SAL7393, Act: V°174.2-R°175.1 (324 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°174.2-R°175.1  
Act
Date: 1499-12-09

Transcription

2019-06-22 by helga peeters
It(em) jan van loeven(en) die voirmaels getrouwt heeft/
gehadt katlijne(n) wijle(n) liebrechts zijn huysvr(ouwe) als/
zij leefde inde(n) name van hem selven en(de) als vad(er)/
en(de) mo(m)boer m(ar)grieten van loeven(en) zijnd(er) dochter/
die hij behouden heeft vand(en) voirs(creven) wijle(n) katlijne(n)/
liebrechts zijnd(er) huysvr(ouwe) als zij leefde onder hue(r)/
daig(en) zijnde de welke hij h(ier)toe oic geloeft/
heeft te vervanghen dat zij tot hue(re)n daghen/
comen zijnde des nabescreven steet app(ro)be(re)n en(de)/
geloven sal van weerd(en) te houden tot eeuwige(n)/
dagen in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt/
dat jacop eveloeghe als p(ro)cur(eur) inden name/
en(de) van wegen victoirs ende katlijne(n) offus/
wettige kinde(re)n arnts wijlen offus die hij hadde/
van dorotheen wijlen bercmans zijnd(er) huysvr(ouwe)/
he(m) gelost en(de) afgequeten heeft xiiii(½) st(uvers) erffel(ijc)/
die den selven janne van loeven(en) opte(n) xxiii[te(n)]/
dach septembr(is) lestled(en) voe(r) scepen(en) van loeven(en)/
in deilingen bleven ende gevalle(n) zijn tege(n) zijne/
ande(re) medeerfgename(n) henricx wijlen liebrechts
//
ende zijnd(er) huysvr(ouwe) uuyt en(de) van alsulke(n)/
vier croenen te xxvii stuv(er)s tstuc oft vi pet(er)s/
erffelijc als de selve wijlen henric liebrechts/
en(de) marie zijn suster jairlijcx hadden en(de) heffen(de)/
wa(r)en Te weten(e) de voirs(creven) henr(ick) de vijf pet(er)s/
d(air)aff ende de vois(creven) marie den ande(re)n peter/
aen ende opde goede naebescreven te wetene/
aen en(de) op eene(n) beempt houden(de) vi(½) dach(mael)/
oft d(air)omtr(int) gelege(n) t(er) specht inde p(ro)chie van/
hev(er)le bijde veeweye nu den voirs(creven) kinde(re)n/
offus toebehoiren(de) opde selve xiiii(½) st(uvers) erff(elijc) tot/
behoef der voirs(creven) kinde(re)n offus en(de) hue(re)n nacomel(inge)/
met behoirl(ijc) renu(n)c(ierene) worpen(e) en(de) v(er)thie(re)n p(ro)mitt(ens)/
decete(r)o nullaten(us) alloqui sed semp(er) sat(isfacere) si quid/
et rectam erga quoscu(m)q(ue) p(ro)sta(r)e wara(n)d(iam) prout pro/
quibusquid(em) p(ro)miss(ionibus) p(re)stationis dicte ma(r)ga(r)ete filie/
ac sat(is)factionis d(i)c(t)us joha(n)nes de lovanio ob/
ligavit dicto jacobo eveloeghe ad opus p(re)dictor(um)/
libe(r)oru(m) offus de licen(tia) d(omi)ni fundi titulo iusti sub/
pignor(is) domu(m) et curte(m) cu(m) suis p(er)tinen(tiis) prout/
sit(as) est in castristrata int(er) bona walteri spapen/
ab una et arnoldi vand(er) eect ab alia de/
quoquid(em) subpigno(r)e sat(is)f(acere) et war(andizare) sub valo(r)e/
duor(um) flor(enorum) renen(sium) et uni(us) stuferi he(re)d(itarii) ce(n)sus/
tamq(uam) prout cor(am) blanck(art) zedele(re) decembr(is)/
ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt