SAL7393, Akte: R°66.3-R°67.1 (117 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°66.3-R°67.1  
Act
Datum: 1499-09-04

Transcriptie

2019-01-02 door helga peeters
Allen den genen doen condt ende te weten dat voir ons/
comen is in prope(ren) p(er)sone hee(re) ende meest(er) lenart/
cottereau raidt ordinar(is) ons gened(ichs) he(re)n shertoge(n) in/
brabant als p(ro)cur(eur) ende facteur jonch(e)r henricx van
//
scoenhoven hee(re) van waenrode nurode (et)c(etera) met behoirl(ijcke)/
p(ro)cu(r)atien inder bester formen gepasseert voir borg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raidt der stadt van bruessel onder den segel/
der selver stadt onder den ande(re)n mett(er) clausele(n) van/
voirt te moegen substitue(re)n soe die voir ons openbairlijc/
bleeck Ende heeft uuyt crachte vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)atien/
en(de) clausele(n) van substitutien gesubstitueert geco(n)stitueert/
en(de) mechtich gemaict en(de) mits des(en) substitueert (con)stitueert/
ende maect mechtich janne clissen meeste(re)n barth(olomeeus)/
kyp janne van udekem ende g(eer)de de gruyte(re) beyde/
voirspreken en(de) elken van hen besund(er)t in sulker/
vuegen dat de conditie oft last des eens van hen/
mi(n)de(r) noch arge(r) en zij dan des and(er)s mair al/
tgene des bijden eene(n) van hen in des nae bescr(even)/
steet begonst sal wordden dat dat biden ande(re)n/
en(de) elken van hen sal moegen wordden gemiddelt/
en(de) voleyndt om inden name vand(en) selve(n) henr(icke)/
van schoonhoven ende als gesubstitueerde des/
voirs(creven) meest(er) lenarts Alle des voirs(creven) jonch(er) henr(icx)/
saken questie(n) en(de) gescillen die hij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moegen voe(r) alle/
gerichten geestelijc oft werlijck leenhoven oft ande(re)/
in aenleggers stat tot wat plaetssen oft tegen/
wat p(er)sonen dat zij met rechte te vervolgen te/
bedingen te wynne(n) te v(er)liesen Alle gesc(ri)ften ende/
libellen over te geven ende te nemen te r(e)plice(re)n/
te duplice(re)n alsoe wel int pri(n)cipael als int/
accessoir alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) als dat/
behoe(re)n sal getugen te leyden ende der wed(er)p(ar)tien/
getuygen te sien leyden ende eeden die te batte(re)n /
en(de) hue(re) depositie te wed(er)leggen alsoe dicwijle/
en(de) menichwerven als dat gebue(re)n sal moegen Ende/
de voirs(creven) saken te conteste(re)n te decline(re)n te r(econ)venie(re)n/
texcipie(re)n alle vo(n)niss(en) int(er)locutorie(n) en(de) diffinitive(n) te/
heyssche(n) en(de) taenhoe(re)n die t(er) executie(n) te stellen/
en(de) oic te appelle(re)n oft d(air)af r(e)formatie te v(er)sueken/
en(de) die selve appellatien oft r(e)formatien te v(er)volgen/
en(de) d(air)af te r(e)nu(n)cie(re)n op dats behoefde geven(de) voirts
//
de voirs(creven) meest(er) lenart uuyt crachte als voe(r) tot des(en)/
den voirs(creven) janne clissen alleene volcome(n) macht p(ro)cu(r)a(ti)[e]/
en(de) aucto(r)it(eit) alle des voirs(creven) jonch(e)r henr(icx) van schoo(n)/
hoven goeden jairgulden sculden baten vruchten p(ro)fijte(n)/
opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen chijsen rinten pachten rechte(n)/
oft heerlich(eit) van nurode vlasselair houdert ende/
zijn ande(re) goed(en) en(de) beemd(en) die hij heeft tarsschot/
te schoe(n)hoven en(de) d(air)omtrint niet uuytgesteken te/
verwae(re)n te r(e)ge(re)n te manen teysschen op te bue(re)n/
en(de) tontfangen d(air) voe(r) te panden te dagen te beleid(en)/
rastame(n)te te doen legge(n) die en(de) alle questie(n) en(de) gescille(n)/
d(air)uut spruyten(de) met rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volgen/
inder manie(re)n voirs(creven) ende van zijne(n) ontfanghe/
behoirlijcke quitan(cie) te geven ende voirtane g(e)n(er)alic/
en(de) spe(ci)alijc d(air) inne te doene en(de) te vorde(re)n allet/
ghene dat de voirs(creven) henr(ick) selve doen en(de) vorde(re)n/
soude moegen wairt dat hij telker tijt en(de) plaetss(en)/
selve tegewordich en(de) voir oeghen wae(re) P(ro)mitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch rosme(re) sept(embris)/
quarta
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt