SAL7393, Act: V°404.3-R°405.1 (661 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°404.3-R°405.1  
Act
Date: 1500-06-06

Transcription

2020-12-20 by helga peeters
Nae dien op heden inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) arnt hanckart versocht heeft nae/
zeke(re) ande(re) voirgaen(de) daghen ende oic vo(n)nisse(n)/
in dien gegeven inhouden(de) in alzo verre/
desiron philippart niet en comp(ar)eerde ende/
onschout ende nootsake en thoende den rechte/
genoech zijnde dat hij hem v(er)reyct soude hebbe(n)/
voe(r) alsulken clachte als hij te hemweerts/
gedaen hadde en(de) d(air)aff de selve arnt alhier/
op hem int leste jair gedinghe gevolght heeft/
hopen(de) ten utersten dat hij hem d(air)aff v(er)reyct/
soude hebben In dien dat de selve desiron/
sijn onschout ten daghe d(air)toe dienen(de) niet/
gethoent en hadde Dairtege(n) de voirs(creven)/
desiron ph(i)l(ipp)art bij jacoppe wittema(n) zijne(n) p(ro)cur(eur)/
heeft doen seggen hoe dat hi tande(re)n tijden/
geallegeert hadde tegen tvoirnemen des voirs(creven)
//
arnts dat hij mits nootsaken van ziecten/
niet en conste gecompare(re)n doende tselve als/
op heden blijcken bij eend(er) c(er)tificatien vande(n) p(ro)chiaen/
van gentines dat hij zeke(re) febres gehadt hadde/
ende alzoe niet en hadde co(n)nen gegaen noch gecomen/
ten daghe hier voirmaels dienende ond(er) tha(n)tteeken/
vande(n) selve(n) p(ro)chiaen hopen(de) alzoe dat hij naden/
voirnemen(e) des voirs(creven) arnts in dien niet v(er)reyct/
en soude zijn mair noch tijts genoech comen/
int pri(n)cipael om met rechte hem te defende(re)n/
tegen de voirs(creven) clachte de voirs(creven) arnt de (con)trarie/
sustine(re)nde ende dat de voirs(creven) excusatie ende/
nootsake bijd(en) voirs(creven) p(ro)chiaen gec(er)tificeert niet/
genoech en was nae recht Es gewesen t(er)/
manissen smeyers bijde(n) scepen(en) dat zij p(ar)tie en(de)/
sake der voirs(creven) saken en(de) cala(n)gien aengaen(de)/
stelde(n) bijde(n) raide va(n)d(er) stadt om ald(air) in dien/
recht te gheven(e) ende te nemen(e) soe behoe(re)n soude/
in scampno junii sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt