Tselve beg(er)de vranck [oick] gemaent/
te hebben(e) arnde crol die cleert d(air)op dat hij/
vraighde janne noete(re)n hoe dat dollede/
vande(n) scape toequam en(de) oft hijs sijne(n) meest(er)/
niet en hadde geseet en(de) dat jan d(air)op ant/
woirde neenick en and(er)s en hadde hij niet/
gehoirt It(em) heeft noch doen manen willem(me) claes/
vorste(r) oft hij ten v(er)sueke vand(en) meye(r) niet ae(n)/
getast en(de) geva(n)gen heeft ten versueke vand(en)/
hee(re) en(de) in sijn vroente geleyt janne de noete(re)/
dair hij quam driven(de) met vranckens sijns/
meest(er)s scapen t(er) weyen wert om he(m) te bedwi(n)ge(n)/
in des(er) saken te tuygen de vors(creven) wille(m) claes/
tuyghde h(ier)op dat hijten gehoude(n) heeft in sijn/
vroente en(de) dat hij dat niet gedaen en heeft
//
ten versueke van m(ijn) hee(re) den meye(r) noch va(n) sijne(n)/
lieuten(ant) It(em) es vorts gevraight geweest den/
selve(n) willem(me) claes en(de) oick janne berain oft/
hen niet kenlijck en es dat d(air)nae de selve/
jan berain oft de vors(creven) wille(m) claes den vors(creven)/
ja(n)ne de noete(re) haelde uut(er) vroe(n)ten des vors(creven)/
willem claes en(de) den selve(n) leyde(n) in sijn vroe(n)te/
als geva(n)gen man om hem te v(er)neren om tshe(re)n/
getugenisse te volbringen en(de) oft hij jan niet/
en weet wien d(air) brachte jan berain clairde d(air)/
op dat hijten noot gehaelt en heeft als geva(n)ge(ne)/
noch en heeft gheene(n) last d(air)aff gehadt noch/
en weet oick niet wien dair brachte It(em) den/
selve(n) ja(n)ne berain es vort gevraight oft he(m)/
niet kenlijck en es dat als hij den vors(creven) ja(n)ne/
de noete(re) in sijn vroe(n)te alsoe hadde den selve(n)/
ja(n)ne wijs gemaict datme(n) hem soude gaen pijne(n)/
en(de) dat hij ghinck int vleeshuys en(de) elswair/
vragen nae eene(n) guyt om den selve(n) ja(n)ne de/
noete(re) te anxtene(re)n om dat hij sijn getuygenisse/
soude drage(n) nae tshee(re)n beg(er)te hier op en(de) op/
tpoint h(ier)voe(r) clairt wille(m) oick dat hij ja(n)ne/
de noete(re) leyde ongehacht en(de) ongehouden
//
inde came(r) te jans berains en(de) dat hijten dair/
liet en(de) jan berain en weet van dien niet te/
spreken soe hij cleert It(em) want willem claes/
bekindt dat hij janne noete(re)n aengetast hadde/
soe beg(er)de de vors(creven) vranck loenkens hem/
gemae(n)t te hebben(e) te wiens v(er)sueke oft/
beg(er)te hij willem dat gedaen heeft het zij/
uut hem selven oft van ande(re)n wegen en(de) wair/
o(m)me dair op willem vors(creven) cleerde dat hij/
sitten(de) in gelage int gulden cruys heeft/
hore(n) seggen van des(er) materie(n) ae(n)gaen(de) en(de)/
dat jan noete(re) dair aff wiste te spreken/
en(de) dat hijten d(air)om [om] de wairheyt te weten/
d(air)nae ae(n)getast heeft en(de) dat hij horde/
seggen arnde van hove en(de) meer ande(re) ald(air)/
int gelach wesen(de) Oick hebbe(n) getuyght/
h(er) van pi(n)nock ridde(r) jan van buetsele/
meest(er) renir van liefke(n)rode henr(ick) vand(en)/
borch anth(onis) zedele(re) jan blanckaart jan van/
rosme(re) gordt h(er)meys gort roelofs pet(er) van/
voshem ad(ri)aen vand(er) heyden als scepen(en) en(de)/
gesworen(en) vand(en) ja(r)e verlede(n) lodewijck baets/
en(de) henr(ick) van nyvele ae(n)gaen(de) der debatacie(n)/

//
arnts van hove en(de) meer ande(re)n dat arnt vand(en)/
hove int jair vorleden gesworen geweest heeft/
van sijne(n) ambachte en(de) dat deselve arnt mette(n)/
ande(re)n geswoeren(en) oft gedeput(eer)den vand(en) selve(n)/
ambachte te weten(e) pete(re)n vand(en) hoeve(n) clach/
tich comen es bijd(er) stat ov(er) den vors(creven) vrancke(n)/
loenkens en(de) den selve(n) vrancken geaccuseert/
heeft vand(en) ontstekend(er) ass(ijse) en(de) dambacht/
verbuert te hebben(e) tot eeuwigen daighe(n)/
Behalve(n) dat sij van vrancken eene(n) dief/
te maken dwelc hen oick gevraight was/
hen dat niet voe(r) en stont Ende tselve hebbe(n)/
oick alsoe geaffirmeert meest(er) b(ar)tholomeus kyp/
henr(ick) hanckart lodewijck van scho(r)e meest(er)/
stas vand(en) hoeve(n) meest(er) aug(ustijn) van de nethen(en)/
henr(ick) vand(en) speelhoven [secretarisen] sond(er) van he(m) eenen/
dieff te maken(e) dat hen dat oick niet voe(r)/
en stont It(em) dat deselve arnt van hove in/
dat v(er)volgh he(m) heeft wille(n) pijne(n) te behulpe(n)/
metten gescille(n) vand(en) selve(n) ambachte dwelc/
de stadt alsoe oick admitteerde te moghen/
gescieden alsoe dat vranck mett(er) t(er)minatie(n)/
d(air)op geg(even) hem d(air)inne beswairt vant hebbe(n)/
deselve getuygen en(de) wethoude(re)n oick gecleert
//
behalve(n) dat sij niet en wete(n) vand(en) beslicht/
vand(er) sake(n) boven hangen(de) en(de) meest(er) reynir van/
lyefke(n)rode als borg(ermees)[t(er)] doen t(er) tijt tuyght d(air)op/
dat he(m) dat alsoe bijd(er) stat gescr(even) wert te/
bruessel ald(air) doen sijnde It(em) beg(er)de vorts/
gevraight te hebben(e) den selven oft arndt/
vand(en) hove niet en es int ambacht vand(en)/
vleesh(ouwers) en(de) tselve ambacht ex(er)ceert gelijck/
vranck gedaen heeft D(air)op es de(n) selve(n) ke(n)lijc/
dat hij int ambacht vand(en) vleeshoud(er)s es/
want hij geweest es alsnu op thuys van/
sijns ambachts wegen houden(de) oick dat hij/
dat mach ex(er)ce(re)n en(de) doe(n) mach als hij wilt/
welk(en) battacie(n) aldus op div(er)se genecht dage(n)/
gesciet sijnde en(de) den thoen op al als voe(r)/
in w(er)sijd(en) gehort sijnde hebben de scepen(en)/
gewesen t(er) manissen smeyers ae(n)gaen(de) de(n) pointe(n)/
vand(er) informatie(n) p(re)cedent datme(n) die pointe(n)/
soude ae(n)hoe(re)n en(de) de calangie d(air)af hielen/
de scepen(en) te he(n)w(er)t Ende ae(n)gaen(de) den p(er)sone(n)/
van gorde h(er)meys en(de) ja(n)ne van buetsele dat/
die hen conde dragen soud(en) niet wed(er)staen(de)/
d(er) calangien ende ae(n)gaen(de) den p(er)soen van/
arnde van hove dat de meye(r) d(air)mede/

//
verdoelt es ende insgelijx ae(n)gaen(de) den/
vleesh(ouwer) dat de meye(r) d(air)mede v(er)doelt was/
hem d(air)mede te behulpe(n) behalve(n) dat de/
meye(r) hem zal mogen behulpen met ja(n)ne/
scrijne en(de) sijne(n) clerck also verre alst/
ae(n)gaet d(er) fame(n) vand(er) scape d(aer) questie/
aff es en(de) ae(n)gaen(de) de(n) noete(re) dat de meye(r)/
insgelijx d(air)mede sal mogen behulpen niet/
tege(n)staen(de) d(er) calangie(n) ende ae(n)gaende/
ada(m)me van cav(er)chon es gewesen als/
voe(r) soe v(er)re adam cleert bij eede dat/
hij wi(n)ner noch verlieser en es noch p(ar)tie/
ind(er) sake(n) uutstaende tusschen vrancken/
loenkens en(de) den vleesh(ouwers) inde(n) raide/
van brabant dat hij sal mogen dragen/
oick niet wed(er)staen(de) d(er) calangie(n) bij vrancke(n)/
gedaen Ende dat de meye(r) v(er)doelt es thoe(ne)/
te leyden(e) soe v(er)re dat ae(n)gaet den ar(tiku)[len]/
rue(re)nde tfeyt d(air)aff co(m)positie(n) gemaict es/
en(de) soe v(er)re dat ae(n)gaet d(er) famen crimineel/
dienerie(n) ae(n)gaen(de) sal de meye(r) moge(n) vortvae(re)n/
met zijne(n) thoene welke vo(n)niss(en) aldus/
opde vors(creven) div(er)se incident(en) tot div(er)sen/
dagen bijden scepen(en) gegeve(n) es de meye(r)/
met zijnen thoen int pri(n)cepael voirts/

//
gevae(re)n en(de) heeft gethoent des h(ier)nae volgt/
ierst hebben gordt h(er)meys en(de) jan van buetsele/
gecleert op dierste point vand(en) int(er)rogator(ien) des vors(creven) meyers/
dat sij va(n) m(ijn) hee(re) de(n) meye(r) geleyt wa(r)en ten/
huse jans berains vorst(er)s en(de) dat ald(air) inder/
came(re)n wa(r)en twee scepers ende dat m(ijn) hee(re)/
de meye(r) hen dede hant op heylige(n) leggen/
om dat sij seggen soud(en) de beste wairh(eit)/
die sij wisten van eene(n) scape [en(de)] dat zij/
ald(air) cleerde(n) dat vranck een scaep geva(n)gen/
hadde en(de) dat sij hem seyd(en) dat dat scaep/
sijn niet en was mair was getekent met/
eene(n) ande(re)n teeken(e) en(de) dat toebehoerde/
eene(n) geheeten tock Op ii[te] point vand(en)/
selven int(er)rogator(ien) des meyers hebbe(n) deselve/
p(er)sone(n) gecleert dat zij vand(er) belle(n) niet/
en hebbe(n) hoe(re)n v(er)mane(n) and(er)s dan vand(er)/
teeken(en) alsoe zij int vors(creven) ar(tike)[le] gecleert hebbe(n)/
Ende dat de scepers cleerd(en) dat vranck he(n)/
qualijck toesprack en(de) seyde en ke(n)nick mijn/
scapen niet vand(en) surplus en weten sij niet/
Tderde ar(tike)[le] vand(en) vors(creven) int(er)rogator(ien) bijd(en)/
offic(ie)r (et)c(etera) hebben sij die tugen geaffirmeert/
jan de noete(re) heeft tselve voorste en(de) ierste
//
ar(tike)[le] geaffirmeert Op ii[e] ar(tike)[le] seeght de/
noete(re) dat tscaep gheen belle aen en hadde/
mair het was geteekent met eene(n) ande(re)n/
teeken(e) dan met vrancke(n)s teeken en(de)/
vand(en) qualik(en) toespreken(e) inde(n) ii[te] ar(tike)[le]/
geruert en(de) tsurplus affirmeert deselve/
noete(re) tselve artikele alsoet steet opt/
iiii[de] ar(tike)[le] heeft de noete(re) geaffirmeert/
de leste clausele ende v[te] ar(tike)[le] heeft/
hij insgelijx geaffirmeert op tvi[te] tvii[te]/
en(de) viii[te] en heeft de note(re) niet gehoirt/
geweest want hij die die voe(r) genoech/
gecleert heeft jan mijn hee(re) op iiii[de] v[te]/
vi[te] vii[te] viii[te] heeft gecleert dat hij va(n)/
dien niet en weet It(em) op ix[te] x[te] xi[te] xii[te]/
en(de) xiii[ten] pointe(n) en es niema(n)t gehoirt/
geweest want die afslage(n) sijn metten/
vo(n)nissen als voe(r) gemerct dat die der/
verstekend(er) ass(ijse) en(de) co(m)positie(n) ae(n)gaen Op/
dleste point heeft anth(onijs) zedele(re) gecleert/
dat hij van egheend(er) dienerie(n) en weet/
dan dat hij gehoert heeft vand(en) onste/
kind(er) assijsen dwelck afslagen es en(de)
//
vand(en) scaepe des vranx knape(n) inde/
banck alsnu gedrage(n) heeft jan van/
buetsele desgelijx jan blanckart heeft/
vrancke(n) gekint ov(er) meyni(n)ge(n) tijt ende/
met he(m) dicwille v(er)keert en(de) heeft noot/
gehoirt vrancke(n) befame(n) van e(n)nig(er)/
dienerie(n) en(de) heeft he(m) altijt gehoude(n)/
voe(r) eene(n) goed(en) eerba(r)en man dan zed(er)t/
den tijde vand(en) gedinghe dat de meye(r)/
hem belast heeft adam van cav(er)chon/
heeft gedeponeert gelijck jan blanckart/
jan scrijne seget tselve en(de) in heves/
noot and(er)s gehort dan vand(en) meye(r) en(de)/
dat hij he(m) sijn ass(ijs)[e] vand(en) scapen/
ontscreven hadde jacop van muysen(en)/
seet desgelijx als jan scrijne dat hij/
noit and(er)s van dienerie(n) en hoerde dan/
inde banck Ter ande(r) sijden heeft de vors(creven) /
vrancke zijne getuygen nae verclairt des/
h(ier)nae volght doen manen oft zij vrancke(n)/
loenkens van zijnen jongen dagen gekint hebbe(n)/
ende met hem geco(n)verseert ende den selve(n)/
gehouden altijt en(de) alnoch houde(n) ter goerder/

//
namen ende famen staen(de) verke(re)nde bij hooge(n)/
ende nede(re)n ende hem dragen(de) gelijc een/
goet eerba(r)e geselle sculdich es van dragen(e)/
behalve(n) dat he(m) de meye(r) van loven(e) nu onlanx/
leden heeft wille(n) belasten met onredelijken/
stucken die hij niet verdient en heeft tuyge(n)/
de getuygen h(ier)nae bescreven dair op ov(er)hort/
ierst gort roelofs dat hij meni(n)ge(n) dach/
met hem geco(n)verseert heeft en(de) niet and(er)s ae(n)/
hem bevonde(n) dan men van eene(n) goede(n) man /
sculd(ich) es te vinden(e) en(de) een weet van gheend(er)/
quad(er) fame(n) dan zed(er)t dat de meye(r) vrancke(n)/
betege(n) heeft joes van oerbeke tuyght insgelijx/
behalve(n) van tgene des hij vranck gebetert/
soude hebben tege(n) m(ijn) hee(re) den meye(r) als hij/
heeft hore(n) seggen denijs van langrode en/
weet niet and(er)s dan dinhoudt vand(en) selve(n)/
ar(tike)[le] dat hijten noch voe(r) eene(n) goeden/
rechv(eer)dighen man hult meest(er) pet(er) vand(er)/
heyde(n) affirmeert dar(tike)[le] willem vand(en) hove/
int scaecberck affirmeert dar(tike)[le] en(de) en heeft/
van vrancken van e(n)nig(er) famen geweten
//
dan zed(er)t desen gedinghe hubrecht va(n)d(er)/
h(eer)bruggen[aff(irmeer)[t]] dar(tike)[le] en(de) dat hijten hult alsulck/
en(de) gehoude(n) heeft voe(r) eene(n) goed(en) man/
noch tot datten de meye(r) ae(n)gesproke(n) heeft/
gordt de visele(re) affirmeert dar(tike)[le] en(de) altijt/
voe(r) eene(n) goed(en) man arnt crol affirmeert/
oick dar(tike)[le] insgelijx pet(er) van assche aff(irmeer)[t]/
dar(tike)[le] behalve(n) vand(en) pointe van janne/
scrijne tande(re)n tijden inde raitcame(re) gebuert/
ende vand(en) ticht d(air) hij vrancke nu aff aen/
af[aen]gesproken wert jan van are(n)berghe/
seeght dat hij met vrancken niet vele/
co(n)versacie(n) gehouden en heeft mar and(er)s/
affirmeert hij dar(tike)[le] m(er)ten nackart aff(irmeer)[t]/
dar(tike)[le] welken thoen, aldus gesleten ende/
geconcludeert sijnde en(de) op al rijpelijck ghelet/
sijnde ende besundert opde costume ende/
oude ond(er)houden van des(er) stadt datme(n) alhier/
nyema(n)t met e(n)nig(er) informacien p(re)ceden(te) belasten/
en mach noch oick met e(n)nigen getugenisse/
de wed(er)p(ar)tie en moit altijt d(air)tegen sijn ghe/
roepen en(de) gehoirt en(de) de getugen in huer(er)
//
p(rese)ntien sien swee(re)n hebben de scepen(en) van loven(e)/
ter manissen smeyers gewijst met vo(n)nisse wij/
hebben wel verstaen daensprake die willem/
van assche als lieuten(ant) m(ijns) hee(re)n des meyers van/
loeven(e) in sijnd(er) absen(tien) van ons genad(ichs) hee(re)n wege(n)/
criminelijck gedaen heeft op vrancken loenkens/
in tverantw(er)den dair op gedaen bijden selven/
vrancken ende den thoen dair op voert in wed(er)/
sijden geleyt en(de) innebracht en(de) voirt alle p(ro)positie(n)/
incedente(n) int(er)locutorie(n) en(de) ande(re) acten d(air)inne gede/
duceert inne bracht en(de) geproponeert ende wijse(n)/
voe(r) een vo(n)nisse dat de meye(r) met zijnd(er) co(n)clusien/
op vrancken loenkens vand(en) h(eer)lijcheyt wegen v(er)doelt/
es Actu(m) in scampno cor(am) o(mn)ib(us) scabinis januarii xiiii[a]/
a(n)no xiix?/
h(ier) nae volght de copie vand(en) quitan(cie) bijden/
vors(creven) vrancken geexhibeert aengaen(de) der com/
positie(n) vand(en) ontstekend(er) assijsen dair voe(r)/
me(n)cie aff gemaict es/
wij lodewijck pi(n)nock hee(re) ter nyeuw(er) horst en(de) tot/
velpen ridde(r) hoefmeest(er) eertshertoge(n) ph(ilip)s van/
oisterijck en(de) meye(r) van loven(e) kennen ende
//
lijden mits desen dat vranck loenkens vleeshoude(r)/
niet ons ov(er)comen es inden name vand(en) hoocheyt/
m(ijns) genad(ichs) hee(re)n vors(creven) van alsulken excesse als/
deselve vranck in tijden vorleden mesdaen mach/
hebben tegen de hoocheyt desselfs m(ijns) genad(ichs) he(re)n/
van versteken(de) en(de) v(er)swegen(de) assijsen vand(en) neri(n)g(e)/
vand(en) vleeshuyse dairmede deselve vranck om/
gaende es Ende dat mits der so(m)men van/
tsestich rins guld(en) eens die hij ons inden/
name als voe(r) wel ende dueghdelijck uuyt/
gereyct en(de) betaelt heeft geloven(de) den selve(n)/
vrancken mits desen d(air)aff los quijt en(de) vrij te/
houden van alsulken correctien publicatie(n) en(de)/
uutroepi(n)gen als d(air)aff ov(er) den selven vrancke(n)/
van m(ijns) genad(ichs) hee(re)n wegen vors(creven) en(de) oick der/
stat wegen van loven(e) soud(e) mogen gescieden/
en(de) alsoe vele te doen(e) dat de selve vranck/
vand(er) vors(creven) hoocheyt wegen noch oick vand(er) vors(creven)/
stadt wegen bij publicatien oft and(er)ssins niet/
gecorrigeert noch uuytgeroepen en zal/
wordden niet tegenstaen(de) oick den overdragt/
vand(er) stat in dien gesciet mair mits des(er)/
vand(en) vors(creven) civilen excesse in desen gestaen
//
zal alsoe dat den selven vrancken genoech sal/
mogen wesen zonder fraude en(de) argelijst/
des t(er) ke(n)nissen hebben wij lodewijck pi(n)nock/
voirs(creven) dese tegewoirdighe l(ette)ren van quijtsceldi(n)gen/
ende obligatien geteekent met onsen gewoe(n)lijk(en)/
hanteeken(en) opten xii[ten] dach van octobri a(n)no/
xiiii[c] acht ende negentich
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt