SAL7393, Act: V°89.2-V°90.1 (163 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°89.2-V°90.1  
Act
Date: 1499-09-20

Transcription

2019-02-14 by helga peeters
Nae dien bijden raide vand(er) stadt comen zijn/
rob(beer)t uut(er) hellicht ende met hem pet(er) rogge rogier/
vand(en) bruyne(n) als gesworen(en) vanden cremers ambachte/
en(de) jan de molde(re) als p(ro)cur(eur) vand(en) selve(n) cremers Item/
giel(is) van nethen(en) jan de coste(re) als gesworen(en) vand(en) vette/
wariers ambachte en(de) gorijs reyns als p(ro)cur(eur) vanden/
selve(n) ambachte t(er) eend(ere) en(de) joes van roesbeke/
nu t(er) tijt wissele(r) der stadt van loeven(en) t(er) and(er) zijd(en)/
ald(air) de voirs(creven) robbeert seyt hoe dat hij tande(re)n tijden/
van wegen arnts wijlen scrijne gecocht hadde vand(en)/
voirs(creven) cremers ende vettewariers ambachten de/
pont ass(ijse) vand(en) yse(re) ty(n)ne loet (et)c(etera) en(de) des d(air) aen/
cleefde inder maten de wethoude(re)n tande(re)n tijden tselve/
wel verstaen hadden en(de) seke(re) t(er)mi(n)acien in dien tussche(n)/
den selven arnde en(de) hem robb(eer)de gewesen wae(re)n t(er)
//
causen vanden welken hij soe v(er)re gep(ro)cedeert/
hadde soe voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) en(de) anderss(ins) opde/
goede desselfs wijlen arnts nae zijn aflivicheyt/
als dat seke(re) des(er) stadt oude cleercoepers die de/
selve have gecocht hadd(en) gestelt hadden in handen/
des voirs(creven) joes van roesbeke als wissele(r) des(er)/
stadt de so(m)me van xxvii r(ins) g(ulden) vii(½) st(uvers) oft d(air)omtr(ent)/
tot behoef vand(en) genen die d(air) recht toe hadden/
seggen(de) de selve robb(eer)t want de voirs(creven) schult/
vand(en) voirs(creven) ass(ijse) die hij als voe(r) tot arnts behoef/
gecocht hadde der stadt aenghinck ende d(air) af tacht(er)/
was dat hij in dien sculdich was alle ande(re) creditue(re)n/
desselfs arnts recht tot sijne(n) goed(en) v(er)meten(de) te p(re)tende(re)n/
hopen(de) alsoe t(er) (con)clusien dat joes hem de voirs(creven) gesette/
pe(n)ni(n)gen soud(e) laten volgen tott(er) voirs(creven) twee a(m)bachten/
behoef p(re)tende(re)nde den selven joese d(air) voe(r) borghe/
te bliven(e) en(de) oic de voirs(creven) gesworen(en) met hue(re)n/
p(ro)cur(eur)s in dien te hebben(e) dat zij oic d(air) voe(r) spreke(n)/
soud(en) d(air) af hij robb(eer)t hen voirts geloven soude/
en(de) elken van hen tontheffen(e) te weten(e) soe verre/
yemant and(er)s d(air) toe met rechte behoirde te comen(e)/
en(de) sculdich we(re)n de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge te volgen(e) d(air)/
voe(r) en(de) vand(en) selven d(enier) den voirs(creven) joese inne te/
staene d(air) op de voirs(creven) joes seyt dat hij bekinde/
genoech de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge ind(er) werden die ond(er)/
hem gestelt wae(re)n xxii augusti lestleden onder/
te hebben(e) ende dat vele ende ande(re) div(er)se/
creditue(re)n desselfs arnts die ond(er) hem gerasteert/
en(de) geco(m)mert hadden soe bij ma(n)deme(n)ten en(de) p(ro)visie(n)/
van boven uuyte(n) raide m(ijns) genad(ichs) he(re)n en(de) and(er)ss(ins)/
bijd(en) dieners van des(er) stadt ende hoepte alsoe/
t(er) (contra)rien dat hij d(air) af niet sceyden en soude ten/
wae(re) dat de p(ar)tien in w(er)sijden recht d(air) toe p(re)tende(re)nde/
in dien beslicht soud(en) moegen sijn de voirs(creven) /
rob(beer)t de (contra)rie sustine(re)nde als voe(r) naed(er) p(rese)ntatien
//
bij hem gep(rese)nteert Es op all int langhe/
gelet zijnde bijden selven raide geappointeert/
en(de) uuytgesproken dat den voirs(creven) robb(eer)de opt/
voldoen vand(en) borchtocht en(de) p(rese)ntatien voirs(creven) bij/
hem gep(rese)nteert volgen sullen de d(eniere) d(aer) questie/
af es bij alsoe dat de selve robb(eer)t en(de) oic de/
voirs(creven) gesworen(en) inden name vand(en) voirs(creven)/
twee ambachten en(de) hue(r) p(ro)cur(eur)s soe v(er)re den/
selve(n) joese e(n)nigen stoot oft swarich(eit) nu oft/
namaels in des(er) gebuerde van wien dat wae(re)/
dat zij dat met adju(n)ct(ien) van d(er) stadt die dese/
materie als hue(re)n ass(ijse) aengaen(de) oick aengaet/
dat tsame(n) met rechte v(er)antwerden sullen ende/
hue(re)n voet in dien stellen voe(r) den voirs(creven) joese/
alsoe dat hem genoeh sal moegen wesen/
in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) tymple substituo buets(el)[e] burg(imagis)[tr(is)]/
et aliis de (con)s(ili)[o] septembr(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt