SAL7393, Act: V°310.2-V°312.1 (514 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°310.2-V°312.1  
Act
Date: 1500-03-18

Transcription

2020-05-14 by helga peeters
Eene deylinghe ende scheydinghe geschiet en(de)/
gemaict zijnde tusschen jouffr(ouwe) heylwighen vande(n)/
berghe docht(er) wijlen jans weduwe meest(er) jans wijlen/
calaber secretar(is) als hij leefde der stadt van loeven(e)/
hee(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne calaber doctoir in medicijnen/
ende barthelmeeuse calaber zijne(n) brued(er) wettighe/
kinde(re)n der voirs(creven) gehuysschen in deen zijde joese/
ende machiele ut(er)helicht gebruede(re)n zone(n) wijle(n) lod(ewijcx)/
ende jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) mottijns al(ia)s heyberchs docht(er)/
wijle(n) he(n)r(icx) zijnd(er) huysvr(ouwe) ende jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
uterhelicht sust(er) der selv(er) gebruede(re)n ten bij sijne/
en(de) met wille weten ende consente meest(er) barth(elmeeuse)/
kypp secretar(is) der stadt van loeven(e) huers mans/
en(de) mo(m)boirs ter ande(r) zijde(n) op ende vanden goede(n)/
chijsen rinten ende erfpachte(n) der voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwig(en)
//
vanden berghe en(de) hue(re)n kinde(re)n voirs(creven) bleven en(de) v(er)storve(n)/
nae der doot ende aflivich(eit) des voirs(creven) wijlen jans vand(en)/
berghe ende henricx die de selve wijlen jan ende/
henrick in hue(re)n leven(e) tsame(n) vercregen en(de) gecocht hebbe(n)/
ende yezindert tot h(ier)toe o(n)verdeylt gestaen hebben/
te deylen/
Soe zijn bleven ende gevallen der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
heylwigen en(de) hue(re)n kinde(re)n voirs(creven) de goede chijsen/
rinten en(de) erfpachte(n) h(ier)nae bescreve(n) ierst negen dach(mael)/
lants gelegen te meldert aent melderts doernken/
tusschen de goede wijle(n) jonck(er) liebrechts van meldert/
in twee zijden des abdts van p(er)cke inde derde zijde/
en(de) sinte ermeline(n) outaer te schore weert op de vierde/
zijde Item noch een boende(r) lants gelegen te meldert/
voirs(creven) ter plaetse geheete(n) ter doppelt bijd(en) wech/
gaende te thiene(n) weert tusschen henr(icke) van hespen/
ende reyne(re)n vaes It(em) (½) boende(r) lants gelegen/
te nederlynthe(r) acht(er) de woeni(n)ghe jans wijlen/
troest tussche(n) lijsbetthen van bleesbeke in beyde/
zijden It(em) noch ii(½) dach(mael) lants oick ald(air) gelege(n)/
acht(er) groene(n)berghe tusschen de goeden der greven/
van lynther in deen zijde en(de) janne spreemont in/
dande(r) zijd(en) Item noch een half boende(r) lants leens/
oick ald(air) gelegen aenden moele(n)wech tussche(n) de/
goeden jans roerkens en(de) katlijne(n) waes It(em) i(½) dach(mael)/
beempts gelegen te bobbe(n)hem int broeck geheete(n)/
vrede driesch tussche(n) der tafelen des heyli[ch] gheests/
van loeven(e) ende woute(re)n pynnock Item een beemp/
deken oick ald(air) gelegen tege(n) bove(n) de kercke van/
meldert bijde goede sheerscaps van meldert It(em)
//
noch een plecke beempts gelegen ned(er)lynthe(r) houden(de)/
omtri(n)t een half boende(r) gelegen tussche(n) de goede des/
heerscaps van lynthe(r) in deen zijde en(de) de goede raes/
tolre in dande(r) zijde It(em) een zille beempts oick te ned(er)/
lynthe(r) gelegen op shertogen grecht in deen zijde dierick/
van halle in dande(r) zijde jan ansems inde derde zijde/
ende jans de vos inde vierde zijde Sub iu(r)e p(ri)us t(er)minis/
de(bi)t(is) et consuet(is) p(er)solven(dos) Item achthien mol(evate) harts/
corens erfspachts der mate(n) van loeven(e) sinte andries/
misse vallen(de) ende tot loeven(e) te leve(re)n aen en(de) op de/
wijlen baudewijns knoeps geheeten swynne(n) te weten(e)/
op huys ende hof met zijnen toebehoirten gelegen te/
bebbenen inde prochie van meldert tussche(n) ja(n)ne van/
outgarden ende willem(me) joram It(em) noch aen en(de) op een/
stuck hoefs gelegen aldair tusschen woute(re)n py(n)nock/
ende tcloest(er) van sinte g(er)truden te loeven(e) Item acht/
mudden rogs erff(elijck) der mate(n) van loeven(e) op zeke(re)/
goed(en) en(de) panden gelege(n) tot nethen(en) vallen(de) jairlijcx/
sinte pet(er)sdaghe int oeghst maent ende te nethen(en)/
te leve(re)n aen ende op zeke(re) goeden wijle(n) wout(er)s/
zone ja(m)mair lorain gelegen in div(er)sen plaets(en) ald(air)/
Item een mudde t(ar)wen erfspachts der mate(n) van/
loeven(e) opde goede der kinde(re)n moreels gelege(n) te/
bevekem Item negen mol(evate) core(n)s erfspachts op/
seke(re) goede soe beempt soe hof willems clabots/
g(roo)t zijnde omtri(n)t i(½) dach(mael) gelegen te meldert tov(er)hem/
bij de goede jor(ijs) beys op deen zijde cla calestreetke(n)/
op dande(r) zijde ende de goede van sinte barbelen te/
loeven(e) ter derd(er) It(em) noch een mudde t(ar)wen erfspachts/
der mate(n) van loeven(e) op zeke(re) goede(n) en(de) pande(n) liebrechts/
wijle(n) van arsschot te bevekem gelegen Item zesse/
holl(ansche) guld(en) erffelijck vallen(de) half s(in)t jans misse en(de)/
half te kermisse aen zeke(re) goeden te nederlynthe(r) gelege(n)/
te weten(e) eene(n) beempt gelegen opde vloetgrecht
//
toebehoiren(de) janne van eertrijcke It(em) een vrancr(ijx) c(ro)ne/
sinte m(er)tensmisse vallen(de) aen en(de) op drie zillen beempts/
gelegen aende keese(n)strate toebehoiren(de) ja(n)ne deckens/
It(em) noch de hellicht van drie pet(er)s erffelijck vallen(de)/
opten naistleste(n) dach van augusto aen en(de) op huys/
ende hof inde bieststrate tussche(n) katlijne(n) wijlen/
scuyp(er)s ende de goede(n) m(ar)griete(n) van quaderebbe ende/
op meer ande(re) pande d(air) voe(r) veroblig(er)t zijnde It(em)/
de hellicht van eene(n) rijder erffelijck vallen(de) alle/
ja(r)e opte(n) xxvi[ten] dach van meye aen ende op/
huys ende hof met allen zijne(n) toebehoirte(n) gelegen/
inde bieststrate te loeven(e) tusschen de goede goirts/
wijlen bouwens en(de) katlijne(n) weduwe wout(er)s/
wijlen de cuype(re) Item sijn noch bleve(n) en(de) gevalle(n)/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwigen ende hue(re)n kinde(re)n voirs(creven)/
twee cap(uyne) oft vijf oude g(ro)te(n) aen en(de) op thuys geh(eten)/
de drie croone(n) gelegen inde dorpstrate Ende noch/
x(½) cap(uyne) erffelijck aen en(de) op een hofstadt mett(er) toebeh(oirten)/
gelegen inde ridderstrate opden hoeck vand(en) pet(er)cel/
strate Item de hellicht van xvii schelling(en) goets/
xiiii(½)? cap(uynen) vier hi(n)nen vi d(enieren) borsgelts outchijs aen/
en(de) op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande div(er)se p(er)sonen/
toebehoiren(de) gelege(n) te meldert mett(er) hellicht vand(en)/
heerlich(eit) meye(r) laten rechte terve(n) en(de) tonterve(n) metten/
pontd(enieren) gelijcme(n) die te leene houden(de) es van loenijse/
wijlen van udeke(m) Item noch de hellicht vanden/
hove en(de) wynnen(de) landen bossche(n) en(de) ande(re)n toebeh(oirten)/
gelegen te jandrain ende d(air)omtri(n)t int walsch brab(ant)/
dwelc nu houden(de) es jorijs pate met conditien en(de)/
vorweerden oft e(n)nige ande(re) goeden rinte(n) en(de) pachte(n)/
naemaels bevonden den voirs(creven) p(ar)tie(n) tsame(n) toebe/
hoe(re)nde inden voirs(creven) deylinghe niet gespecificeert/
zijnde dat die in dien gevalle te gelijcke gedeilt
//
ende gehaven sullen werdden Ende oick want e(n)nighe/
porceelen der goeden voirs(creven) in wesen deen en(de) dander/
deylinghe gevallen leen souden moegen wesen dat de/
ghene in diens deyling(en) die gevallen zijn die opheffen/
sal ende ontfangen nae aflivich(eit) vanden ghenen die/
d(air)op steet sonder dat de selve dairop staende ende/
in hue(r) deylinghe niet gebleven oft hue(r) erfg(enamen) d(air) e(n)nich/
recht d(air)toe sulle(n) moegen vermeten noch belet d(air)/
inne doen in egheend(er) manie(re)n Ende wes leen is/
ende tusschen beyden gedeilt mach wesen als den/
chijs van meldert voirs(creven) en(de) ande(re) op datt(er) e(n)nige/
wa(r)en datme(n) die in weerzijd(en) half ende half/
op heffen sal hancq(uo)q(ue) et sat(is) prout cor(am)/
hubrechts cav(er)chon m(ar)tii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt