SAL7393, Act: V°280.2-R°281.1 (461 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°280.2-R°281.1  
Act
Date: 1500-02-24

Transcription

2020-02-09 by helga peeters
Item dierick de dobbele(re) in p(rese)ntia heeft/
genomen ende bekint genomen te hebben tegen/
he(re)n mach(iel) absoloens ridde(r) thoff desselfs/
he(re)n machiels met allen sijnen toebehoirten/
gelegen inde p(ro)chie van sinte qui(n)tens le(n)neke/
geheten ten broecke gelijc de selve wyn/
dat voirmaels gehouden heeft te houden/
te hebben en(de) te gebruycken van mey naistc(omende)/
over een jair dwelc sijn sal a(nn)[o] xv[c] en(de) een/
eenen t(er)mijn van xii ja(r)en lanck due(re)nde/
deen nae dander vervolgende elcx jairs/
d(air)enbynnen te weten(e) de wynnen(de) lande om/
ende voe(r) lx mudden en(de) een half corens/
pag(abilis) cu(m) va(n)no alle ja(r)e ten gewoenlijcken ende/
behoirlijcken tijde te bet(alen) en(de) te leve(re)n ende/
de weye jairlijcx om ende voe(r) xxv r(ins)g(ulden)/
xiii st(uvers) i plecke oic ten gewoenlijcken tijde te/
betalen quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Op conditie en(de) vorw(er)de/
dat de voirs(creven) h(er) machiel quijtscelt diericken/
sijnen wynne voirs(creven) vanden lxviii mudden cor(ens)/
twee siste(re)n die hij t(er) rasten is xxxvii en(de)/
twee ziste(re)n ende is conditie en(de) vorwerde/
dat dierick voirs(creven) die xxxi mudden cor(ens)
//
die hij reste(re)nde es boven die xxxvii en(de) twee/
siste(re)n hem quijtgescouwen bet(alen) sal de vi/
mudden d(air)af bynne(n) vier ja(r)en naistcomende/
ende dande(r) xxv mudden rox sal hij onderhouden/
totten ynde vanden xii ja(r)en Item de selve/
wynne es noch gehouden een mudde t(ar)wen/
in sijn pechtinge voe(r) den boeg(ar)t om die hof hoverie mede te betalen(e) It(em) de selve wynne/
voirs(creven) moet alle dlant besayet laten te sijnen/
afscheyden(e) deen voere met vier voeren met/
coren(en) besaeyet ende de ande(re) met haveren/
besaeyt ende de derde brake te sijne(n) afsceyden(e)/
sonder de leste drie ja(r)en en mach hij niet/
v(er)ansaeyen oft hoervruchte(n) Ende sal de wynne/
de voirs(creven) goede en(de) wynnen(de) lande sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde houden in goeden state wynne(n) werve(n)/
ende mesten wel ende loffelijc gelijc regenote(n) boven en(de) beneden ende voirt op alle die/
vorw(er)den conditien ende geluften d(air)op ende/
gelijc hij die voirmaels heeft genome(n) ende/
gehouden soe v(er)re die met desen niet en zijn/
verandert oft gemuteert ende alle dese vorw(er)d(en)/
cor(am) zedele(re) blanckart febr(uarii) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt