SAL7393, Act: V°225.4-V°226.1 (388 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°225.4-V°226.1  
Act
Date: 1500-01-16

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
Item gheert m(er)ghets al(ia)s inden vule t(er) eende(re) ende/
marie m(ar)chelis wed(uw)[e] henr(ix) wijle(n) vand(er) poirten/
t(er) and(er) zijden kynnen en(de) lijden mits desen tussche(n)/
spreken(e) van [seke(re)n] hue(re)n vrinden veraccordeert [te] zijn vand(en)/
geschillen en(de) diffe(re)nten die zij tegen malcande(re)n/
uuytstaen(de) hadden t(er) causen vand(en) wairscape/
vand(en) huyse der selver marien gelegen inde/
proeftstrate bijd(en) selven gheerde tegen huer gecocht/
en(de) d(air) de selve g(heert) inne gegoet is regenoet/
m(ijn) jouff(ouwe) van meldert inder manie(re)n navolgen(de)
//
Te weten(e) als vanden vier peters erffelijck uute(n)/
selven huyse gaende aend(en) mi(n)derbruede(re)n bynne(n)/
des(er) stadt dat de selve wed(uw)[e] en(de) huer nacomeli(n)g(en)/
soe v(er)re men meer inde jairlijcsche betali(n)ghe/
oft afquitinge moest gheven dan xviii stuv(er)s voe(r)/
den pet(er) nae uuytwijsen(e) der brieven dat gheert/
en(de) sijn nac(omelingen) mits negen pet(er)s bij hem vand(en) voirs(creven)/
marien alsnu gehaven geheel en(de) al tselve drage(n)/
sal tot zijne(n) laste en(de) huer en(de) hue(re)n erfgename(n)/
d(air)af ontlasten Ende als vanden leeuwe erffelijc/
en(de) oic van twee rinsg(ulden) erffelijc d(air) voe(r) alsoe/
de voirs(creven) gheert p(re)tendeert nae uutwijsen(e)/
der voirs(creven) br(ieven) d(air)van sijnde dat tvoirs(creven) huys/
bij hem gecocht ond(er)pandt zijn soude en(de) een/
and(er) huys d(air) bij staende toebehoiren(de) mathijse/
schoe(n)make(re) tselve d(air)af soude moten ontlasten/
en(de) in dien namaels voe(r) den toecomen(de) tijt/
e(n)nich gebrec soude moegen gebue(re)n uuyt/
saken vand(en) welken tvoirs(creven) huys g(heer)de toebeh(oirende)/
soude moege(n) gepraempt wordden Soe zijn/
de voirs(creven) p(ar)tien in dien v(er)accordeert dat de/
voirs(creven) wed(uw)[e] bynnen eenen jae(r) ae(n)legghe(n) sal/
op seke(re) borgen oft erfpand(en) twee pet(er)s erffelijc/
den pe(n)ni(n)ck achtien(e) welke twee pet(er)s sullen/
bliven staen(de) als onderpandt oft namaels gebuerde/
dat de voirs(creven) g(heer)t t(er) causen van sijne(n) huyse oft/
sijn nac(omelingen) met ut(er)lijcken rechte gemolesteert/
wordden en(de) verwonnen alsdat den pri(n)cipale(n)/
pant en(de) besitt(er)s in dien de voirs(creven) co(m)me(re)n niet/
en conste(n) gedragen oft uuytgebringen dat in/
dien gevalle tselve gebreck d(air)aen v(er)haelt/
soude wordden sonder dat de selve wed(uw)[e] oft/
hue(r) nac(omelingen) voirs(creven) d(air)inne voird(er) gepraempt sulle(n)/
wordden Ende sullen alsoe de pe(n)ni(n)g(en) comen(de) vand(en)
//
voirs(creven) twee pet(er)s erffel(ijc) in gevalle die afgeleet/
wordden soe wa(n)neer die aengeleet sullen sijn/
altijt t(er) selver natue(re)n wed(er)o(m)me aengeleet/
wordden ende de br(ieven) bliven(de) in seke(r)d(er) hant tot/
behoef van p(ar)tien in w(er)sijd(en) als voe(r) en(de) hue(re)n/
nac(omelingen) behoef behalven dat de selve weduwe/
en(de) hue(r) nac(omelingen) altijt de selve twee pet(er)s jairl(ijx)/
heffen en(de) bue(re)n sullen en(de) die met rechte mette(n)/
voirs(creven) brieven moegen vervolgen ten wa(r)e als/
voe(r) dat die voir tvoirs(creven) gebreck met rechte/
uuytgewo(n)nen wordden ende voe(r) daenleggen vanden voirs(creven) twee pet(er)s bynne(n) jairs der selver/
wed(uw)[en] es borge claes van hug(ar)den cousmake(r)/
d(air)af de selve wed(uw)[e] hem geloeft heeft tontheffen(e)/
geloven(de) in w(er)sijd(en) dit accoirt te acht(er)volgen(e) en(de)/
d(air) tegen niet te doen(e) bij hen oft hue(re)n nac(omelingen) in/
e(n)nighe(n) gerichte geestelijc noch w(er)lijc et sat(is)/
cor(am) blanck(art) roesme(re) januarii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1500-05-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
g(heer)t heeft bekint dat/
de twee pet(er)s erfel(ijc)/
aengeleet zijn ende/
heeft alsoe clase/
vand(en) borchtochte/
in dien quijt gescoud(en)/
maii xi a(nn)[o] xv[c] secundo
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt