SAL7393, Act: V°189.3-V°190.1 (351 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°189.3-V°190.1  
Act
, en de goeden
Date: 1499-12-10

Transcription

2019-08-18 by helga peeters
Item henrick van lyere geheeten lambr(echts)/
ende johanne rosiermans sijn huysvr(ouwe)
//
die gecocht hebben tegen willem(me) kerremans/
seke(re) goede hier nae bescreven gelegen/
ter maleysen inde prochie van ov(er)ijssche/
hebben geloeft henricken van ravescote/
als geleydt totten voirs(creven) goeden wille(m)s/
kerremans twintich rinsgulden(en) te xx/
stuv(er)s tstuck vijf rinsgulden(en) te loeven(en)/
kermesse naistcomen(de) vijf rinsgulden(en)/
te loeven(en) kermesse dair nae vijf/
rinsgulden(en) te loeven(en) kermesse/
ter stont dair nae volgende ende/
dander vijf rinsgulden(en) d(air)af te/
loeven(en) kermesse dair nae volgende/
te bet(alen) quolibet assecutu(m) met conditien/
soe v(er)re de voirs(creven) gehuysschen e(n)nigen t(er)mijn/
lieten ov(er)gaen sonder betalen vi weken tijts/
dat dan de geheele scult die dan ombetaelt/
uutstont gevallen sal zijn Ende des heeft/
geloeft de voirs(creven) henrick van rave/
schote dat hij de voirs(creven) gehuysschen uuyt/
crachte van zijnen beleyde behoir/
lijcke guedenge ende vestighen sal inde/
voirscreven(en) goede wijlen willems ker/
remans als zij die van hem bege(re)n sullen/
te hebben sonder henricx van ravescote/
cost soe wa(n)neer nochtan de selve/
henrick sijn vol betalinghe yerst hebben/
sal vanden voirs(creven) twintich rinsgulden(en)/
eens ende niet eer cor(am) lyefkenrode/
zedelere decembr(is) decima
//
h(ier)nae volgen de goede d(air)af voe(r)/
mentie gemaict es/
Ierst huys ende hoff metten toebehoirten/
gelegen aende strate te wave(r) wert/
gaende tusschen de goede pet(er)s wille(m)s op/
deen sijde en(de) de goede wijle(n) henr(ix) de hane nu/
der voirs(creven) gehuysschen in dander sijde/
Item noch eene(n) hoff soe lant soe bog(ar)t groot/
zijnde (½) boend(er) oft d(air)omtr(ent) gelegen op dand(er) sijde/
vander voirs(creven) straten tegen over tvoirs(creven)/
huys en(de) hoff tussche(n) de goede henr(ix) de/
fluyte(re) t(er) eend(er) zijden en(de) de goede der voirs(creven) gehuysschen t(er) ande(r) zijden/
Item noch vi dachmalen lants in eene(n) stucke/
gelegen te rauwuyse(n) tussche(n) de goede henr(ix)/
kerremans [crabs] in deen zijde ende de goede wijle(n)/
pet(er) m(er)celis nu der voirs(creven) gehuyssche(n) op/
dander zijde/
Item noch iii dach(male) lants gelegen aende b(er)gen/
tusschen de goede jans kerrema(n)s in deen/
zijde ende pet(er) willems in dander/
sijde ende der voirs(creven) gehuysschen in/
twee ande(re) zijden/
Item (½) dach(mael) beempts gelegen te rosie(re)n/
tussche(n) de goede [vacat]/
Item een bosschelken groot zijnde omtrint i(½)/
dach(mael) soe gelegen es te franchie(re) tusschen/
dbosscelken geheeten boulerbosch in deen/
sijde ende den broecbosch in dand(er) zijde/
en(de) den blauwen driesch op dand(er) zijde
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt