SAL7393, Act: R°301.2-V°301.1 (498 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°301.2-V°301.1  
Act
Date: 1500-03-10

Transcription

2020-03-19 by helga peeters
Item jan vander stoct ende (christ)i(n)[e] wout(er)s zijn huysvr(ouwe)/
weduwe jans wijlen van horne huers yerste/
mans die opten xixte(n) dach ja(nua)rii a(nn)[o] xcviii ten/
erfchijse uuytgegeven hebbe(n) voe(r) hen hue(re)n erve(n) en(de)/
nacomelinge(n) coenrarde de witte en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) hue(re)n nac(omelingen) een huys mett(er) voute(n) en(de) scaelgie(n)/
en(de) allen ande(re)n toebeh(oirten) gelegen inde proefstrate/
tussche(n) de goede wijlen jans dekens dair nae/
der erfg(enamen) m(er)tens wijle(n) de bubbele(re) ter eende(r) zijd(en)/
en(de) thuys d(er) wed(uwe) en(de) kinde(re)n coenrarts wijlen de/
witte ter ande(r) zijden gelijck de voirs(creven) scaelgie/
van des(er) voirs(creven) huyse afgesceyde(n) en(de) gesepareert/
es met eene(n) steyne(n) mue(r) van eene(n) cleyne(n) stucxken/
scailgien gelegen es achte(r) tvoirs(creven) huys d(air) naist/
gelegen dat wijlen jans dekens was welck/
stucxken scaelgien voirmaels toe te behoe(re)n plach/
des(er) voirs(creven) scailgie(n) ind(er) mate(n) den scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) d(air)af zijnde vand(er) daet voirs(creven) dat/
uuytwijst ende begrijpt in p(rese)ncia hebben/
gekint ende v(er)cleert voe(r) hen hue(re)n erve(n) ende/
nacomeling(en) tot behoef des voirs(creven) coenrarts/
de witte ende zijne(n) nacomeling(en) dat in des(er)/
voirs(creven) coop tussche(n) he(n) als vercoop(er)s en(de) den/
voirs(creven) coenrarde als coepere der goed(en) voirs(creven)/
m(er)kelijck(en) ond(er)sproken en(de) in orfvorweerd(en)/
bevorweert was en(de) behoirt te zijne dat de(n)
//
voirs(creven) steynen muer d(air)mede beyde de voirs(creven)/
scaelgien van malcande(re)n gesep(ar)eert zijn voe(r)/
deen hellicht van acht(er) toe tot voe(r) erfelijck/
toebehoe(re)n soude en(de) toebehoirt en(de) alsoe sculd(ich)/
es erffelijck te volgen den voirs(creven) huyse/
en(de) goeden des voirs(creven) coenrarts bijd(en) selve(n)/
coenrarde tegen hem terffchijse genome(n) als/
voe(r) hoe wel dat ind(er) voirs(creven) gued(inge) verghete(n)/
es Ende dat de voirs(creven) m(er)ten wijlen de bubbele(re)/
mits zijne(n) vercrijghe vand(en) stucxken scaelgie(n)/
voirs(creven) behoirde ende sculdich was den selve(n)/
muer steens dicke maken(e) alsoe hooghe/
als den ov(er)ste(n) dorpel vand(en) glasen vinste(re)n/
staen(de) bove(n) de doere d(air) men gaet uuytten/
voirs(creven) huyse jans wijle(n) dekens int voirs(crven)/
stucxken scaelgien desselfs huys wair o(m)me/
de selve gehuyssche(n) hebbe(n) op gedrage(n) met/
recht(er) verthienisse(n) de voirs(creven) hellicht vand(en)/
voirs(creven) mue(r) mette(n) toebehoirte(n) te weten(e) die/
hellicht die gelege(n) es van voe(r) tot acht(er) ter/
zijd(en) weert vand(en) scaelgie(n) en(de) erve desselfs/
coenrarts Exp(osi)t(o) impositus est d(i)c(t)us/
coenrardus p(er) mo(nitionem) consente(re)nde voirts de/
voirs(ceven) gehuyssche(n) in erfvorweerde(n) de(n) voirs(creven)/
coenrarde den voirs(creven) muer te moege(n) hoegen/
steendicke op dat hem belieft alsoe hooge/
als den voirs(creven) ov(er)ste(n) dorpel vand(en) glasen/
vinste(re)n voirs(creven) liggen(de) es Et sat(isfacere) prout/
cor(am) lyefke(n)rode rosme(re) m(ar)tii x[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt