SAL7393, Act: V°381.2-V°385.1 (629 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°381.2-V°385.1  
Act
Date: 1500-05-20

Transcription

2020-11-05 by helga peeters
Item geldolff wynarts sloetmake(r) wonen(de) binne(n)/
der stadt van diest t(er) eenre en(de) pet(er) en(de) henr(ick)/
vand(en) roe(re)n gebruede(re)n gielis snellincx mertin/
thomaes en(de) arnt vand(en) roe(re)n wonen(de) te leeuwe/
t(er) ande(re) in p(rese)ntia hebbe(n) gelooft deen de(n) ande(re)/
voe(r) he(n) en(de) hue(re)n nacomeli(n)g(en) tot eeuwige(n) daige(n)/
goet vast en(de) omverbrekelijck tond(er)houde(n) tach/
t(er)volgen(e) en(de) deen dande(r) te voldoen(e) alle cond(itien)/
vorw(er)de toeseggen en(de) geluften bescreve(n) in een instru/
ment gemaict inden ja(r)e vand(en) gebuerte(n) ons hee(re)n/
doe(n)men screeff dusent vierhond(er)t nege(n)endenege(n)tich/
der ii[ter] indictie(n) des xviii[te] daigs ind(er) maent/
van septe(m)bri te thien ure(n) voe(r) d(er) noene(n) oft d(air)omtr(int)/
d(aer) notar(is) aff was thomas sigeri van diest d(air)aff/
de tenue(r) h(ier)nae volght van woirde te woirde/
inden name goids amen ov(er)mits desen tegewor/
dighe(n) ope(n)bae(re)n instrume(n)te zoe zij cu(n)dich eene(n)/
yegelijk(en) diet selen sien oft hoe(re)n lesen dat/
inde(n) ja(r)e vand(en) geboirte(n) desselfs ons lieffs hee(re)n/
soemen screeff dusent vierhondert nege(n) en(de) nege(n)tich
//
der tweeder indictie(n) des achtie(n)ste daigs inde/
maent van septe(m)bri te thien uren voe(r) d(er) noene(n) oft d(air)omtr(int) spausdoms des alreheylichste in/
gode svad(er)s en(de) ons hee(re)n hee(re)n alexandri doir/
die godlijcke vorsienich(eit) die seste paus vand(en)/
selve(n) name in zijne(n) achsten ja(r)e in tegewor/
dich(eit) mijns openbaers notaris en(de) der getughe(n)/
h(ier) ond(er) gescreven Soe sijn come(n) in huere(n) pro/
pe(re)n p(er)sonne(n) eerbae(re) en(de) besceyde(n) ma(n)ne(n) geldolff/
wynaerts die sloetmake(r) binne(n) der stadt van diest/
wonen(de) des creesdoms van ludick t(er) eenre ende/
pet(er) vand(en) roere(n) henr(ick) vand(en) roere(n) zijn brueder/
van ned(er)linthe(r) gielis sucli(n)x arnt vand(en) roere(n) va(n)/
leeuwe des vors(creven) creesdoms voe(r) he(n) selve(n) en(de) inde(n)/
naem van honnen vrinden absent zijnde hon dair/
voe(r) mechtich maken(de) t(er) and(er) zijden Welke p(ar)tien/
ald(air) v(er)haelden en(de) te ke(n)nen gaven hoe dat/
zij tegen malcande(re)n grooten stoot twist en(de)/
gedinge gehadt hadden voe(r) die edele ende/
vorsienighe hee(re)n den stadthoude(r) en(de) die ma(n)ne(n)/
van leene tot bruessele van alsulke(n) vol leenen/
als den selve(n) p(ar)tien toecomen en(de) v(er)storve(n) wa(r)en/
nae de doot wijle(n) jans van beert en(de) jouffr(ouw)[en]/
katlijne(n) vand(er) linden vand(er) linden salig(er) gedachte(n)/
In welke(n) leenen de vors(creven) geldolff als die al(dair)/
outste erfman he(m) v(er)meten woude te hebben(e)
//
nae der leen came(re)n recht van brabant de hellicht/
bij die(n) dat hij d(air)inne gegicht en(de) gecleet wa(r)e/
met vele ande(re) reden(en) van successien die vand(en)/
roere(n) vors(creven) met rechte bescudt mochte(n) zijn Dair/
aff de vors(creven) pet(er) vand(en) roe(re)n met sijne(n) consorte(n)/
de co(n)trarie sustineerde(n) hoepen(de) dat de vors(creven)/
leengoeden en(de) chijsgoed(en) hoits gelangde gedeylt/
souden worden en(de) dat de vors(creven) geldolff niet/
meer oft voirder d(air) inne gericht en soude sijn/
dan zij en wa(r)en bij die(n) zij oft pet(er) vors(creven) in/
he(n)ne(n) name oick de ghichte en(de) guedinghe hadde/
vand(en) stadhoude(r) en(de) leenma(n)nen vors(creven) vanden/
laethove en(de) ande(re) leengoede(n) en(de) desgelijx die/
chijsgoed(en) hadd(en) mote(n) bescudden tot groot(er) cost/
oft zij soud(en) verlore(n) gegae(n) hebben oft uuyt/
gewonne(n) geweest Ende sund(er)linghe bij dien/
dat deselve goed(en) van besijde(n) hen v(er)storven/
en(de) toecome(n) wa(r)en soe en woude(n) zij de(n) vors(creven)/
geldolff niet meer rechts rechts bekinne(n) dan/
zij en hadd(en) met meer ande(re) reden(en) die selve/
p(ar)tie(n) allig(er)d(en) t(er) and(er) zijden metgad(er)s alle(n)/
costen en(de) laste(n) binne(n) en(de) bute(n) den rechte/
gedae(n) wesen(de) Om welke(n) stot en(de) discort/
ned(er) te leggen(e) en(de) alle costen van gedinghe te/
scouwen(e) hebben de vors(creven) p(ar)tie(n) eendrachtelijck/
genome(n) en(de) gecore(n) gehadt vier goede ma(n)nen
//
Te weten(e) h(er) pauwelse loywichs p(rie)ste(r) canonick/
ind(er) collegiaet kercken van s(in)[te] jans binne(n) diest/
meest(er) janne de capella secretaris d(er) stat van/
diest godevaert tijpoets en(de) godevaert trave(n)/
bastionar(is) van s(in)[te] jans vors(creven) als arbitreurs en(de)/
mynlijke peysmakers doe(n) t(er) tijt absent wesen(de)/
soe wes sij seggen en(de) uutspreken soud(en) vand(en)/
vors(creven) leengoed(en) en(de) chijsgoed(en) metgad(er)s de(n) coste(n)/
van beyden sijden gedaen alle(n) bescheyt ierst/
ov(er)hoirt hebben(de) oft hen wel beraden hebben(de)/
bijde ghene des v(er)staen(de) en(de) wijs wesen(de) van/
werden en(de) machte te ond(er)houden(e) en(de) te voldoen(e)/
opte pene van vijftich [gouden] ingelscher nobele(n) te/
verbueren(e) in drien te weten(e) m(ijn) hee(re)n genad(ich) va(n)/
ludick een deel den hee(re) dairme(n) ond(er) claighde/
tweede deel ende p(ar)tie(n) tsegge(n) ond(er)houden(de) dat/
derdendeel op verbintenis en(de) v(er)liese alle/
hue(r) goede dat geloven(de) in handen mijns ope(n)baers/
notaris ond(er) gescreven met behorlijker stipulatien/
d(air) nu(m)m(er)meer tegen te sueken(e) in gheend(er) manie(re)n/
Ende o(m)me dat die viertich daigen d(er) p(ro)nu(n)tiatie(n)/
des uuytsegghens leden en(de) v(er)streken wa(r)en bij/
seke(re) reden(en) ald(air) v(er)haelt en(de) dat die voirs(creven)/
arbitreurs absent wa(r)en doen tvoirs(creven) co(m)p(ro)mis/
gesciede en(de) die sake(n) zoe lastich en(de) zwair/
wa(r)en dat zij die niet wel en wouden aen
//
nemen te discuteren(e) soe hebben de vors(creven) p(ar)tien/
eendrachtelijck onbedwongen van yeman(de) hens/
goets moets willen tvors(creven) co(m)p(ro)mis voe(r) my/
notar(is) en(de) getuge(n) ond(er)gescreve(n) v(er)nieut en(de) geloeft/
in handen mijns ope(n)bairs notar(is) ond(er) gescr(even)/
dat stipulere(n)de en(de) hoechelijck bij my ont/
fangen(de) bij huer(er) kerstelijker trouwe(n) in stat/
van eede op v(er)buertenis allen hue(r) goeden/
en(de) opte vors(creven) pene te ond(er)houden(e) en(de) voldoen(e)/
soe wes bijd(en) voirs(creven) arbitreurs ind(er) vors(creven) sak(en)/
geseeght soude worden oft gep(ro)nu(n)tieert gelijck/
en(de) alsoe voe(r) v(er)haelt es Nae welke(n) v(er)bond(en)/
de vors(ceven) vier arbitreurs en(de) mynlijke peys/
makers present wesen(de) hebben geaccepteert/
de vors(creven) p(ar)tie(n) nae he(n)ne(n) besten v(er)stande te/
v(er)eenigen t(er) beg(er)ten d(er) selv(er) p(ar)tien op dat mi(n)ne/
en(de) vrintscap tussche(n) p(ar)tien vors(creven) blive(n) soude/
Ende ov(er)sien alle(n) die stucke(n) bij p(ar)tie(n) van/
beyden sijd(en) ov(er)gegeven in gescrift met goed(en)/
rijpen raide hebben de vors(creven) vier arbitreurs/
eendrachtelijck bij weten(e) p(ar)tien om dat der/
erflijch(eit) aen treffde hen arbitrael vo(n)nisse/
en(de) uutsprake gegeve(n) en(de) gepronu(n)tieert in/
des(er) manie(re)n navolgen(de) Alsoe questie ende/
gedinghe opv(er)staen wa(r)en tussche(n) p(ar)tie(n) voe(r)
//
genoempt vand(en) leengoed(en) chijsgoed(en) en(de) ande(re) goed(en)/
die bij pete(re)n vand(en) roere(n) vors(creven) bescut moghen/
zijn (et)c(etera) hebben de vors(creven) seghsma(n)nen en(de) arbitreurs/
geseet en(de) mits desen seggen en(de) uuytspreken/
dat p(ar)tien vrientscap met malcande(re)n houde(n) selen/
en(de) dat pet(er) met zijne(n) consorten voirgh(enoempt) hebbe(n)/
besitten en(de) hantplichten sulle(n) van nu vorts gelijck/
hootsgelant allen die leengoeden alsoe wel die/
geldolff vors(creven) ontfange(n) heeft als die pet(er) vors(creven)/
oick ontfangen heeft met gad(er)s allen die chijsgoed(en)/
soe dair nu t(er) tijt sijn alsoe wel die pet(er) vors(creven)/
bescudt heeft als ande(re) die verstorve(n) mogen zijn/
nae de doot wijle(n) jan van beert en(de) jouffrouwe(n)/
ka(tli)[nen] vand(er) linden en(de) die deylen onder hen gelijck/
vors(creven) steet hootsgelijcke hootgelanck Mair des/
soe sulle(n) de vors(creven) pet(er) met sijne(n) consorte(n) sculdich/
sijn te bevestighe(n) voe(r) scepen(en) van loven(e) den vors(creven)/
geldolff winnarts en(de) g(er)truden boemairts zijnre/
wettig(er) huysvr(ouwe) te gelden(e) en(de) wel te betalen(e) zeve(n)/
rinsguld(en) te twintich stuv(er)s tstuck ge(re)nkent tsj(ae)[rs]/
lijftochten huer(er) beyder leefdaige lanck en(de) de(n) lancxste(n)/
van he(n) beyden leven(de) en(de) niet langhe(r) vallen(de) te kers/
daighe en(de) sinte jansdage nativitat(is) nu naistcomen(de)/
en(de) soe vorts van ja(r)e te ja(r)e den lancxsten leven(de)/
van hen beyden wel te v(er)gelden(e) Ende [des] soe sullen
//
noch de vors(creven) geldolff en(de) g(er)truyt hebben ende/
besitten als hen proper goet den wijnghart/
nu t(er) tijt gelden(de) vijftich stuv(er)s tsjars oick/
hue(r) beyder leefdage lanck en(de) niet langhe(r)/
o(m)me nae hue(r) beyder doot te succederen(e) en(de) niet/
eer op pete(re)n en(de) sijnre p(ar)tien vors(creven) ende des/
soe sal geldolff vors(creven) pete(re)n met zijnre p(ar)tien/
voirg(eruerde) gelufte doen voe(r) scepen(en) van loeven(e)/
op sijn chijsgoeden die hij onder loven(e) hebben/
mach van desen v(er)sterffenis den selve(n) p(ar)tien/
te houden(e) sijn daige en(de) sijnre huysvr(ouwe) dage(n)/
lanck in die chijsgoed(en) die hij nu heeft vand(en)/
v(er)sterffenis vors(creven) ende aengaen(de) den leengoed(en)/
hant en(de) mont leene(n) dair dat behoe(re)n zal/
tot hue(re)n cost en(de) sond(er) geldoff vors(creven) last It(em)/
vanden costen bij geldolff en(de) pete(re)n vors(creven) gedaen/
d(air)aff geldolff vors(creven) in reste gebreken soude omtr(int)/
vie(re)ntwintich rins guld(en) ende desgelijx pete(re)n/
vors(creven) omtrint dertich rins guld(en) afgetoge(n) al/
dat zij ontfangen en(de) gehaven moegen hebben/
es geldolff vors(creven) toegeseet en(de) mits desen/
toeseggen twintich rinsguld(en) ende pete(re)n/
vors(creven) desgelijx vive(n)twintich rinsg(ulden) en(de) die/
te betalen(e) tusschen dit en(de) kersmisse naist(comende)/
oft te ons(er) liev(er) vrouwen daige purificatio(n)is/

//
ombegrepen vand(en) faulte(n) en(de) chijsen oft forfeyte(n)/
die gevallen zijn en(de) vallen selen bij alsoe dat/
pet(er) vors(creven) sculdich sal sijn te betalen(e) die coste(n)/
vand(en) co(m)promisse met gad(er)s den arbitreurs/
Ende vand(en) surplus sal pet(er) vors(creven) sculd(ich) sijn/
zijnre p(ar)tie(n) goed(e) wettige rekeni(n)ge te doen(e)/
ende h(ier)mede selen p(ar)tien vors(creven) v(er)neucht sijn en(de)/
blive(n) vand(en) vors(creven) questien Ende oft in des/
vors(creven) steet e(n)nich duyst(er)heyt oft dobbel v(er)stant/
geviele d(air)aff hebben de arbitreurs vors(creven) ger(e)s(er)veert/
en(de) behouden hen v(er)cle(re)n in tijde(n) en(de) wijle(n) alst/
te doen(e) sal zijn en(de) zij dair toe v(er)socht selen/
worden allet sonder fraude en(de) argelist welke/
uutsprake t(er) p(rese)ntien p(ar)tien vors(creven) uutgeseet zijnde/
hebben p(ar)tie(n) vors(creven) deselve uutsprake en(de) laudum/
gelijck vors(creven) steet geratificeert en(de) gelaudeert ind(er)/
bester forme(n) den selve(n) my(n)lijcke peysmakers danc/
kende Vand(en) welke(n) de vors(creven) p(ar)tie(n) begherde(n)/
heyschden en(de) v(er)sochte(n) van my ope(n)bair notarijs/
onder gescreven gemaict te hebben(e) een oft meer/
ope(n)bair instrume(n)t oft instrume(n)ten ind(er) bester/
forme(n) datmen die make(n) mochte ende dese/
dingen zijn gesciet te diest opter hee(re)n huys voe(r)/
der dinckbancke(n) inde(n) ja(r)e indictie maende dage/
vueren en(de) pontificatien boven gecreven Dair bij over
//
ende aen wa(r)en eerba(r)e ma(n)nen daniel van binckem/
meye(r) tot zichen(en) en(de) jan vand(er) eect als getuyghen/
des creesdoms van ludick totten vors(creven) pointen/
te tuygen(e) specialijck geroepen en(de) sunderlinge/
gebeden Et ego thomas sigeri de diest leodien(sis)/
dioc(esis) publicus sacra imp(er)iali auctoritate notarius/
quia p(re)miss(is) om(n)ibus et singulis du(m) sic ut/
p(re)mittit(ur) fie(re)nt et agerent(ur) unacu(m) p(re)no(m)i(n)at(is) testib[(us)]/
p(re)sens int(er)fui eaq(ue) sic fieri vidi et audivi ideo/
hoc presens publicu(m) instrume(n)tu(m) manu mea pro/
pria scriptu(m) exinde confeci et in hanc forma(m) pu/
blica(m) redegi signoq(ue) et no(m)i(n)e meis solitis et (con)suet(is)/
subsignavi in fidem et testimoniu(m) o(mn)i(u)m et singulor(um)/
p(re)missor(um) rogatus et requesit(us) en(de) geteekent thomas/
sigeri cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt